Contact: info@netdidned.be
Correspondentieadres: Netwerk Didactiek Nederlands (NDN): Eendrachtlaan 3 - 3500 Hasselt
Verantwoordelijke uitgever: G. Duchâteau, Eendrachtlaan 3 - 3500 Hasselt
27-2, december 2014-januari-februari 2015
In deze nieuwsbrief:

NDN-Facebookpagina
Redactioneel
Lidmaatschap NDN
2015

Uitnodiging NDN-Lenteconferentie literatuuronderwijs
Tekstervaring en -bestudering
Beste leraar Nederlands 2015
Belevingsverslag HSN 28 in Brugge
Vlaamse hogescholenlandschap
Meesterschapsteam Nederlands
Competenties voor het echte leven opbouwen
Doctorale dissertatie jeugdliteratuur
Anneke Brassinga wint PC Hooft-prijs
Eredoctoraat UGent voor Breyten Breytenbach
Betekenis grammatica t.t. Karel de Grote
Woordkennis Vlamingen en Nederlanders in 2013
Omgaan met woorden in de klas
Nederlands in gevaar?
Cor van Bree

Onuitputtelijke gegevensbron van Martijn Schoonderwoerd
Schrijverstip Claus aan Enquist
Twee recente boeken over leraren en hun opleiding
Recent op de NDN-Facebookblog
 
 
Beschikbaar in ons NDN-archief -NDN-site pagina Nieuwsbrief
 
NDN-Nieuws 27-1
 
NDN-Nieuws 26-4
 
• NDN-Nieuws 26-3
 
• NDN-Nieuws 26-2
 
• NDN-Nieuws 26-1
 
• NDN-Nieuws 25-5
 
• NDN-Nieuws 25-4
 
• NDN-Nieuws 25-3
 
• NDN-Nieuws 25-2
 
• NDN-Nieuws 25-1
 
• NDN-Nieuws 24-4
 
• NDN-Nieuws 24-3
 
• NDN-Nieuws 24-2
 
• NDN-Nieuws 24-1
 
• NDN-Nieuws 23-4
 
• NDN-Nieuws 23-3
 
• NDN-Nieuws 23-2
 
• NDN-Nieuws 23-1
 
• NDN-Nieuws 22-4
 
• NDN-Nieuws 22-3
 
• NDN-Nieuws 22-2
 
• NDN-Nieuws 21-3
 
• NDN-Nieuws 21-2
 
• NDN-Nieuws 21-1
 
 
 
 
Redactioneel
 

L.S.


Deze editie van de NDN-Nieuwsbrief komt nog net op tijd om vanwege het voltallige NDN-bestuur aan al onze lezers van harte een gelukkig Nieuwjaar 2015 toe te wensen. Dat houdt in gezondheid, tevredenheid en voldoening in uw professionele werkzaamheden op school of elders, maar ook geluk in de persoonlijke levenssfeer.

Ook is het begin van het nieuwe jaar het begin van het werkjaar van het NDN en dat betekent dat we de lidmaatschapsbijdrage voor 2015 van vroegere en nieuwe leden verwachten. Daartoe leest u hieronder ons eerste tekstje.

In 2015 zijn we ook heel vroeg met onze jaarlijkse lenteconferentie. Die vindt plaats op vrijdag 6 maart 2015 over literatuuronderwijs. De locatie is de Stadcampus van de Universiteit Antwerpen. Vanaf nu kunt u het inschrijvingsstrookje invullen en doorsturen naar ons e-postadres en ook de bijdrage storten op onze rekening. Wij verwachten een ruime belangstelling, want het thema hebben wij al heel lang niet meer op onze activiteitenagenda geplaatst en het is nochtans blijvend actueel en van belang voor het onderwijs in onze lerarenopleidingen.

Dit jaar werkt NDN actief mee met de nieuwe zoektocht van de Taalstaat van Frits Spits van Radio I Nederland naar de beste leraar Nederlands van het jaar. Vlaanderen is nu daarbij betrokken. Ons erebestuurslid Frans Daems zetelt in de driekoppige jury.

Verder geven wij u kennis van heel wat informatie rond belangwekkende gebeurtenissen en publicaties die in de voorbije maanden echt de moeite waren om daarvoor een wat ruimere belangstelling op te wekken. Er zijn het eredoctoraat van Breyten Breytenbach en doctoraten die ons kunnen boeien. Er zijn de nieuwe boeken die voor onze lerarenopleidingen inspirerend kunnen zijn. Academisch onderzoek en reflectie kunnen bijdragen aan onze professionalisering voor ons werk aan universiteiten, hogescholen en scholen voor middelbaar en lager onderwijs. Dat kan als we er ons echt op willen toeleggen en dat zou een verrijking betekenen voor onze lessen op de genoemde onderwijsniveaus.

Ook willen wij de aandacht vestigen op onze activiteiten op Facebook. We hanteren dat sociaal medium om op gedegen wijze belangwekkende berichten te plaatsen over ons onderwijs en over gebeurtenissen of ideeën die van betekenis zijn buiten het onderwijs, maar die toch een zekere relevantie hebben voor onze werkzaamheden op school en voor onze studerenden die wij als lerarenopleiders zo goed mogelijk betrekken bij de actualiteit. In de voorbije maanden hebben wij daartoe 42 berichten het internet opgestuurd op onze Facebookpagina, die u bereiken kan via onze website en ook via intikken op het invulvak bovenaan in om het even welke andere Facebookpagina. Ook via deze Nieuwsbrief bereikt u onze pagina. De opsomming van onze recente berichten vindt u in de laatste rubriek onderaan op de Nieuwsbrief.

Elke respons op deze nieuwe editie van onze NDN-Nieuwsbrief is vanzelfsprekend heel welkom. Reacties van onze lezers op wat wij hun als lectuur voorstellen zijn heel aangenaam en betekenen een aanmoediging om ons voort flink in te zetten voor de komende edities, waarvan u dit academiejaar er wellicht nog twee mag verwachten.

Wij hopen in 2015 ons ledental te vergroten en wij verwachten een aantal van onze collega’s terug te zien tijdens onze lenteconferentie in ’t Brantijser op de Stadscampus van de UAntwerpen op vrijdag 6 maart 2015.

Hierbij voegen we onze wens dat u aan deze Nieuwsbrief veel leesgenoegen mag beleven.


Heel vriendelijke collegiale groeten

mede namens de NDN-bestuursleden


Ghislain Duchâteau, vicevoorzitter en redacteur 

Toetreding en hernieuwing lidmaatschap
Netwerk Didactiek Nederlands 2015

 


Ons netwerk nodigt u hierbij uit als lid toe te treden en voor wie in 2014 lid was zijn lidmaatschap te hernieuwen. Daartoe vragen wij u vriendelijk om de contributie voor 2015 over te maken.
Die is dezelfde gebleven als vorig jaar en bedraagt

- voor een gewoon lid € 20  

- voor een steunend lid € 25.

Wilt u die overschrijven op rekening IBAN = BE05 0011 4997 1675; BIC = GEBABEBB
van NDN, Wilrijk?

Wie nu de eerste keer toetreedt stuurt ons uiteraard zijn contactgegevens door per e-mail naar info@netdidned.be met voornaam, familienaam, adres, functie, telefoon en e-mailadres.

Uw lidmaatschap wordt door ons netwerk bijzonder op prijs gesteld. Het garandeert de continuïteit van onze werking voor het nieuwe werkjaar, dat vanaf 1 januari tot 31 december ervoor zorgt dat u informatie krijgt over de didactiek Nederlands, dat u betrokken blijft bij de activiteiten die plaats grijpen in het werkveld en dat u daarmee constant werkt aan uw eigen professionalisering.

