Contact: info@netdidned.be
Correspondentieadres: Netwerk Didactiek Nederlands (NDN): Eendrachtlaan 3 - 3500 Hasselt
Verantwoordelijke uitgever: G. Duchâteau, Eendrachtlaan 3 - 3500 Hasselt
26-4, juli-augustus-september 2014
In deze nieuwsbrief:

NDN-Facebookpagina
Redactioneel
Wat is standaardtaal?
Nederlands Vanzelf Sprekend
Toelichting bij de Oproep Nederlands Vanzelf Sprekend
Onderbouwing van de Actie Nederlands Vanzelf Sprekend
Reactie overhandiging Petitie aan NTU
Kort verslag overhandiging Petitie
Reactie Frans Daems
Manifest voor het Nederlands KANTL
Nog actuele artikels over het Nederlands
Netwerkmiddag NDN Online tekstbegrip
HSN-Conferentie 2014 Brugge
Nieuwe aanpak spellingonderwijs TiO-Spel't
Peiling Project Algemene Vakken (BSO)
'Het is tijd voor actie' - zinsontleding
Recent op de NDN-Facebookblog
 
 
 
Beschikbaar in ons NDN-archief -NDN-site pagina Nieuwsbrief
 
• NDN-Nieuws 26-3
 
• NDN-Nieuws 26-2
 
• NDN-Nieuws 26-1
 
• NDN-Nieuws 25-5
 
• NDN-Nieuws 25-4
 
• NDN-Nieuws 25-3
 
• NDN-Nieuws 25-2
 
• NDN-Nieuws 25-1
 
• NDN-Nieuws 24-4
 
• NDN-Nieuws 24-3
 
• NDN-Nieuws 24-2
 
• NDN-Nieuws 24-1
 
• NDN-Nieuws 23-4
 
• NDN-Nieuws 23-3
 
• NDN-Nieuws 23-2
 
• NDN-Nieuws 23-1
 
• NDN-Nieuws 22-4
 
• NDN-Nieuws 22-3
 
• NDN-Nieuws 22-2
 
• NDN-Nieuws 21-3
 
• NDN-Nieuws 21-2
 
• NDN-Nieuws 21-1
 
 
 
 
Redactioneel
 

L.S.


Dit zomernummer van de NDN-Nieuwsbrief is de laatste editie van dit werkjaar.
Het is deze keer een themanummer rond de situatie van het Nederlands.
Een heel aantal mensen die zich taalbewust opstellen zijn ongerust over de evolutie van het taalgebruik in Nederland en in Vlaanderen. Vooral in Vlaanderen zijn er tekenen dat de het met de perceptie van het Nederlands niet de beste kant uitgaat. Dat komt de daarmee samenhangende status van onze taal allerminst ten goede. In het onderwijs en in de media is dat duidelijk te merken. In het onderwijs lijkt er twijfel te bestaan bij docenten over de norm van het taalgebruik. In de media zien we in veel programma’s dat er allerlei variëteiten van tussentaligheid worden gehanteerd die alles behalve de standaardtaal ondersteunen. In dat perspectief is de Actie Nederlands Vanzelf Sprekend opgezet met een petitie die de eenheid in taalgebruik in het hele taalgebied voorstaat en die een versterking van het gebruik van het Standaardnederlands in het onderwijs bepleit. In deze nieuwsbrief stellen wij in dat verband een aantal relevante artikels ter beschikking. Nu de belasting van het einde van het schooljaar voor velen is weggevallen, is er wellicht gelegenheid om tot een grondige reflectie te komen aan de hand van alle informatie die in die artikels voorhanden is. Mogelijk kan dat positief inwerken op uw denken over ons Algemeen Nederlands en kan dat in uw onderwijs van invloed zijn.

Met deze editie streven wij er ook naar meer consistentie dan vroeger tot stand te brengen tussen de NDN-Nieuwsbrief en de NDN-website. Voor sommige artikels uit het Dossier Nederlands leest u enkel een motiverende inleiding tot de tekst met dan een koppeling
Lees verder
om het hele artikel op te roepen op onze website. Sommige artikels bereikt u zelfs door op de koppeling door te klikken naar volledige tekst op de site.

Naast het Dossier Nederlands met bijkomend nog actuele artikels over het Nederlands brengt deze vierde editie van jaargang 26 een aankondiging van de NDN-Netwerkmiddag over Online tekstbegrip in de Hogeschool PXL in Hasselt op woensdag 15 oktober 2014. Daarvoor krijgt u later de uitnodiging met de mogelijkheid om in te schrijven.

Aansluitend bij onze vorige Netwerkmiddag in Gent op 19 maart 2014 stuurt dr. Ad Bok een brief naar de deelnemers om de laatste ontwikkeling van zijn nieuwe aanpak voor het spellingonderwijs mee te delen in zijn online programma TiO-Spel’t. De HSN-Conferentie in Brugge krijgt hier ook een beurtje. We vestigen ook de aandacht op de peilingresultaten PAV over de nodige kennis en vaardigheden van de leerlingen om functionele lees-, luister- en rekentaken uit te voeren en om op een functionele manier informatie te verwerven en te verwerken (IVV), zoals vooropgesteld wordt in de eindtermen. Een toetje is een vraag naar de ontleding van een ultrakort zinnetje. Ook de recente berichten op onze Facebookpagina roepen we op. U kunt ze bereiken door te surfen naar de NDN-Facebookpagina via het icoontje of onderaan op deze Nieuwsbrief.

Veel leesgenoegen gewenst.
Geniet ook van de vrije zo zonnig mogelijke zomer.


Heel vriendelijke groeten


mede namens de NDN-bestuursleden


Ghislain Duchâteau, vicevoorzitter en redacteur
 


Themanummer Nederlands

Dossier Nederlands

 * Wat is de Nederlandse standaardtaal - in kort bestek?


* Nederlands Vanzelf Sprekend - Oproep

Actie voor het Nederlands en de Nederlandse standaardtaal - PETITIE


* Toelichting bij de Oproep Nederlands Vanzelf Sprekend

* Onderbouwing van de Actie Nederlands Vanzelf Sprekend

* Reactie op de overhandiging van de Petitie aan de Nederlandse Taalunie

* Kort verslag van de plechtige overhandiging van de Petitie op 23 mei 2014

* Reactie bij de overhandiging van taalkundige en taaldidacticus Frans Daems

*
Manifest voor het Nederlands in België -
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 24 september 2011Nog actuele artikels over Nederlands

"De Taalunie moet makelen en schakelen" -
Een gesprek met Geert Joris, algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie


Taal in tijden van kanteling.
Het Nederlands in Vlaanderen anno 2013. - Dirk Geeraerts januari 2014


De status van Standaardnederlands tegenover tussentaal

Nog de status van Standaardnederlands... Bijkomende commentaar van Ludo Beheydt

Dialectcompetentie en functionaliteit van het dialect in Vlaanderen anno 2013 - ANNE-SOPHIE GHYSELEN & JACQUES VAN KEYMEULEN - TNTL 130/2 (2014) pp. 117-139Wat is de Nederlandse standaardtaal - in kort bestek?

De belangrijkste kenmerken van de Nederlandse standaardtaal


Het is de taalvariëteit die:

- algemeen gebruikelijk is binnen het taalgebied
- die vanuit een historische ontwikkeling ontstaan is door standaardisering
- die formeel maar ook informeel (als omgangstaal) wordt gebruikt op basis van het afstandsprincipe
- we bij voorkeur gebruiken tegenover onbekenden en tegenover anderstaligen die (pogingen doen om) Nederlands (te) spreken
- door de spreekgemeenschap ruim wordt geaccepteerd
- voor de woordenschat, de grammatica en de uitspraak gecodificeerd is als in woordenboeken, standaardnaslagwerken e.d.
- voornamelijk wordt gebruikt in het onderwijs, door de overheid en in de media
- onderscheidbaar is van tussentaal en van het dialect door een wat fluctuerende grens - herkenbaar bij spreektaal via kennis en vaardigheid maar vooral in de eerste plaats door de attitude van de spreker om bewust de standaardtaal te willen gebruiken in de gespreksituatie
- je op de openbare omroep zowel over de radio als op de televisie hoort uit de mond van journalisten en vaste medewerkers en die door taalgebruikers als model of norm kan worden nagestreefd.

Naast de term Standaardnederlands kunnen we Algemeen Nederlands of Nederlandse standaardtaal als benaming voor die variëteit van onze taal gebruiken.

Fundamentele informatie over standaardtaal vindt u op Taaladviesnet van de Nederlandse Taalunie.


 
Omhoog ^


Nederlands Vanzelf Sprekend

OPROEP, PETITIE en INTERVIEW

 

OPROEP

Als inwoners van het Nederlandse taalgebied richten wij ons met deze tweevoudige oproep tot iedereen die verantwoordelijkheid draagt in de politiek, het onderwijs en de media.

Wij doen dat vanuit de overtuiging dat aan allen, wat hun achtergrond ook moge zijn, maximale kansen geboden moeten worden om hun talenten te ontwikkelen en daarmee bij te dragen aan het eigen welzijn en dat van de gemeenschap in eigen land en daarbuiten.

Wij beseffen dat daartoe veel inzet nodig is, op verschillende gebieden. Wij beperken ons hier echter tot de taalbeheersing. Die is immers een fundamentele vereiste om toegang te krijgen tot de wereld van wetenschap en cultuur. Ze is ook onmisbaar om als volwaardig weerbaar lid te functioneren in onze open democratie.

1.Vanwege de fundamentele rol in het verwerven van kennis en functioneren in de gemeenschap dringen wij aan op versterking van het onderwijs in het Standaardnederlands.

Wij verwachten ook dat het zo veel mogelijk wordt bijgebracht aan anderstaligen die zich bij ons vestigen, zodat ook zij alle kansen krijgen.

2.Om culturele en economische redenen dringen wij er verder op aan dat alles in het werk wordt gesteld om de taaleenheid van Nederland en Vlaanderen te bevorderen.

Die biedt immers de beste garantie om het Nederlands te behouden als volwaardig communicatiemiddel in en voor een gemeenschap van ruim 23 miljoen taalgebruikers.

Wij verwachten van de Taalunie en de beleidsinstanties, vooral die van het onderwijs en de media, dat ze zich daarvoor ten volle inzetten.

Actiegroep Nederlands

Roland Baetens, Jan Bosmans, Leo Camerlynck, Marc Coussement, Peter Debrabandere, An De Moor, Louis De Troij, Ghislain Duchateau, Joep van Hasselt, Pieter Geertsma, Arnold Herman, Hans Nieuwdorp, Eric Ponette, Marijke Seresia, Theo Strauven, Hubert Sturtewagen, Dirk Van Bogaert, Jan Verhaverbeke, Johan Velghe, Jan Verleysen, Marc Van Outryve, Stijn Verrept, Joris Witkam

PETITIE

Wie overtuigd is van de draagwijdte en de betekenis van de petitie, zal ze graag ondertekenen http://www.petities24.com/nederlands_vanzelf_sprekend

Tussen de 5.600 en 6.000 personen hebben de PETITIE ondertekend.
Ze wordt afgesloten op 1 augustus 2014.

_________________________________________________________

INTERVIEW

Ook is een interview van Peter Debrabandere, lid van de Actiegroep, verschenen in het tijdschrift Doorbraak. Daarin licht hij de diepere achtergrond toe van deze actie. Het gaat om de status van het Standaardnederlands en om de correcte perceptie van onze taal. Dit verhelderend interview kunt u lezen onder
http://www.doorbraak.be/nl/nieuws/nederlands-vanzelf-sprekend.


Toelichting bij de Oproep Nederlands Vanzelf Sprekend

 

De oproep is een reactie op het artikel van Geert Van der Speeten in De Standaard (11 juni 2013) waarin gesteld werd dat het Nederlands in Nederland en Vlaanderen uit elkaar groeit en niemand zich daarover zorgen lijkt te maken.

Toen geen enkele instantie op het artikel bleek te reageren, hebben een aantal Vlaamse leden van de Orde van den Prince gemeend een actiegroep te moeten opzetten. Zij hebben gelijkgezinden uit andere Vlaamse organisaties en Nederlandse relaties uitgenodigd om samen de bovenstaande oproep op te stellen en te verspreiden in Vlaanderen en Nederland. Hij is ondertussen meer dan vijfduizendmaal ondertekend door Nederlandstaligen uit Vlaanderen, Nederland en daarbuiten.