Zowel leden uit Nederland als uit Vlaanderen en nog van elders zijn van harte welkom.

Wij rekenen op uw steun. Doe meteen de moeite en bezorg ons uw contributie op de hierboven vermelde rekening. Van harte dank bij voorbaat.Uitnodiging NDN-Lenteconferentie over literatuuronderwijs - vrijdag 6 maart 2015 op de Stadscampus Universiteit Antwerpen


Het Netwerk Didactiek Nederlands (NDN), in samenwerking met het Centrum Nascholing Onderwijs (CNO) van de Universiteit Antwerpen, heeft het genoegen u uit te nodigen op zijn Lenteconferentie 2015.

Het thema van de conferentie is:

Literaire competentie in de lerarenopleiding: leren van experts en van elkaar

Datum: vrijdag 6 maart 2015

Locatie: ’t Brantijser, Universiteit Antwerpen Stadscampus, Sint-Jacobsmarkt 9-13, Antwerpen

Programma:

10.00

Ontvangst

10.30-12.00

Keynote door didacticus dr. Theo Witte - UGroningen

12.00-12.15

Vragen uit het publiek aan Theo Witte

12.15-13.30

Lunchpauze

13.30-14.45

Panel lerarenopleiders uit vijf hogescholen

14.45-15.00

Vragen uit het publiek aan het panel

15.00-15.30

Vraaggesprek tussen de literatuurdidactici
dr. Theo Witte, prof. dr. Johan van Iseghem en prof. dr. André Mottart

16.00

Borrel - netwerken

Uitgangspunten:

De doelgroep omvat de lerarenopleiders Nederlands (in de eerste plaats aan de bacheloropleidingen van de hogescholen).

In de keynote kunnen worden behandeld:

- Wat verstaan we onder literaire competenties?
- Wat houdt de competentiematrix in, hoe was de receptie, legitimering (verbinden aan eindtermen), welke aanpassingen zijn er geweest?
- Hoe gebruiken lerarenopleiders de matrix in hun opleiding?
- Wat zijn de instroomcompetenties?
- Wat zijn de uitstroomcompetenties?
- Werken we met een canon?
- Mogelijkheden en beperkingen van aansluiten bij leefwereld
- Hoe evalueren we literaire competentie?

De vragen die verder in de conferentie aan de orde komen:

- Wat moeten de leraren secundair onderwijs aan hun leerlingen leren?
- Wat is de reële situatie in het secundair onderwijs?
- Wat doe ik als lerarenopleider, is dat oké?
- Wat moet ik kennen als expert?
- Welke didactische middelen zet ik in?
- Welke attitude streven we na, sensibiliserende rol?

De mogelijke vragen die in het panelgesprek behandeld kunnen worden:

- Hoe is de instroom van de studenten? Welke zijn de ontwikkelpunten bij binnenkomst?
- Welke  inhoud, didactiek stel je aan de orde in jouw hogeschool?
- Hoe wordt literaire competentie geëvalueerd?
- Hoe worden leraren in opleiding voorbereid op lesgeven in literatuur?
- Welke top vijf van tips heb je voor literatuuronderwijs?
- Hoe is de leerlijn over de drie graden?
- Eventueel kun je nog ingaan op concepten als tekstervarend, genietend, bestuderend, tekst- beoordelend … etc. lezen?
- Gaan eindtermen ver genoeg?
- Werken jullie met de matrix? Vindt die aanpak in jullie onderwijs gehoor?

In het afsluitend gesprek kan er ook ruimte zijn voor een evaluerende bespreking van ongewenste praktijken: niet alles is goed!

Dagvoorzitter is Jan Lecocq, lid van het NDN-bestuuur.

Praktisch

Voor de NDN-leden is de toegangsprijs € 40.
Voor andere deelnemers is dat € 50 inclusief het lidmaatschap NDN 2015.

Inschrijving

We vragen u vriendelijk in te schrijven met de volgende inschrijvingsstrook,
die u kunt selecteren, kopiëren en invullen in uw e-mailvenster. U stuurt ze naar info@netdidned.be

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ondergetekende

Voornaam:
Familienaam:
Functie:
Onderwijsinstelling:
Adres:
Persoonlijk e-mailadres:

schrijft in voor de NDN-Lenteconferentie rond literatuuronderwijs op vrijdag 6 maart 2015
op de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen.
Hij/Zij stort de deelnemersprijs van € 40 (voor NDN-leden) of € 50 (voor niet-leden) op
de rekening IBAN = BE05 0011 4997 1675; BIC = GEBABEBB van  NDN, Wilrijk.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Let wel: De inschrijving is enkel geldig na ontvangst van de deelnemersprijs op de NDN-rekening .
De broodjeslunch tijdens de middagpauze is in die prijs begrepen.

Het NDN-bestuur heet u van harte welkom op de conferentie.

José Vandekerckhove, Ghislain Duchâteau, Carl Brüsewitz, André Mottart, Nora Bogaert, Jan Lecocq, Hugo de Jonghe, Frans Daems

 
Omhoog ^


Tekstervaring en tekstbestudering bij de leerlingen.

De visie op literatuuronderwijs van André Mottart*, didacticus Nederlands in de Vakgroep Onderwijskunde UGent

 

In zijn artikel in het recent gepubliceerde “Essays over de leraar en de toekomst van de lerarenopleiding” (Gent, Academia Press 2013) “Literatuurleraren opleiden in tijden van ‘ontlezing’ en ‘onwetendheid’” (pp. 151-159) geeft André Mottart aan hoe hij de aanpak ziet van het literatuuronderwijs op school. Het fragment dat precies daarover handelt lichten we uit zijn tekst.

‘Alle discussies gaan steeds over wat er gelezen wordt, en niet over hoe gelezen wordt en wat een lezer ermee zou kunnen doen. Hoe lezen jongeren? Krijgen ze nieuwe inzichten over de wereld? Doen ze iets met de andere werkelijkheidsvoorstellingen of het andere taalgebruik waarmee ze tijdens het lezen van literatuur geconfronteerd worden? Is literair begrip niet meer dan tekstbegrip? Daarom moet ingezet worden op tekstervaringsgerichte leesopdrachten. Die doelen in de eerste plaats op emotionele beleving van de tekst, waarbij begrippen als betrokkenheid, belangstelling en motivatie centraal staan. Enkele mogelijke invalshoeken zijn:
- leeservaringen verwoorden: wat kan men uit de leeservaringen afleiden over de lezer?
- projectie: hoe iedereen bv. hoofdfiguren invult vanuit zijn eigen beleving van de hoofdfiguur;
- identificatie: hoe men vanuit verschillende figuren tegen een verhaal kan aankijken;
- fantasie: hoe men is en hoe men (mee)fantaseert met een verhaal.

De tekstervaringsmethode is echter niet vrijblijvend. Leerlingen moeten hun ervaringen zinvol kunnen verwoorden. Ze moeten leren hoe ze hun mening het duidelijkst kunnen overbrengen en welke argumenten ze het best kunnen gebruiken. Daarbij komen (feiten)kennis en een begrippenapparaat organisch aansluiten. Daarnaast is het ook zinnig het werk te kunnen plaatsen in de tijd. Zo kan men stellen dat er geen strikte scheiding tussen tekstervaring en tekstbestudering bestaat: elke tekstervaring is een vermenging van affectieve en cognitieve aspecten. Er wordt dus gepleit voor een zinvolle integratie van beide methoden: zo zijn er andere dan structuuranalytische vervolgopdrachten te bedenken om leerlingen tot een nadere bestudering van de tekst uit te dagen, bijvoorbeeld een vergelijking van de eigen leeservaring met de mening van een professionele lezer of de bestudering van achtergrondliteratuur.