De initiatiefnemers constateren dat  Vlamingen en Nederlanders van de verschillende regio’s elkaars taalgebruik in de meeste gevallen  goed verstaan. Zij beseffen dat dit in hoge mate te danken is aan de inspanningen die het onderwijs en de media hebben geleverd.  Zij betreuren echter dat de aandacht voor de Standaardtaal de laatste tijd is verminderd, met alle gevolgen van dien. Zo blijkt dat ook sommige niet-dialectische televisieprogramma’s ondertiteld moeten worden voor goed begrip over de staatsgrens.

De initiatiefnemers wijzen elke particularistische houding af en bevestigen de keuze die door Vlamingen al in de negentiende eeuw is gemaakt, voor taaleenheid met Nederland.

Die gemeenschappelijke standaardtaal is hét instrument om over de staatsgrenzen heen samen te werken en de gemeenschappelijke cultuur verder uit te bouwen.

Taaleenheid sluit enige variatie niet uit

Een goed bruikbare definitie van de Standaard- of Cultuurtaal is te vinden in het woordenboek van Koenen: nationale taal, gekweekt en gevormd boven en naast het dialect en in alle gewesten onderwezen en, zij het met dialectvormen gemengd, gesproken en geschreven.

Vanzelfsprekend komt dus in elke cultuurtaal enige interne variatie voor. Zelfs wie ze goed beheerst, zal er toch tot op zekere hoogte van afwijken. De mate waarin ervan wordt afgeweken, bepaalt of iemands taal al dan niet als cultuurtaal wordt ervaren.

In principe wordt wie de cultuurtaal gebruikt, overal in het taalgebied begrepen en aanvaard. Bovendien sluit ze niemand buiten, uit welk (dialect)gebied hij of zij ook komt. Wie ze, eventueel naast zijn dia- of regiolect, voldoende beheerst, krijgt toegang tot een veel ruimer communicatiegebied.

Lees Verder


Onderbouwing van de Actie
Nederlands Vanzelf Sprekend

 

Aanzet

Deze actie betekent een kritisch-constructieve inzet voor de status en de perceptie van het Nederlands. De actiegroep wil de huidige courante perceptie over het gesproken Nederlands bijsturen en de status van onze taal ondersteunen en zo mogelijk zelfs verbeteren bij het publiek en in het onderwijs. Beide objecten lopen niet alleen parallel maar bij een nauwkeuriger perceptie die nauwer aansluit bij de taalwerkelijkheid zelf zal beslist de status van de Nederlandse standaardtaal erbij kunnen winnen.

Hoe is het nu daarmee feitelijk gesteld?

De vraag roept meteen de bedenking op dat wij op dit ogenblik geen volstrekt afdoend antwoord kunnen geven, omdat wij nog niet over de volledige kennis en informatie beschikken. Dat betekent evenwel niet dat wij bij de pakken moeten blijven zitten en niets ondernemen, integendeel. Vanuit onze nauwkeurige observatie van het taalgebruik in de Nederlandstalige gemeenschap vooral in Nederland en in Vlaanderen weten wij wel, dat toch niet alles zoals wij dat idealiter zouden willen, in orde is.

Functionaliteit van de taal

Wij weten in de eerste plaats welke betekenis het taalgebruik heeft voor een taalgemeenschap en voor elke taalgebruiker als individuele persoonlijkheid.

“Taal is een middel om te communiceren, om inhouden uit te drukken. Daarbij kan taal op verschillende manieren en voor verschillende doeleinden worden gebruikt.
De functies van taal zijn op veel manieren onderscheiden en beschreven. Een veel gebruikt onderscheid is de driedeling in:
- de communicatieve functie van taal: taal wordt gebruikt om te communiceren met anderen. Een taalgebruiker wil iemand bijvoorbeeld informeren of amuseren;
- de conceptualiserende functie van taal: taal wordt gebruikt om de werkelijkheid te ordenen. Via de taal die je gebruikt, verwijs je voortdurend naar betekenissen en concepten. Een taalgebruiker benoemt de werkelijkheid om zich heen en beschrijft relaties. Hiermee krijgt hij grip op die werkelijkheid;
- de expressieve functie van taal: taal wordt gebruikt om uitdrukking te geven aan persoonlijke emoties.
Een taalgebruiker kan taal tegelijkertijd in verschillende functies gebruiken. Bijvoorbeeld: een leerling die te laat binnen komt rennen, vertelt dat zijn wekker niet afging (conceptualisering), dat hij het erg vervelend vindt dat hij nu te laat is (expressie) en dat hij daar spijt van heeft (communicatie)”
(Kennisplatform taaldidactiek: http://www.lesintaal.nl/documents/doc_32670.htm).

Beheersing van de taal

Om die functies van taalgebruik optimaal te benutten is een degelijke beheersing van de taal noodzakelijk. Taalbeheersing verwerft een kind spontaan door de taal te hanteren die in zijn omgeving gebruikelijk is. De ontwikkeling van die taalbeheersing wordt daarbij gericht ondersteund door het bewuste taalonderwijs dat aan een kind verstrekt wordt. Om de taalverwerving en het taalgebruik zo goed mogelijk te laten verlopen is er inzet nodig en intentionele hulp voor de taalleerder en voor de volwassen taalgebruiker zijn daartoe de gunstigste omstandigheden vereist. Daartoe behoren een zekere mate aan kennis van de taal, een behoorlijke mate aan vaardigheden bij het hanteren van de taal. En beslist behoren daartoe een aantal attitudes bij het taalgebruik.

In deze communicatieve constellatie speciaal voor het mondeling taalgebruik zijn perceptie van de taal en de status van die taal heel belangrijk. En hier worden we geconfronteerd met het fenomeen van de taalvariatie. Geografisch is er verscheidenheid in de gesproken taal met de dialecten die nog levendig zijn, met informele omgangstaal, zoals familiair taalgebruik in de huiskring, met tussentaligheid zoals die voorkomt in ontspanningsprogramma’s op de televisie, maar ook met standaardtaalgebruik in formele en beslist evenzeer in informele gesprekssituaties.

Worden nog behandeld in deze tekst: Perceptie, Opvattingen, Karakteristieken van het Standaardnederlands , Aanpassing aan de situatie...

Lees verder

Reactie op de overhandiging van de Petitie op 23 mei 2014

 

Vandaag was het een betekenisvolle dag voor de Nederlandse Taalunie, voor de Actiegroep Nederlands Vanzelf Sprekend en voor alle belangstellenden voor de situatie en de stand van het Nederlands.

Vandaag werd immers formeel de Petitie met de Oproep van de Actiegroep Nederlands overhandigd rond de taaleenheid en het taalbeleid naar onderwijs en media toe.

In Antwerpen nam de algemene secretaris van de Nederlandse Taalunie Geert Joris, de digitale petitie in ontvangst. De Oproep en de begeleidende Toelichting zullen de Taalunie ongetwijfeld inspireren voor het eigen beleid naar het Standaardnederlands toe, maar zal zeker een weerslag hebben op het politieke taalbeleid in Nederland en Vlaanderen in de komende maanden.

Lees verder
Kort verslag van de plechtige overhandiging van de Petitie aan de Nederlandse Taalunie

 


Een negental leden van de Actiegroep was tegenwoordig om de Petitie in haar stand op dat ogenblik (5.400 ondertekenaars) te overhandigen aan Geert Joris, algemene secretaris van de Nederlandse Taalunie. Hij werd geassisteerd door een viertal medewerkers, o.m. door Ludo Permentier, de bekende Standaardcolumnist. De Nederlandse Taalunie had ook em. prof. Frans Daems uitgenodigd om een deskundige mening rond de thematiek naar voren te brengen.

Er was een gulle ontvangst, de plechtige overhandiging, een gesprek rond de thematiek, een fotosessie en een broodjesmaaltijd voorzien.
Lees verderReactie van taalkundige en taaldidacticus Frans Daems bij de overhandiging op 23 mei 2014

op verzoek van de Nederlandse Taalunie

 

Dames en heren,

Standaardnederlands heeft als allerbelangrijkste functie communicatie en intermenselijk handelen mogelijk te maken tussen mensen, ongeacht de regio waar ze vandaan komen, en mensen in staat te stellen volwaardig in onze samenleving te functioneren, ongeacht hun sociale herkomst, etnisch-cultureel toebehoren of moedertaal.

De standaardtaal is niet helemaal dezelfde in de verschillende landen van het taalgebied, Nederland, Vlaanderen, Suriname, de Antillen. Historische ontwikkelingen hebben daar een rol in gespeeld. Denk maar aan de gevolgen van de Tachtigjarige Oorlog, en van de Belgische Omwenteling van 1830. De samenlevingen hebben zich daardoor verschillend ontwikkeld in Nederland en België, en de standaardisering heeft zich dan ook met een verschillend ritme afgespeeld. Dat heeft in de standaardtaal gezorgd voor een aantal verschillen in uitspraak, woordenschat en in beperkte mate in taalstructuren. Maar ook voor verschillen in de beheersing van registerverschillen, dat wil zeggen van situationeel en stilistisch bepaalde varianten. Voor heel wat mensen lijkt het in Vlaanderen zo dat zij slechts één variant van de standaardtaal vlot beheersen, namelijk de formele. Zodra het wat informeler wordt – denk maar aan e-mail, chat, sms, Facebook, of gesprekken onder vrienden – krijgen we al snel taalgebruik dat veel verder van de standaardtaal staat, ook van informele standaardtaal, dan in Nederland. Daar heeft mijn Leuvense collega Dirk Geeraerts al verschillende keren op gewezen. Ik merk dat verschijnsel trouwens ook in de Vlaamse media. In wat lossere informatieve programma’s van de VRT-televisie, bijvoorbeeld Koppen of Vlaanderen Vakantieland, zie je formeel en informeel Standaardnederlands afgewisseld worden met sterk tussentalig gekleurd Nederlands. Vlaamse regisseurs en acteurs van soaps en films stellen zelfs dat ze omwille van het ‘naturel’ niet anders kunnen dan – vooral Brabants-Antwerpse – tussentaal te gebruiken, zelfs als de soap zich afspeelt in de Belgisch-Limburgse fruitstreek (Katarakt). Tussen haakjes, ik vind het ook weinig ‘naturel’ als ik in Flikken Maastricht vooral geen Limburgs accent hoor. Het gebruik van de Brabantse tussentaal is weleens nadelig voor de verstaanbaarheid, zodat sommigen de 888-ondertiteling gaan inschakelen. En het ergert ook weleens kijkers en luisteraars van buiten de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant omdat ze zich wat buitengesloten voelen. Ook in het onderwijs kun je je vragen stellen bij de rolverdeling in de media tussen de verschillende taalvariëteiten, maar daar kom ik zo dadelijk op terug.

Lees verder

 


Manifest voor het Nederlands in België -
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde - 24 september 2011

 


De taalsituatie in Vlaanderen is complex en gecompliceerd.

De meeste Vlamingen spreken anno 2011 dialect, tussentaal en/of standaardtaal.

Daar is op zich niets fout mee. Variëteiten en registers bestaan nu eenmaal. Ze verrijken onze taal. Binnen andere talen, grote en kleine, treffen we vergelijkbare verschillen aan.

Toch is het de overtuiging van de Academie dat anno 2011 in Vlaanderen één variëteit van het Nederlands steun kan gebruiken: die van de standaardtaal.

Die standaardtaal kan niet altijd meer rekenen op de steun en de zorg van de spraakmakende groepen die de verantwoordelijkheid hebben haar in de openbare ruimte uit te dragen.


Lees verder
Nog actuele artikels over het Nederlands

 

Deze teksten staan op de website van het Netwerk Didactiek Nederlands (NDN) op de pagina Actuele berichten.

"De Taalunie moet makelen en schakelen" - Een gesprek met Geert Joris, algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie

Taal in tijden van kanteling.
Het Nederlands in Vlaanderen anno 2013. - Dirk Geeraerts januari 2014


De status van Standaardnederlands tegenover tussentaal

Nog de status van Standaardnederlands... Bijkomende commentaar van Ludo Beheydt

Dialectcompetentie en functionaliteit van het dialect in Vlaanderen anno 2013 - ANNE-SOPHIE GHYSELEN & JACQUES VAN KEYMEULEN - TNTL 130/2 (2014) pp. 117-139


Omhoog ^


Online tekstbegrip - Netwerkmiddag
woensdag 15 oktober 2014 in Hasselt - aankondiging

 
NDN en Hogeschool PXL organiseren op woensdagmiddag 15 oktober 2014 in de Hogeschool Departement Lerarenopleiding (Education) in Hasselt de netwerkmiddag

Thema: Online tekstbegrip voor leerlingen

Spreker: Drs. Jeroen Clemens

Doelpubliek: leraren secundair onderwijs Nederlands en andere vakken, pedagogische begeleiders en lerarenopleiders

Tijdsperiode: 14 uur – 16.30 u.