Een duidelijke opbouw en organisatie van de literatuurlessen is van groot belang. Literatuurlessen worden door het open karakter van vragen en opdrachten – en daarmee onvermijdelijk gepaard gaande discussies – nog wel eens rumoerige aangelegenheden in klassen die niet gewend zijn vrijer te werken. Verder is het verstandig de leerlingen veel zelf aan het werk te laten gaan met boeken en/of fragmenten en daarbij in eerste instantie leesbelevende opdrachten op te geven. Die kunnen later aangevuld worden met tekstbestuderende vragen.'

(pp.156-157)* Prof. dr. André Mottart is bestuurslid van het Netwerk Didactiek Nederlands (NDN)De Taalstaat zoekt beste leraar Nederlands van 2015

PERSBERICHT NPO Radio 1

 

Zoektocht breidt zich uit naar België

Voor het tweede jaar op rij organiseert het KRO-radioprogramma De Taalstaat (NPO Radio 1), samen met Het Genootschap Onze Taal, de verkiezing van de beste leraar Nederlands. Dit keer komen ook Vlaamse docenten in aanmerking voor de prijs.

Taalstaat-presentator Frits Spits In het midden Martijn Koek, leraar Nederlands 2014


Luisteraars kunnen een leraar Nederlands voordragen, van wie zij vinden dat hij of zij bijzondere kwaliteiten heeft. Vorig jaar won Martijn Koek, leraar Nederlands aan het Keizer Karel College in Amstelveen. De jury prees hem om zijn vernieuwende lesmethoden, zoals de introductie van de mindmap in het literatuuronderwijs.

Taalstaat-presentator Frits Spits verheugt zich er op de Belgische kandidaten in zijn uitzending te verwelkomen. 'Ik ben heel benieuwd of er in Vlaanderen op een andere manier Nederlandse les wordt gegeven? Klopt het beeld dat spelling bij onze Zuiderburen belangrijker is, zoals we vaak denken door het Nationale Dictee? Het is spannend om te zien hoe zij met de Nederlandse taal omgaan en welke rol het heeft in het onderwijs".

Volgens hoogleraar en jurylid Peter-Arno Coppen is van alle leraren de leraar Nederlands de allerbelangrijkste, terwijl het beroep volgens hem juist onder vuur ligt. Dat leerlingen slechter spellen en weinig lezen, wordt de leraar Nederlands al snel verweten. "En dat terwijl we het natuurlijk wel moeten hebben van dit uitermate belangrijke schoolvak. Goed zijn in wiskunde of biologie, of desnoods in scheikunde, heeft bij tijd en wijle zijn voordelen, maar van je kennis van het Nederlands ben je je hele leven elke dag afhankelijk", aldus Coppen.

De zoektocht naar de beste leraar Nederlands van 2015 wordt ondersteund door de Onderwijscoöperatie, de Vereniging Leraren Levende Talen, sectie Nederlands, het Algemeen Nederlands Verbond (ANV), Netwerk Didactiek Nederlands in België en Klasse.be ook in België. Kandidaten kunnen zichzelf opgeven of opgegeven worden door leerlingen, ouders of collega’s. Opgeven kan door een mail te sturen naar taalstaat@kro-ncrv.nl. De winnaar wordt in de uitzending van zaterdag 16 mei bekend gemaakt.

Juryleden zijn Trudy Coenen, Peter-Arno Coppen en Frans Daems (ere-bestuurslid NDN).

Op 8 januari 2015 publiceerde Klasse voor Leraren in zijn Nieuwsbrief een uitgebreide tekst rond dit gebeuren.

De inleiding luidt als volgt:

'Ben jij de beste leraar Nederlands van de Lage Landen? De Nederlandse omroep KRO gaat dit jaar ook in Vlaanderen op zoek naar uitzonderlijke leraren Nederlands. “Ondanks de verschillen in het curriculum is de didactische aanpak van leraren Nederlands in Vlaanderen en Nederland heel erg gelijkaardig”, zegt Frans Daems, emeritus hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen. We troeven de Nederlanders vrijwel jaarlijks af in het Groot Dictee der Nederlandse Taal. Zijn we straks ook voor de klas de beste?'

Lees de hele tekst van Klasse voor Leraren.


De Taalstaat, iedere zaterdag, 11.00 uur, NPO Radio 1De HSN-conferentie 28 Brugge 14-15 november 2014

Persoonlijke beleving van de 28ste Conferentie Onderwijs Nederlands 
Vorig jaar kon ik er niet bij zijn in Utrecht.
In 2014 zette ik mijn onderbroken reeks aanwezigheden op de conferenties voort in de Vives Hogeschool in Brugge.

Donderdagavond voordien heb ik op de website van Het Schoolvak Nederlands de abstracts zorgvuldig doorgenomen om mijn keuze voor de volgende dagen vast te leggen. Ik zou tijdens elke conferentiedag vier sessies kunnen volgen in totaal dus acht. Verrassingen zijn niet uitgesloten, doordat een presentator te elfder ure nog afzegt en doordat het programma een wijziging moet ondergaan. De conferentiebundel ter plaatse zou me verder wegwijs maken met het programmaoverzicht.

Mijn acht presentaties heb ik dan ook gekregen.

Lees mijn beleving daarvan op de pagina NDN-Activiteiten van de NDN-website

Ghislain Duchâteau

HSN 29 – 13 en 14 november 2015 Universiteit Tilburg VOORSTELLEN WELKOM

Voor het programma en het deelnemersformulier HSN 29 zie ook de website van HSNHet Vlaamse Hogescholenlandschap

 

Sinds de jaren 90 is er een grote evolutie waar te nemen in het bestand van de Vlaamse hogescholen. Van meer dan 120 instellingen zijn ze geëvolueerd naar nu welgeteld 13 hogescholen.
In het academiejaar 2012-2013 zijn de academische opleidingen van de bestaande hogescholen overgegaan naar de universiteiten. Toen zijn er vanuit de decretale regelgeving drie fusies ontstaan. Ook dit academiejaar 2014-2015 zijn er nog twee vrijwillige bijkomende fusies gekomen. Uit de Katholieke Hogeschool Leuven, de Katholieke Hogeschool Limburg en de lerarenopleiding van Groep T Leuven ontstond Universitaire Colleges Leuven-Limburg. Uit het samengaan van de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB) en de KAHO Sint-Lieven kwam Odisee voort.
De fusies gaven  aanleiding om nieuwe namen te bedenken voor de gefusioneerde hogescholen.

Het landschap ziet er nu zo uit.

Ahs: Arteveldehogeschool – 12.000 studenten
AP: Fusie Artesis-Plantyn – 9.000 studenten
EhB: Erasmushogeschool Brussel. Fusie van Rits, Conservatorium – 5.000 studenten
HoGent: Hogeschool Gent – 13.000 studenten
HoWest: Hogeschool West-Vlaanderen – 5.500 studenten
HZS: Hogere Zeevaartschool – 13.000 studenten
KdG: Karel de Grote-hogeschool – 11.400 studenten
LUCA:  Luca School of Arts met Sint-Lukas en Lemmens-instituut – 2.500 studenten
Odisee: Fusie Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB) en Katholieke Hogeschool (KaHo) St.-Lieven- 16.500 studenten
PXL: Fusie Provinciale Hogeschool Limburg en Xios Hogeschool – 7.000 studenten
TM:  Thomas More. Fusie Lessius en Katholieke Hogeschool Kempen met tak Antwerpen-Mechelen en tak Kempen - 13.000 studenten
UC LL: Universitaire Colleges Leuven-Limburg. Fusie Katholieke Hogeschool Leuven-Katholieke Hogeschool Limburg-Groep T – 15.000 studenten
Vives:  Fusie Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende (KHBO) en Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen (Katho) – 13.000 studenten


De studentengetallen bij de respectieve hogescholen komen nog uit het academiejaar 2013-2014.