Uitnodiging volgt.

Online tekstbegrip voor leerlingen

Beide organisatoren van deze netwerkmiddag zijn bekommerd om de vaardigheden die leerlingen moeten hebben om te kunnen functioneren in onze digitale kennismaatschappij. Een belangrijke vaardigheid is het begrijpen van teksten online, online tekstbegrip. Het wordt doorgaans niet onderkend als probleem en krijgt hierdoor nauwelijks aandacht in het onderwijs. Dit is zeer ten onrechte. Het onderwijs behoort  daar aandacht aan te besteden, te beginnen bij het vak Nederlands. Natuurlijk is het van groot belang dat online tekstbegrip bij alle vakken geïntegreerd aandacht zou krijgen.

Een van de oorzaken van de problemen met online tekstbegrip is dat online teksten heel andere karakteristieken hebben dan offline teksten. Er is dus sprake van nieuwe tekstsoorten.
Een paar belangrijke kenmerken zijn dat
(1) online teksten niet lineair zijn opgebouwd,
(2) online teksten vaak niet een tekst zijn, maar een cluster van teksten of tekstdelen, verbonden via hyperlinks,
(3) er nieuwe tekstsoorten zijn als websites, blogs en tweets, met hun eigen kenmerken,
(4) teksten vaak online en in samenwerking worden geschreven,
(5) online teksten meestal multimediaal en multimodaal zijn en
(6) online teksten snel veranderen (OECD, 2011).

Niemand beter dan de Nederlandse onderzoeker en leraar Jeroen Clemens kan ons opheldering geven over deze thematiek. Hij heeft er ruim onderzoek naar gedaan en doctoreert op dit thema. Daarom nodigen wij hem uit om ons zijn verheldering van tekstbegrip online over te brengen en ons de betekenis daarvan voor onze leerlingen te verduidelijken.

Contact: Ghislain Duchâteau  
E-post: info@netdidned.be - Tel: 011 22 86 25
HSN-conferentie 2014 – achtentwintigste conferentie

 


De HSN 2014 zal plaatsvinden op vrijdag 14 en zaterdag 15 november 2014 in Brugge. De Conferentie Het Schoolvak Nederlands wordt jaarlijks met steun van de Taalunie georganiseerd door de Stichting Conferenties Het Schoolvak Nederlands.

Locatie: Katholieke Hogeschool VIVES - Xaverianenstraat 10 B-8200 Brugge

Programma

Conferentie Onderwijs Nederlands is een conferentie met parallelle programmakolommen: er zijn tien tot twaalf presentaties tegelijk. U hoeft zich niet in te schrijven voor de presentaties die u wenst bij te wonen, u kunt ter plaatse vrij kiezen. Ook kunt u op beide dagen de informatiebeurs bezoeken waarop Vlaamse en Nederlandse (educatieve) uitgevers en vakverenigingen hun publicaties voorstellen.

De conferenties zijn uitgegroeid tot een onmisbaar forum voor al wie zich bij de ontwikkelingen in het onderwijs Nederlands betrokken voelen.
HSN-28 beoogt alle leeromgevingen aan bod te laten komen waarin Nederlands geleerd wordt:

 • basisschool;
 • secundair onderwijs/voortgezet onderwijs: alle niveaus (aso, bso, kso, tso, /vwo, havo, mbo);
 • hogeschool/universiteit;
 • lerarenopleidingen.

Naar verwachting staan er weer een tachtigtal presentaties/workshops en andere activiteiten op het programma.
Gedacht wordt aan themakolommen zoals:

 • evaluatie;
 • literatuuronderwijs;
 • onderwijs Nederlands in een meertalige context;
 • onderwijsinnovatie;
 • taalbeleid en taalscreening;
 • taalbeschouwing;
 • taal- en letterkunde;
 • taalvaardigheid (spreek-, luister-, lees- en schrijfvaardigheid);
 • zorgleerlingen.

Informatie: http://www.hetschoolvaknederlands.org/

TiO-Spel’t - nieuwe aanpak voor spelling-onderwijs

Bericht van dr. Ad Bok van 25 juni 2014 aan de deelnemers van de NDN-Netwerkmiddag
op 19 maart 2014 in Gent

 

Zeer geachte Collega,

Zoals ik tijdens de bijeenkomst van 19 maart 2014 in Gent toezegde, neem ik nogmaals contact met u op. Ik hoop dat mijn bericht nog gelegen komt nu het schooljaar ten einde loopt.

Hoopgevend

In april jl. is het gloednieuwe TiO-Spelt op een tiental scholen (voortgezet onderwijs, beroepsopleiding, lerarenopleiding) van start gegaan. Docenten berichten dat leerlingen/studenten a. zeer gemakkelijk met het programma omgaan; b. dat ze nu al tekenen van leereffect vertonen. Hoopgevend dus, maar de nacht is nog jong.

Bestendig leereffect

TiO-Spelt mikt expliciet op bestendig leereffect, of zoals jullie hoogleraar Kris Van den Branden zegt, op ‘duurzaam onderwijs’. In Nederland wordt enorm veel tijd besteed (verspild?) aan het spellingonderwijs, maar de malaise duurt voort. Jonge mensen leren vanaf hun achtste jaar elk jaar opnieuw spellen en blijken het geleerde steeds opnieuw te vergeten. Daar komt nu een einde aan.

Leerpsychologische achtergronden

TiO-Spelt is aantoonbaar gebaseerd op leerpsychologische inzichten, zoals leren via meervoudige leerstrategieën, leren via een gepersonifieerd leertraject, leren met gedifferentieerde hulp. We wisten al lang dat het zo moest,  maar een docent met 25 leerlingen/studenten in een klas kan onmogelijk individualiseren. Een geavanceerd computerprogramma kan dat juist als de beste.

Lees verder

 

Peiling Project Algemene Vakken (PAV) in het zesde jaar bso  (1ste peiling mei 2013)

 

DE ESSENTIËLE INFORMATIE

De resultaten van de peling werden op 11 juni 2014 publiek in Brussel voorgesteld tijdens het "Colloquium peling PAV in het zesde jaar bso", georganiseerd door AKOV, het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming van het Departement Onderwijs en Vorming.

De brochure ‘Peiling Project Algemene Vakken (PAV) in het zesde jaar bso’ is gebaseerd op de resultaten van het peilingsonderzoek. Dit onderzoek werd uitgevoerd door het ‘Steunpunt toetsontwikkeling en peilingen’ in opdracht van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel.


Het onderzoek gebeurde onder leiding van prof. dr. Rianne Janssen en werd gecoördineerd door dr. Daniël Van Nijlen en dr. Eef Ameel.

Deze brochure werd samengesteld door het onderzoeksteam van het ‘Steunpunt toetsontwikkeling en peilingen’, in samenwerking met het team Curriculum van AKOV.

Lees de digitale versie of bereik ze via http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties

De peiling project algemene vakken (PAV)  (2)

Met de peiling PAV gingen we na of de leerlingen uit het beroepssecundair onderwijs (bso) op het einde van het tweede jaar van de derde graad over de nodige kennis en vaardigheden beschikken om functionele lees-, luister- en rekentaken en om op een functionele manier informatie te verwerven en verwerken (IVV), zoals vooropgesteld wordt in de eindtermen PAV. De peiling vond plaats in scholen verspreid over Vlaanderen op 14 en 15 mei 2013.

Blz. 9

In totaal namen 3381 leerlingen van 384 klassen uit 124 vestigingsplaatsen van 116 Vlaamse secundaire scholen deel aan de peiling.

Blz. 12

Peilingresultaten (4)

Hoeveel leerlingen beheersen de eindtermen?

Van de zesdejaars uit het bso beheerst 38 procent de eindtermen voor functionele leesvaardigheid.
Telkens 39 procent van de leerlingen beheerst de eindtermen over functionele luistervaardigheid en functionele rekenvaardigheid. Voor functionele informatieverwerving en -verwerking (IVV) zijn de resultaten wat beter: 62 procent van de leerlingen behaalt de eindtermen.

Blz. 27

Conclusies (6)

Afsluitend blikken we terug op de belangrijkste resultaten uit de peiling Project Algemene Vakken in het tweede leerjaar van de derde graad bso. In de eerste plaats focussen we op het behalen van de eindtermen voor lezen, luisteren, rekenen en IVV. Vervolgens gaan we in op de mate waarin scholen verschillen in hun prestaties op de toetsen. We bespreken ten slotte nog een aantal opvallende aspecten uit de achtergrondvragenlijsten en de eventuele samenhang met de resultaten voor de verschillende toetsen.

Lees verder

Ook over Wat nu? en de REFLECTIE OVER DE PEILINGEN PAV IN HET 2DE LEERJAAR
VAN DE 3DE GRAAD door dra. Inge Placklé


"Het is tijd voor actie"

 

Adinda Slingerland-Telkamp‎ Leraar Nederlands
6 juli om 14:33 · Leiden ·
Taalkundigen onder ons, help me. Ik zit even klem. Ontleed de volgende zin: "Het is tijd voor actie".

Adinda Slingerland-Telkamp
Jimmy van Rijt, kan "voor actie" ook een belanghebbend voorwerp zijn, dat uitdrukt voor wie iets (tijd) bestemd is?

Jimmy van Rijt
Lijkt me niet, Adinda Slingerland-Telkamp. Ik zie de 'ten-behoeve-vanbetekenis' hier niet zo duidelijk. Het is tijd ten behoeve van actie? De betekenis van de zin is wat mij betreft niet dat de actie zou profiteren van de tijd.

Adinda Slingerland-Telkamp
Tijd vrijmaken ten behoeve van actievoeren?

Bron: https://www.linkedin.com/

Het is duidelijk: de beide collega’s raken er niet meteen uit.

Wie helpt ze even? Is het zo?
| Het | is | tijd voor actie | – of: | Het | is | tijd | voor actie | ?

Wie benoemt voor het NDN en voor de lezers de zinsdelen van dat zinnetje? Geef je wat uitleg daarbij? Zend een berichtje naar info@netdidned.be
Actie!!!

 

De recente berichten op de Facebookblog van het NDN

De onderwijskundige actualiteit Nederlands in informatieve berichten
taal, didactiek, literatuur... 
 


NDN-Facebookblog


We vestigen nogmaals  de aandacht  op de vele interessante artikelen op de Facebookblog van het NDN. Het gaat om de nieuwe berichten vanaf 27 april 2014. Het oudste bericht staat eerst, het jongste laatst.

Klik op het Facebookicoontje of log in met je Facebookaccount. Geef Netwerk Didactiek Nederlands in op het invulvak bovenaan. Open dan in de rechter kolom de 'Volledige lijst'.


- TAALUNIE: BERICHT

TAALUNIE LANCEERT ONLINE TIJDSCHRIFT VOOR TAALLIEFHEBBERS

Het nieuwe online tijdschrift van de Taalunie, is vanaf 25 april 2014 te lezen op www.taaluniebericht.org....

"Via haar digitale tijdschrift wil de Taalunie naar buiten treden met haar visie en activiteiten. Tegelijk geeft het een breed beeld van wat er vandaag in en met het Nederlands gebeurt. ‘We willen in dialoog gaan met de grote gemeenschap van Nederlandstaligen die allemaal samen eigenaar zijn van onze taal en die beslissen waar het met het Nederlands naartoe gaat’, zegt algemeen secretaris Geert Joris. ‘De Taalunie is er om dat proces in goede banen te leiden, zodat iedereen die onze taal gebruikt of leert, daarmee optimaal zijn kansen vergroot in de samenleving.’’

- EINDEXAMEN NEDERLANDS ONDER VUUR?

Mei brengt binnenkort weer de rituelen rond het eindexamen in Nederland. Beelden van gymzalen vol schoolbankjes in het
gelid. Rijen scholieren met rode konen, geconcentreerd gebogen over opgaven. Meldingen van een stroom aan klachten, binnengekomen bij het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS).
In juni het sluitstuk: in elke straat bungelt wel ergens een lege schooltas aan een vlaggenstok....

In Vlaanderen bestaat het centraal eindexamen voor abituriënten niet.

Voor het vak Nederlands in Nederland zal er deze maand speciale aandacht zijn. Vorig jaar ontstond er een rel over enkele opgaven bij de leestekst in het vwo-examen.

- SCHOOLRESULTATEN VAN KANSARME JONGEREN (VOOR WISKUNDE)

Het onderstaand rapport bevestigt wat wij al heel lang weten: jongeren van allochtone herkomst en uit sociaal minder begoede milieus halen veel minder goede schoolresultaten dan andere jongeren. De schoolcarrière verloopt uiteindelijk veel minder goed en hun kansen in de maatschappij verminderen daardoor aanzienlijk.