(Bron: De Standaard 25-26/10/2014)

Enkel de Arteveldehogeschool, de Hogeschool Gent, de Hogeschool West-Vlaanderen, de Karel de Grote-hogeschool en de Hogere Zeevaartschool functioneren verder buiten de fusies. HZS en LUCA hebben geen lerarenopleidingen, de andere 11 wel.

Het wordt beslist wennen aan de nieuwe namen en zeker aan de afkortingen zoals ze hier in de linker kolom staan. Zo noemt AP nu nog zichzelf Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen. De officiële naam voor de Limburgse gefusioneerde hogeschool met vestingen in Diepenbeek, Hasselt en Genk is Hogeschool PXL.

Inhoudelijk wordt het ook moeilijk. Door de fusies worden telkens verschillende onderwijsculturen met elkaar geconfronteerd. De didactische visie b.v. bij de lerarenopleidingen van de twee vroegere entiteiten moet worden geharmoniseerd. Dat vraagt stevige leiding van het departementshoofd en de opleidingscoördinatoren, geëngageerde inzet van de lectoren en ook veel geduld bij alle betrokkenen. Vooral in de vakgroepen kan heel wat inspanning worden geleverd om de studenten op de meest passende wijze de meest adequate opleiding te verstrekken.

De betrokkenheid van het Netwerk Didactiek Nederlands bij de lerarenopleidingen is al altijd ruim geweest en het NDN wenst dan ook alle hogescholen, de nieuwe en de andere in de volgende academiejaren alle succes toe.

Meesterschapsteam Nederlands – Taalkunde/Taalbeheersing

 

Het meesterschapsteam Nederlands – taalkunde/taalbeheersing (prof. dr. Ton van Haaften van de Universiteit Leiden, prof. dr. Jaap van Marle van de Open Universiteit, en prof. dr. Anneke Neijt van de Radboud Universiteit Nijmegen, voorzitter) maakt in nauwe samenwerking met het meesterschapsteam Nederlandse letterkunde plannen om het onderwijs te versterken. Het schoolvak Nederlands omvat immers de taalkunde, de taalbeheersing en de letterkunde.

Bij het maken van plannen voor het taalonderwijs speelt de veranderende plaats van het Nederlands in onze samenleving een rol. In de negentiende eeuw is de universitaire studie Nederlands in het leven geroepen om het Standaardnederlands te helpen vormgeven. Begrijpelijke taal moest het zijn, want volksvertegenwoordigers uit verschillende provincies konden elkaar soms maar slecht verstaan. De vorming van het Nederlands was in de beginperiode dus de context van het schoolvak Nederlands. Op dit moment leven we in ‘de meertalige samenleving’, waarbij het moedertaalonderwijs over zijn positie en doel opnieuw nadenkt. Er wordt in het huidige tijdsgewricht ook wel gedacht over ‘het einde van de standaardtaal’ (er is zelfs een recent boek met die titel), maar die omschrijving heeft eerder betrekking op het verdwijnen van de norm van één standaardtaal dan op het verdwijnen van het Nederlands zelf. Vanuit het standpunt dat onze samenleving mikt op export van kennis en het gegeven dat meertaligheid daarbij voordelig is en tevens bijdraagt aan iemands intellectuele ontwikkeling, is het onderwijs in de moedertaal nog steeds van groot belang. Er is dus een koerswijziging gaande, om bij het standaardtaalonderwijs ook andere talen en taalvarianten te betrekken, en bijvoorbeeld aandacht te hebben voor taalgebruik in meertalige situaties. Daarbij is meer kennis van taal nodig dan voorheen.

Om een goede didactiek voor de taalkunde en taalbeheersing te ontwikkelen, moeten de betrokkenen (docenten, lerarenopleiders, onderzoekers van taal en taalonderwijs) overeenstemming bereiken over de grenzen van het vak, en over de kenniselementen en de denkvaardigheden die nodig zijn. De vormgeving van het schoolvak Nederlands gebeurt via een doorlopende leerlijn die begint op de basisschool, en doorloopt in het universitaire onderwijs. Onze blik bestrijkt dat geheel, inclusief de opleiding tot moedertaaldocent.

Samenwerking met Letterkunde

Samen met het meesterschapsteam Nederlandse letterkunde zullen we het netwerk van de betrokkenen bij het onderwijs in het schoolvak Nederlands in kaart brengen en de banden tussen docenten, onderzoekers, verenigingen, instellingen en uitgevers proberen te versterken. Voor een inhoudelijke verrijking van het vak leggen we een kennisbank aan, waarin termen en inhoud van het vak worden omschreven. Daarnaast inventariseren we hoe het schoolvak binnen de universitaire opleidingen Nederlandse taal en cultuur gestalte krijgt en organiseren we landelijk onderwijs voor docenten. Onderzoeksplannen op het gebied van onderwijs zullen we helpen vormgeven. Kortom, het gaat om hernieuwde aandacht voor de inhoud, voor de niveaus van vaardigheid, voor de toetsing en voor de kennis en vaardigheden die docenten en leerlingen nodig hebben.

Samenwerking met andere talen

Tot slot. Onze samenwerking betreft niet alleen het meesterschapsteam Nederlandse letterkunde maar ook de teams Klassieke Talen en Moderne Vreemde Talen, omdat kennis over en ervaring met het leren van andere talen ingezet kan worden bij het onderwijs van het Nederlands.

Reacties

Commentaar op deze tekst bij de start van het meesterschapsteams is welkom, want meesterschap is een gemeenschappelijk goed, verworven via de expertise van velen.
Het contactadres is: vakdidactiekGW@uu.nl

Bron: Vakdidactiek Geesteswetenschappen


Omhoog ^

COMPETENTIES VOOR HET ECHTE LEVEN OPBOUWEN

In hoeveel examens en toetsen testen we dingen die écht belangrijk zijn voor jonge mensen?

 

In een recent boek vraagt de Britse kinderboekauteur Michael Rosen zich af of de toetscultuur van scholen niet vooral veel stress oplevert en weinig informatie over de competenties die er echt toe doen. Als we niet oppassen wordt onderwijs een voorbereiding op de toets, en de toets een voorbereiding op de volgende toets. Maar wordt er wel geëvalueerd of kinderen kennis en competenties opdoen die echt duurzaam kunnen worden ingezet in de snel veranderende 21ste eeuw? Krijgen leerlingen na de toetsafname feedback waarmee ze cruciale competenties voor het echte leven verder kunnen opbouwen? Rosen zegt: “We live in a world surrounded by all the stuff that education is supposed to be about: machines, bodies, languages, cities, votes, mountains, energy, movement, plays, food, liquids, collisions, protests, stones, windows.” Gaan de toetsen en examens op school daarover? We leven in een wereld waarin leerlingen met sociale diversiteit moeten leren omgaan, zelfvertrouwen over hun eigen leervermogen moeten opbouwen, met informatie en technologie moeten leren omgaan, creatief en kritisch moeten leren denken, democratische waarden moeten omarmen, hun eigen wereldbeeld moeten verruimen. Gaan onze toetsen en examens daarover?

Bron: Blog Duurzaam Onderwijs

Hoe Skylla in een graafmachine veranderde -

intrigerende doctorale dissertatie over jeugdliteratuur in onze tijd


 

Promotie

Op donderdag 18 december 2014 promoveerde Sylvie Geerts in het gebouw van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde (KANTL) in Gent tot doctor in de Letterkunde aan de Universiteit Gent op een proefschrift met de bovenstaande titel. De volledige titel geeft al meer inzicht in de aard van dit wetenschappelijk werkstuk  “Hoe Skylla in een graafmachine veranderde. De receptie van de klassieke mythologie in de Nederlandstalige jeugdliteratuur van 1970 tot vandaag”

Op de pagina Actuele berichten van de NDN-website gaan we nader in op deze gebeurtenis.
We verstrekken informatie over de neerslag in de pers, over Klassieke mythen in Nederlandstalige jeugdliteratuur, de beschrijving van de onderzoeksactiviteiten van de promovenda, over de verwachte weerklank van de thesis en het nuttig gebruik van de onderzoeksresultaten in de klas.

Klik door naar de pagina Actuele berichten


Anneke Brassinga wint de PC Hooft-prijs 2015

 

Het tijdschrift Ons Erfdeel besteedt ruime aandacht aan dat gebeuren en ook aan de poëzie van de bekroonde dichteres.

Hoe stiller ik sta hoe meer ik minder –
de ruimte valstrik, genade neemt met sprongen af
tot vonk van dwaallicht rond het bokkige:
redeloos onding ik.
De nederlaag zal overwinning zijn op
al mijn schijngestalten -
om te willen wat moet:
ontketend ontbreken

 ‘Tak the dede’, uit: Het wederkerige,
De Bezige Bij, Amsterdam, 2014.


‘Anneke Brassinga (Schaarsbergen, 1948) krijgt de P.C. Hooft-prijs 2015 voor haar gehele poëtische oeuvre. “Wie gedichten van Anneke Brassinga leest, stapt binnen in een geestverruimend heelal van taal. In elk gedicht openen zich onvermoede vergezichten van zeggingskracht. De taal wordt omgekeerd, uitgekleed en weer opnieuw uitgedost totdat alle registers die er ooit in voorgekomen zijn weer meedoen”, schrijft de P.C. Hooft-jury over haar werk.'

De P.C. Hooft-prijs 2015 van 60.000 euro voor Anneke Brassinga is toegekend na het oordeel van een jury met Wim Brands, Anja de Feijter, Rozalie Hirs en Erik Lindner, onder leiding van voorzitter Maaike Meijer.

Ons Erfdeel heeft het oeuvre van Brassinga goed gevolgd. Het geeft een overzicht met koppelingen naar de integrale artikels.

David Koster maakte voor VPRO Boeken een visuele interpretatie van "Aan zee" van Anneke Brassinga


Breyten Breytenbach kreeg eredoctoraat van de Universiteit Gent

 
Op woensdag 3 december 2014 reikte de Universiteit Gent in de Aula een institutioneel eredoctoraat uit aan de Zuid-Afrikaanse dichter, schilder, romancier, theaterschrijver, essayist en vrijheidsactivist Breyten Breytenbach.

Het literaire werk van Breytenbach is in vele talen vertaald en is meermaals bekroond met prijzen en onderscheidingen.

Bekijk het filmpje van de uitreiking (1'53")

Johan De Haes sprak met hem in Brussel op 12 november 2013.

Biografie

Literair werk

Breytenbach debuteerde in 1964 met de bundel innovatieve gedichten 'Die ysterkoei moet sweet'. In de poëziebundel 'Oorblyfsels/Voice over' (2009) ging hij een nomadische conversatie aan met een overleden vriend, de Palestijnse dichter Mahmoud Darwish. Voor dit werk ontving hij de Protea-prijs in Zuid-Afrika, de Mahmoud Darwish Award in Ramallah en de Max Jacob-prijs voor de Franse vertaling ervan. Zijn jongste dichtbundels zijn 'Die beginsel van stof' (2011), 'Katalekte' (2012) en 'Vyf-en-veertig skemeraandsange' (2014).
Hij leeft en werkt in Europa, Senegal en Zuid-Afrika.

Colloquium

Naar aanleiding van de uitreiking van het eredoctoraat organiseerde het Gents centrum voor het Afrikaans en de studie van Zuid-Afrika (UGent) op 4 en 5 december 2014 een colloquium. Op vrijdagnamiddag 5 december gaf de heer Breytenbach om 13.30 uur een publiekslezing. Info: www.afrikaans.UGent.be


Omhoog ^

De betekenis van de grammatica in de tijd van
Karel de Grote

 

In het boek “De erfenis van Karel de Grote 814-2014” met de gelijknamige tentoonstelling in Ename (10 mei-30 november 2014) beschrijft historicus Raoul Bauer in zijn tekst ‘Karel de Grote. Een belangrijke erflater van het huidige Europa’ wat de betekenis was van de grammatica in het culturele bestel van die tijd. Dat lezen we op bladzijde 85, de laatste pagina van Bauers eerste bijdrage tot het boek.

“Dat Karel de Grote het correcte woordgebruik als element van een politiek denken stimuleerde, kwam al aan bod. In zijn capitularia (wetboek) en in de Admonitio generalis hamerde hij vaak op dit punt. Zijn geleerde omgeving steunde hem hier waarbij een beslissende rol was weggelegd voor de studie van de grammatica en dit zowel voor de Karolingische renovatio in haar geheel als voor de bestuurlijke agenda van de vorst in het bijzonder.

In het onderwijsprogramma van Alcuïnus stond deze discipline centraal. Zij heeft voluit te maken met het correct kunnen spreken en schrijven waarbij onmiddellijk aansluit de bekwaamheid van het juist interpreteren van teksten. Het woord is zo belangrijk dat het verdient correct gehanteerd te worden. Dit is uiteraard een fundamentele vaardigheid wanneer men de Heilige Schrift wil begrijpen zoals het hoort en wanneer men wetteksten moet verstaan zoals het moet. Wat ook meebrengt dat iedereen, waar hij of zij ook leeft in het rijk, de teksten op dezelfde manier kan vatten. De unificerende en organiserende werking van de tekst wordt zo duidelijk.

In deze context blijkt ook dat het beheersen van het juiste woord en geschrift gelinkt moet worden aan de koninklijke of keizerlijke autoriteit. Om het lapidair te zeggen: de grammaticaal onderlegde, dit wil zeggen diegene die correct kan lezen en schrijven, participeert aan het bewind. De Franse (oud-revolutionair) Régis Debray formuleert het misschien te scherp waar hij zegt dat de paleisscholen centra van macht waren en dat de hofacademie van Aken de generale staf was van Karel de Grote, maar hij heeft niettemin een punt. Kennis en macht waren onderling sterk verbonden. Terecht kan men stellen dat uit politieke overwegingen die gevoed zijn door een spirituele bekommernis de intellectuele heropleving in het Westen op het einde van de 8ste eeuw geboren is. Deze idee én het samenvallen van een particularistisch keizerschap met een universeel gedachtegoed toont hoe het Karolingische keizerrijk, het Romeinse Rijk overstijgend, de beloften in zich draagt van de verdere politieke ontwikkeling in Europa.”.

Vooral de tweede alinea van dit citaat van Bauer is voor ons belangrijk en in grote mate overdraagbaar naar de taalsituatie van onze tijd. Grammatica houdt hier spreken en schrijven in en ook tekstbegrip. Daarbij wordt verwezen naar correctheid, dus naar de norm voor het taalgebruik. Verder gaat het hier over een gestandaardiseerd taalgebruik, dat tekstbegrip over het hele gebied garandeert. Hoe toepasselijk op het Nederlands in ons eigen taalgebied!