Vanuit de kant van de onderwijsverstrekkers bekeken en vanuit hun didactische aanpak is al altijd geblek...

- EEN SOFTE BENADERING VAN REFLECTIE HELPT NIET

Fred A.J. Korthagen, Korthagen Opleidingen

in Tijdschrift Velon Jaargang 2014 | Editie 1 | 07 maart 2014...

Het bestuur van het Netwerk Didactiek Nederlands bevestigt het grote belang van doeltreffend reflecteren over kennis, vaardigheden en attitudes bij de competentieontwikkeling op school. Dat komt de effectiviteit van de leerprocessen ten goede. Het artikel van Korthagen is dan ook fundamenteel voor lerarenopleiders die hun studenten moeten leren reflecteren bij hun stagelessen. Hij legt de opleiders ook heel precies uit hoe dat het best kan gebeuren.

-
OORLOG EN TERPENTIJN – KNAPPE ROMAN EN GROOT SUCCES BIJ HET LEZERSPUBLIEK

De verkoop van de laatste roman van Stefan Hermans loopt op. Meer dan 100.000 exemplaren werden al gekocht. Is dat dan zo’n knappe roman? Waaraan heeft het boek zijn succes te danken?

In de Standaard Letteren van vrijdag 9 mei 2014 staat onder de titel ‘Een brave Vlaamse soldaat Svejk’ een heel uitvoerige verklaring en bespreking van het boek, dat in februari dit jaar al de prijs van de Vlaamse Gemeen...schap voor de Letteren kreeg. Het is een tekst van Hans Cottyn.

- HEEFT HET NEDERLANDS ALS CULTUURTAAL NOG TOEKOMST?

Dat is de titel die Wim Couwenbergh geeft aan zijn artikel in het meinummer 2014 in Ons Erfdeel blz. 20-27.

De kopjes in de tekst geven de teneur aan van zijn beschouwingen over het lot van het Nederlands in de nabije en verdere toekomst. We noemen die tussentiteltjes hier even: DE DOODSKLOK LUIDEN?, TABOE IN NEDERLAND, NAAR EEN ENGELSTALIGE MONOCULTUUR?, REGRESSIEF SENTIMENTALISME?.

e visie van de auteur is gestoeld op he...el nauwkeurige waarneming van de intellectuele realiteit in Nederland en ook wel in Vlaanderen. Hij stoffeert ze ook met feitelijke gegevens.

- DE BESTE LERAAR NEDERLANDS VAN NEDERLAND: DE PRIJSUITREIKING

Zaterdag 17 mei 2014 was er de finale van de verkiezing van de beste Leraar Nederlands van Nederland.

Martijn Koek werd het. Hij kreeg bloemen en de trofee....

- RACHIDA LAMRABET OVER TAAL EN TAALVERWERVING

Een eigen invalshoek vanuit de persoonlijke beleving

"Ik vraag mij af hoe iemand die hier aankomt en die omringd wordt door een vreemde taal zich thuis kan voelen. ...

Ikzelf associeer thuisgevoel met mensen die je graag zien of die je op zijn minst goedgezind zijn. Het thuisgevoel vind je in de ander, eerder dan in een plaats of een taal. Het is vanzelfsprekend dat je je alleen thuis kan voelen daar waar mensen welwillend tegenover je aanwezigheid staan, waar mensen vriendelijk zijn en geïnteresseerd in wie je bent. Daar waar mensen je begroeten op de tram. Het is moeilijker om je thuis te voelen in een gemeenschap waar je als nieuwkomer met argwaan wordt bekeken of onverschilligheid ervaart tegenover je aanwezigheid, de verhalen die je meebrengt en de taal die je spreekt.

- DE CHATTAAL VAN VLAAMSE TIENERS

'Voor zijn doctoraatsthesis bestudeerde Benny De Decker van de Universiteit Antwerpen spontane en informele chatconversaties van zowat 28.000 Vlaamse jongeren tussen 13 en 20 jaar op MSN/Skype, Facebook-chat en Netlog.'

De doctorandus kwam tot een aantal merkwaardige bevindingen over de schrijftaal van jongeren als ze onder elkaar digitaal converseren. ...

- NEDERLANDSE TAALUNIE HELPT LEERLINGEN MET STANDAARDTAAL

Jongeren worden Taalhelden

De Nederlandse Taalunie legt op 1 september een cadeautje op de stapel schoolboeken voor leerlingen van het eerste jaar middelbaar onderwijs in het hele taalgebied. Nederlands voor Taalhelden is een inspirerend boekje over het Nederlands....

De bekende publicist Ludo Permentier is de auteur van het boekje.

- MINISTER KAMP MOET ENGELSTALIGE RAPPORTEN VERTALEN!

Een groep inwoners van Groningen eist van minister Kamp dat alle Engelstalige rapporten over de gaswinning worden vertaald.
In een brief aan de bewindsman wordt erop gewezen dat de wetenschappelijke rapporten in het Engels niet te volgen zijn. Dat maakt het bestuderen van deze rapporten onmogelijk, zo schrijft de groep van 28 Groningers. Mocht de minister het verzoek negeren, dan wordt een gang naar de rechter overwogen. Ook de dorpsvereniging Loppersum wil dat deze rapporten zo snel mogelijk worden vertaald.

- DE IDEALE LERAAR VOOR DE LEERLINGEN

Leraren menen ‘cool’ en ‘leuk’ te moeten zijn voor de leerlingen. Dat zijn echter geen criteria om een leraar te beoordelen. Welke criteria gebruiken leerlingen van de hogere klassen middelbaar onderwijs om hun leraren te beoordelen? De lessen mogen prettig zijn, maar de jongeren willen vooral bijleren. De leraar moet daartoe zijn klas in de hand houden, weten waarover hij praat en zijn stof helder en met passie overbrengen. Uit een enquête van een jongerenblad blijkt dat de ideale leraar in de eerste plaats ‘streng maar rechtvaardig’ moet zijn. Ook belangrijk is dat hij belangstelling toont voor hun leefwereld.

- WELKE ZIJN DE 100 POPULAIRSTE GEDICHTEN IN HET AFRIKAANS?

Wat is "Die 100 gewildste gedigte in Afrikaans"?

Die 100 topgedigte – de 100 topgedichten...

LitNet integreert in zijn site nu ook de 100 populairste gedichten in het Afrikaans.