Ghislain Duchâteau
  
Omhoog ^


Woordenkennis van Nederlanders en Vlamingen
anno 2013:
Resultaten van het Groot Nationaal Onderzoek Taal


 

Marc Brysbaert, Emmanuel Keuleers, Paweł Mandera, & Michael Stevens Universiteit Gent
In samenwerking met de Nederlandse omroepen NTR en VPRO
en mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
15 december 2013

Het rapport begint met een samenvatting van de bevindingen van het onderzoek. Daarna leest u over de achtergrond ervan, over welke woorden geselecteerd werden. De lijst bevatte tenslotte 52.847 woorden. Voor de test werden door de computer ook 20.651 nepwoorden gegenereerd die door de testdeelnemers herkend moesten worden. In de inleiding komen verder aan de orde: het aanbieden van de woorden, de lancering en het verloop van de test. Ook de deelnemers werden beschreven met proevers, ambitieuzen en doorzetters. Dan werden de behaalde scores voorgesteld van de 326.978 deelnames met een gemiddeld resultaat van 71,6%, wat overeenstemt met iets minder dan 38.000 gekende basiswoorden. Een onderscheid bij de deelnemers wordt gemaakt naar leeftijd en opleiding. Ook de scores van de Nederlandse en de Vlaamse deelnemers werd vergeleken. Eveneens werd gelet op geslacht, links- of rechtshandigheid en talenkennis. Verder lezen we over de analyses van de woordscores, de typische woorden die respectievelijk Vlamingen en Nederlanders gebruiken, woorden gekend door mannen en vrouwen, overeenkomsten tussen provincies. Ten slotte volgt de eigenlijke appendix met alle woorden die aangeboden werden, met het percentage gekend in België/Vlaanderen en in Nederland (en het aantal observaties waarop de percentages berekend werden). Heel veel woorden worden door 95-100% van de
deelnemers met Nederlands als moedertaal herkend (meer in Nederland dan in België). Die score ligt meteen veel lager voor de minder frequent voorkomende woorden.

Lerarenopleiders en taaldocenten kunnen nu kennisnemen van de stand van zaken van de beheersing van de Nederlandse woordenschat in 2013. Er zitten heel wat interessante gegevens in. Die kunnen inspirerend werken voor de benadering van woorden in de lessen o.m. voor tekstbegrip.

Het hele document bevat 1.266 pagina’s in pdf-formaat waarvan het overgrote gedeelte (1.235) in beslag genomen wordt door de appendix met de woordenlijst.

Het onderzoek is ook in boekvorm gepubliceerd bij Academia Press in Gent.

Lees het rapport in pdf-formaat


Omhoog ^


Omgaan met woorden in de klas

 

Aansluitend bij het bericht over WOORDENKENNIS VAN NEDERLANDERS EN VLAMINGEN ANNO 2013 met de resultaten van het Groot Nationaal Onderzoek Taal willen wij graag verwijzen naar wat we al in maart 2011 schreven rond ‘Woordgebruik en onderwijs’ op de NDN-website op de pagina Ideeën / reacties. U kunt het er daar op nalezen. Zowel Nederlandse leraren als Vlaamse leraren kunnen bij hun leerlingen wat constructiefs tot stand brengen over het gebruik van de regio-eigen woorden in Nederland en Vlaanderen.

Lees het tekstje op de NDN-websiteHet Nederlands in gevaar? Cor van Bree

 

Deze recente boekpublicatie van de Leidse emeritus hoogleraar Cor van Bree “Het Nederlands in gevaar? en andere prangende taalkwesties” (Prismaboek 2014) bedoeld voor een breder publiek dan de louter onderwijskundige en academische sfeer kan niet anders dan een bewuste liefhebber van ons bloedeigen Nederlands boeien. Res tua agitur.

 

Concurrentie van het Engels niet helemaal onschuldig

Hoofdstuk 1 draagt dezelfde titel maar de ondertitel is ‘De concurrentie van het Engels is niet helemaal onschuldig’.  De auteur stelt meteen dat het Nederlands met zijn 23 miljoen sprekers een grote taal is, maar tegenover de vele miljoenen sprekers die het Engels, Chinees, Spaans, Russisch en Frans telt toch op veel minder prestige kan rekenen. Daarbij valt evenwel niet te ontkennen dat het Nederlands nog steeds een sterke taal is. Er zijn evenwel twee domeinen waar het Nederlands de laatste tijd duidelijk aan belang en status heeft ingeboet: het bedrijfsleven waar het Engels een belangrijke voertaal is geworden en het onderwijs waar het Nederlands voor een goed deel de plaats moet ruimen voor het Engels, heel duidelijk in het hoger onderwijs. Het opdringen van het Engels in onderwijs en onderzoek is manifest problematisch omdat volgens prof. Van Bree een olievlekscenario dreigt. De tendens uit het hoger onderwijs breidt zich uit naar de middelbare scholen en nu ook weer naar het basisonderwijs. Duurt het dan ook niet lang meer dat ouders in gezinssituaties Engels tegenover hun kinderen gaan praten? Een kracht van onze taal is wel nog dat onze taal nog sterk verbonden blijft met onze identiteit: we voelen ons thuis in het Nederlands en verbonden met elkaar door de gemeenschappelijke taal. Van Bree waarschuwt ook voor een sociologische kloof bij verdere verengelsing: de sociale kloof is niet ondenkbaar tussen een verengelste elite en de grote massa van het volk die in die verengelsing niet kan meekomen. Het Nederlands maar opgeven? Daar voelt de overgrote meerderheid in Nederland en Vlaanderen niets voor, omdat het Nederlands als uitdrukking van identiteit wordt gevoeld en heel verbonden is met cultuur en geschiedenis. Engels en Nederlands zouden ook in een evenwichtstoestand naast elkaar kunnen bestaan.

Prangende conclusies van prof. Van Bree

De conclusies van Van Bree op het einde van dit beginhoofdstuk zijn meer dan aanbevelingen en daarom nemen we ze hier volledig over.

“Voor de praktijk kan aan het volgende worden gedacht:

1.     Herstel van het Nederlands als universitaire taal op alle niveaus. Wat de masterproeven betreft moet de leuze niet zijn ‘Engels tenzij…’ maar ‘Nederlands tenzij…’

2.     Oprichting van een landelijk universitair instituut, in Nederland zowel als in Vlaanderen, waarin het beste wat we in huis hebben, in het Engels wordt aangeboden.

3.     Stimulering van het Nederlands als taal van wetenschap. Een onderzoeker mag een substantieel deel van zijn onderzoek in de eigen taal publiceren; het kan ook een illusie zijn dat de hele wereld op onze Engelse publicaties zit te wachten. Bij voorkeur schrijft hij/zij in het Nederlands ook van tijd tot tijd voor een breder publiek. Het laatste zou sterk gestimuleerd moeten worden. Dus geef er extra punten voor. Verder moeten er in het Nederlands inleidingen in bepaalde wetenschappen beschikbaar zijn. Het zou te gek zijn als er straks alleen nog maar binnen de neerlandistiek buitengaats (de neerlandica extra muros, in Polen, Engeland, Indonesië enz.) publicaties over het Nederlands in het Nederlands verschijnen.

4.     Bij Engels als (gedeeltelijke) voertaal in het middelbaar onderwijs is voorzichtigheid geboden: gaat het niet ten koste van de ervoor geselecteerde vakken? En van de beheersing van het Nederlands? Extra lessen Engels voor leerlingen die dat aankunnen, is een (op sommige scholen al gerealiseerd) alternatief. Ook aan de universiteiten moet de gelegenheid geboden worden om zich verder in het Engels te bekwamen.

5.     Gezien de internationalisering is er veel voor te zeggen om ook kinderen in het basisonderwijs met het Engels in contact te brengen. Een extra reden daarvoor is dat kinderen nog gemakkelijk vreemde talen oppakken. Bovendien leren ze door het contact met een andere taal dat je ook anders kunt ‘denken’ dan in je eigen taal. Het laatste effect wordt nog groter wanneer ze bijvoorbeeld ook liedjes in nog andere talen dan het Engels leren zingen. Bij voorkeur moet het Engels zo natuurlijk mogelijk, liefst spelenderwijs, worden aangeleerd. Het is echter niet zonder bezwaar wanneer bepaalde vakken in die taal worden gegeven; de daarmee verbonden woordenschat wordt dan niet (goed) meer in het Nederlands aangeleerd. Verder moet er rekening mee worden gehouden dat kinderen uit allochtone groepen al het Nederlands als tweede taal moeten aanleren.

6.     Nauw contact met Vlaanderen, o.a. via de Nederlandse Taalunie, wanneer het om de belangen van het Nederlands gaat. Beide landen moeten ook samen op Europees niveau actief zijn. Een sterk Europa (economisch, monetair, defensief) is noodzakelijk (ik ben er een hartstochtelijk voorstander van), maar met behoud, ook in talig opzicht, van nationale en regionale diversiteit.

7.     Verankering in Nederland (zoals in België al het geval is) van de positie van het Nederlands in de grondwet. In ieder geval wordt het hoog tijd dat ook Nederland een actieve taalpolitiek gaat voeren, een politiek niet tégen het Engels maar vὀὀr het Nederlands. Als ‘zwakkere’ taal verdient het Nederlands bescherming!

8.     Aankweken, vooral bij de Nederlanders, van het nodige taalbewustzijn. Een taal verdwijnt pas als mensen ermee ophouden haar te spreken. Van overheidspersonen en bestuurders van scholen en universiteiten mag verwacht worden dat ze zich bewust worden van hun verantwoordelijkheid tegenover de samenleving. En dat ze zich bewust zijn van wat zij met een ondoordachte verengelsing op het spel zetten.

9.     Waar nodig behoort in de openbare ruimte ook het Engels gebruikt te worden maar dan altijd naast, nooit in plaats van de landstaal. Dat tegenwoordig op Schiphol alles in het Engels staat aangegeven, is principieel onjuist. Dat geldt ook voor een instelling als de Universiteitsbibliotheek Leiden, waar nu ook het Engels bezig is om het Nederlands te verdringen.”

G.D.


Een onuitputtelijke gegevensbron voor elke docent en schoolbetrokkene:
de startpagina van Martijn Schoonderwoerd

Dit is ze: www.wolfertisk.eigenstart.nl

 

Martijn Schoonderwoerd is docent Nederlands tweede taal aan de Wolfert van Borselen scholengroep voor openbaar voortgezet onderwijs. Voor zijn eigen school heeft hij de startpagina www.wolfertisk.eigenstart.nl gemaakt.

Op die startpagina staan meer dan 700 koppelingen, verdeeld over zo’n 90 categorieën. Veel van de links hebben betrekking op NT2-materiaal: video’s, liedjes, apps, lesmateriaal, uitleg en oefeningen. De startpagina bevat dus ook veel interessante koppelingen voor docenten extra muros.

De startpagina is verdeeld in links voor leerlingen en links voor docenten. Bij de docentenlinks staan ook koppelingen naar tal van pagina’s over het leraarschap: pagina’s over activerende didactiek, leerlingenbegeleiding, ICT-gebruik, flipping the classroom, interculturele communicatie, taalgericht vakonderwijs enz. enz. Het is waarlijk een onuitputtelijke gegevensbron voor docenten, leerlingen en al wie met het onderwijs te maken heeft.

In de derde kolom van die startpagina staan zowat 28 verschillende rubrieken die alle betrekking hebben op het onderwijs Nederlands - van syllabi Nederlands tot tijdschriften en uitgeverijen. Elke rubriek toont in blauw en onderstreept de koppelingen die onder het kopje zijn gebracht. Ze zijn elk stuk voor stuk aanklikbaar en reiken telkens de opgevraagde informatie aan.

Een van de 28 rubrieken kan als voorbeeld dienen.

Activerende didactiek (taal)

Neem nu even onder de cursor die ‘Activerende leeslessen’. Als je klikt op de link, dan verschijnt de hele serie leeswerkvormen met alle informatie daarbij zoals de SLO ze presenteert op haar website. Het pdf-document omvat 11 pagina’s.

Bron: http://basistaal.slo.nl 1

Zo kunt u lezen op pagina 1.  

School: Driestar College Pagina 1 van 11 Onderwerp: Activerende werkvormen voor leesvaardigheidsonderwijs Project: Taalverbeteringsplan 2009-2013 / Project Aandacht voor taal Samensteller: SLO, Tiddo Ekens, 20 augustus 2009

Activerende werkvormen voor leeslessen

De publicatie Activerende lees- en schrijflessen (SLO, 2008) beschrijft uitvoerig een aantal werkvormen om het leesonderwijs activerend en afwisselend te laten plaatsvinden. In de later verschenen publicatie voor de Stichting NOB
(www.stichtingnob.nl/mmbase/attachments/4447372) is een kortere beschrijving beschikbaar, waaruit hieronder geciteerd wordt.

Vijf tips voor een activerende les

Tip 1: Hou het lestempo hoog Een hoog lestempo houdt de leerlingen scherp. Geef liever iets te weinig tijd voor het uitvoeren van een opdracht dan te veel tijd.

Tip 2: Varieer met korte lesactiviteiten Voor een actieve werkvorm geldt hetzelfde als voor iedere werkvorm: als het te lang duurt, verveelt de werkvorm en verslapt de aandacht. Twee richtlijnen:
· Plan lesactiviteiten van maximaal een kwartier.
· Zorg binnen een les voor afwisseling tussen werkvormen: actief-passief, alleen-samen, lezen-schrijven.

Tip 3: Streef in een les naar een volledig leerproces In een leerproces wisselen volgens Kolb idealiter vier leerfasen elkaar af: ervaren, reflecteren, conceptualiseren en toepassen. Er zijn ook andere indelingen mogelijk, bijvoorbeeld:
· onthouden – begrijpen – integreren – toepassen (S. Ebbens)
· input – reproductie – geleide toepassing – transfer (oefentypologie Neuner)
Check telkens of de les een of meer van deze leerfasen bevat.
 
Tip 4: Herinner voortdurend aan de theorie De theorie uit de lesmethode speelt een noodzakelijke rol bij activerende lees- en schrijflessen. Leerlingen hebben een gemeenschappelijk begrippenapparaat nodig om inzicht te krijgen in hun lees- en schrijfvaardigheid.
Dankzij dit inzicht kunnen ze gericht verder leren en beter worden.

Tip 5: Blijf ook zelf actief Activerende lessen zijn niet alleen voor de leerling actief, ook de docent is voortdurend actief. De docent begeleidt niet alleen het proces (door zelf vragen te stellen en die van leerlingen te beantwoorden), maar zorgt ook voor de directe koppeling met de theorie uit de methode.
Hier kunnen docenten Nederlands en andere vakdocenten rustig gebruik van maken.
Andere informatie vanuit de links kan dienstig zijn voor de klassenmanager, pedagoog, didacticus, lid van de schoolorganisatie, coach, innovator, mentor, ICT-gebruiker en toetsafnemer ...