- ICT’ERS IRRITEREN PARLEMENTAIRE ONDERZOEKSCOMMISSIE MET JARGON EN DURE WOORDEN

Commissievoorzitter Ton Elias (VVD) zegt in NRC Handelsblad: 'We moeten af van het gebruik van die rare geheimtaal. Het slaat nergens op. ICT is voor gewone mensen, niet iets voor tovenaarsleerlingen onder elkaar.'

Het gaat over een aantal mislukte en veel te duur uitgevallen ICT-projecten van de overheid, die door een onderzoekscommissie behandeld worden in de Nederlandse Tweede Kamer....

- WEEK VAN DE AFRIKAANSE ROMAN IN NEDERLANDSE VERTALING

Van 19 t/m 28 september 2014 is er in Nederland en Vlaanderen de Week van de Afrikaanse roman.

Vijf bekende Afrikaanstalige schrijvers komen speciaal daarvoor naar de Lage Landen: Etienne van Heerden, Irma Joubert, Sonja Loots, Kirby van der Merwe, Marita van de Vyver. ...

Initiatiefneemster is Ingrid Glorie, hoofdredacteur maandblad Zuid-Afrika, die samen met een ploeg medewerkers van Afrinetwerk de week organiseert. Zij licht in LitNet het opzet en de uitwerking toe in een inteview met Naomi Meyer.
Op de linker zijkant staan ook de foto’s van de deelnemende schrijvers.

- NEDERLANDSE AUTEUR BART CHABOT SCHRIJFT HET GROOT DICTEE DER NEDERLANDSE TAAL 2014

Hij heeft de tekst al geschreven en het zal een heel leesbare tekst zijn.

In december van dit jaar zendt de televisie de spellingwedstrijd uit....
De schrijver deelt ook mee dat het zijn laatste televisieoptreden zal zijn.

- 50.000 LIEDTEKSTEN WORDEN TOEGANKELIJK GEMAAKT

50.000 liedteksten worden op 19 juni 2014 toegankelijk gemaakt via de website van de Nederlandse Liederenbank (www.liederenbank.nl) en van de DBNL (www.dbnl.org). Tussen de beide websites zijn links aangebracht, zodat per lied een maximum aan relevante informatie beschikbaar is, over melodieën, tekstvarianten, auteurs, uitgevers en het reeds gedane onderzoek. Ook zijn een groot aantal scans van oorspronkelijke liedbundels opgenomen (onder meer door de medewerking van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag).

- MODEL VAN EEN PROFIELWERKSTUK

bekroond met de KNAW Onderwijsprijs 2014

'De dierentuin van Talitha en Helene...
Een interactief taalspel voor kleinkinderen en grootouders'

Auteurs: Helene Bouwmeester en Talitha Brenninkmeijer
Docent: Clara Rekers (Nederlands)
School: St.-Ignatiusgymnasium (Amsterdam)

Helene Bouwmeester en Talitha Brenninkmeijer hebben een interactief, elektronisch taalspel ontwikkeld voor grootouders en kleinkind(eren) van ongeveer acht jaar.

- SKULP, ZIJN LAATSTE DICHTBUNDEL

Hugo Daniel recenseert de laatste dichtbundel van de Zuid-Afrikaanse dichter Hennie Aucamp op LitNet.

“Skulp” (= schelp) is in kwatrijnen geschreven....

'Skulp' kan gelezen worden als een metafoor voor kwatrijn, het vierregelige vers, compact en geladen met verzwegen betekenis, dat verfijnd luisteren vereist.

- ‘HOE LEREN KINDEREN DE BETEKENIS VAN EEN ZIN TE HERKENNEN?

Onderzoek door negentien onderzoekers naar de wijze waarop kinderen in verschillende talen betekenis van zinnen aanleren, wordt opgezet.

Teams van negen universiteiten waaronder voor Nederland de Universiteit Groningen nemen er vanaf oktober 2014 aan deel. Het project loopt tot in 2017....

- OVER TAAL – JAARGANG 53 NUMMER 3 – MEI-JUNI 2014

Tussentaal: is de inspanning belangrijker dan het resultaat? ...

We zien dat de mate waarin een spreker ‘moeite doet’ om Algemeen Nederlands te spreken, een invloed lijkt te hebben op de gepercipieerde geschiktheid van het taalgebruik van die spreker voor formele of informele situaties. In informele situaties is moeite doen voor de informanten niet nodig en voor sommige informanten zelfs onwenselijk. In formele situaties wordt het door de informanten gewaardeerd wanneer een spreker zijn of haar best doet.

De opvattingen van de informanten lijken daarmee aansluiting te vinden bij de manier waarop over tussentaal geschreven wordt in het tussentaaldebat dat sinds enkele decennia aan de gang is.

Dat schrijft Chloé Lybaert in een bijdrage in het nieuwe nummer van Over taal en ook op www.overtaal.be.

- JETTA-TAAL - JETTA KLIJNSMA’S TAALGEBRUIK

De dreutels-taal van Jetta Klijnsma: Effectief of afstotend?
Dat is de titel van een stuk online nu.nl
...
De kop van de tekst luidt:
"Grote grutjes", "dreutels", "drommels nog aan toe", "jeempie", "potverdikkeme". De stijl van de Nederlandse staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) is onderscheidend, maar bracht haar wel in politieke problemen.


 
Colofon
Bestuur van het Netwerk Didactiek Nederlands:
 • José Vandekerchove, voorzitter
 • Ghislain Duchâteau, vicevoorzitter
 • Carl Brüsewitz, secretaris
 • Nora Bogaert , bestuurslid
 • Jan Lecocq , bestuurslid
 • André Mottart, bestuurslid

 • Hugo de Jonghe, erevoorzitter
 • Frans Daems, erebestuurslid

Contributie

- Gewoon lid worden van het Netwerk Didactiek Nederlands kunt u door storting van 20
- Steunend lid zijn kunt u door storting van € 25
op rekening IBAN = BE05 0011 4997 1675; BIC = GEBABEBB van NDN, Wilrijk

Wie nu lid wordt is dat voor het hele jaar 2015.
Leden die nu hun contributie storten zijn lid tot eind 2015.

Donaties zijn heel welkom

 
Redactie van de Nieuwsbrief van het NDN :
Ghislain Duchâteau
Tel. : 0032(0)11/22 86 25
E-post : info@netdidned.be
 
Afmelding
Wie deze nieuwsbrief liever niet ontvangt, kan zich afmelden met een berichtje naar info@netdidned.be