Houd dit nuttig werkapparaat bij voorkeur heel dicht onder bereik. U kunt het bij de favorieten plaatsen op uw computer.

December 2014

 


Tips voor schrijvers
Van Hugo Claus aan Anna Enquist

 
>

Anna Enquist

Kent u van: talrijke gedichtenbundels en romans. Het romandebuut van de psychoanalytica en muzikante, Het meesterstuk van 1994, werd meteen bekroond.

Zij schrijft over haar contacten met Hugo Claus... hoe hij haar motiveerde om te schrijven.

‘We hadden toen een gesprek over het schrijven. Mijn eerste roman had me ontzettend uitgeput omdat ik er alle weekenden en avonden aan doorgeschreven had. Mijn kinderen waren toen nog vrij jong en ik had een volledige baan. Dat is nu anders, maar proza schrijven vergt nog altijd heel veel van mijn energie. Daarom ben ik Hugo zo dankbaar voor het advies dat hij me toen gaf: schrijf 500 woorden per dag. Niet meer, niet minder. Ik heb meteen gemerkt dat het uitstekend goed werkte en heb me er sindsdien altijd aan gehouden. Ik heb het zelf aan veel schrijvers gesuggereerd omdat ik het zo waardevol vind.’

Lees er meer over op de website van het NDN - pagina Ideeën / Reacties

 

Omhoog ^


Over leraren en hun opleiding – twee recente boeken


 

Twee recente boeken over de lerarenopleiding verdienen onze aandacht.

Het eerste is “Essays over de leraar en de toekomst van de lerarenopleiding” (red. Ruben Vanderlinde, Isabel Rots, Melissa Tuytens, Kris Rutten, Ilse Ruys, Ronald Soetaert, Martin Valcke). Het bevat een aantal essays die geschreven en samengebracht werden door de vakgroep Onderwijskunde van de Universiteit Gent.

De redactiegroep deed dat naar aanleiding van het afscheid van professor Antonia Aelterman van de Gentse universiteit op 1 oktober 2013. De auteurs willen met hun bijdrage aan dit boek prof. Aelterman danken voor haar langdurige inzet voor het beleid, het onderzoek en de praktijk van de Vlaamse lerarenopleidingen.

Die worden nu vooral als “problematisch” voorgesteld.  Dit boek behandelt zeven thema’s die ruim aanzetten te reflecteren over de toekomst van de lerarenopleidingen:
1. Identiteit van leraren en hun basiscompetenties
2. Werkplekleren en professionalisering
3. Onderzoek in de lerarenopleiding
4. Vakdidactisch onderzoek
5. Professionalisering van lerarenopleiders
6. Diversiteit in de lerarenopleiding
7. Lerarenopleiding: verleden en toekomst

Niet minder dan 35 auteurs stemden toe om in 21 essayteksten te reflecteren op de lerarenopleiding en ontwikkelingen daarbinnen. De zeven thema’s weerspiegelen het academische curriculum en de persoonlijke betrokkenheid en engagement van prof. Aelterman: de leraar en zijn of haar opleiding.

De auteurs willen met hun bijdrage op basis van hun ervaringen en hun expertise de lezer aanzetten tot reflectie, maar ook verwachten ze dat hun bijdragen het maatschappelijk debat voeden rond de toekomst van de leraar en de lerarenopleidingen.

Specifiek voor het vak Nederlands is er de bijdrage van André Mottart “Literatuurleraren opleiden in tijden van ‘ontlezing’ en ‘onwetendheid’ (pp. 151-159).

Het is een publicatie van Academia Press, Gent, 213, viii+286 pp. - € 20

Het tweede boek draagt als titel “Laat leraren schitteren – Inspiratiegids voor leraren en lerarenopleidingen van morgen”. Het is in de eerste plaats bedoeld voor lerarenopleiders. De auteurs zijn Ruth Wouters, Rudi Haven, Annemie Winters, Bieke De Fraine, Bregt Henkens m.m.v. Bart Boelen, Lotte Brants, Willy Brion, Tanja Ceux e.a. De publicatie sproot voort uit het tweejarig kernproject ‘Leraren doen schitteren’ van de School of Education met docenten van de KU Leuven, KH Leuven en CVO-HIK. Dit boek wil een constructieve bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over de nabije hervorming van het secundair onderwijs met daarbij de implicaties voor de lerarenopleiding. De auteurs bundelen hun bevindingen uit literatuur, interviews met experts en gesprekken met lerarenopleiders en schoolleiders. Zij reiken gereedschappen aan die lerarenopleidingen contextspecifiek kunnen inzetten in hun curriculum om te focussen op de hervorming van het secundair onderwijs die eraan komt.

Hoofdstukken 1 en 2 schetsen de achtergrond van de hervorming van het secundair onderwijs en de relatie met een mogelijke innovatie van de lerarenopleiding. Hoofdstukken 3 tot 6 belichten met vier thema’s telkens de vorming van een aspect van de leraar. Zo is de leraar van de toekomst meer dan enkel kennisoverdrager, en treedt hij/zij ook op als competentieontwikkelaar, diversiteitsbegeleider, maatschappelijk geëngageerd vakdeskundige en leer- en keuzebegeleider. Hoofdstuk 7 behandelt verder expliciet de rol van een lerende lerarenopleiding en lerende scholen. Vanaf hoofdstuk 3 wordt telkens een aantal fiches bij elk hoofdstuk gevoegd met recente voorbeelden van goede praktijken in de verschillende lerarenopleidingen in Vlaanderen. Het zijn literatuurfiches en praktijkfiches. Elk van die hoofdstukken eindigt met telkens een paar methodieken om met het hoofdstukthema aan het werk te gaan: eentje voor een vakgroep, opleidingsteam of werkgroep en eentje voor de individuele lerarenopleider, student onderwijskunde of pedagogisch begeleider. Die methodieken zijn aanzetten om de grote uitdaging aan te gaan tot reflectie-, ontwikkel- en innovatiewerk (pp. 13-14).

Het is een publicatie van Lannoo Campus, Tielt, 212 pp. - € 24,99.

Het boek inkijken: http://www.lannoo.be/laat-leraren-schitteren
Nog informatie: http://laatlerarenschitteren.weebly.com/

Omhoog ^

 

De recente berichten op de Facebookblog van het NDN

De onderwijskundige actualiteit Nederlands in informatieve berichten
taal, didactiek, literatuur...


Klik links op >
BERICHTEN AAN PAGINA

 
 


NDN-Facebookblog


We vestigen de aandacht op de vele interessante artikelen op de Facebookblog van het NDN. Het gaat om 42 nieuwe berichten vanaf 12 SEPTEMBER 2014. Het oudste bericht staat eerst, het jongste laatst.

Klik op het Facebookicoontje of log in met je Facebookaccount. Geef Netwerk Didactiek Nederlands of NDN in op het invulvak bovenaan. Open in de linker kolom dan
BERICHTEN AAN PAGINA.


- WWW.LEESADVIEZEN.NL 12-9-2014

Deze website heeft als doel het bezig zijn met literatuur / fictie aantrekkelijker te maken voor zowel leerlingen als docenten. Door een grote hoeveelheid (275 - ook zeer recent verschenen) boeken te presenteren, hebben leerlingen een ruime keuze. Docenten krijgen bij al die boeken toetsmateriaal, mét de uitwerking van de vragen en opdrachten. Joop Dirksen zorgt voor de inhoud van de site.
http://www.leesadviezen.nl/home/
...
Lees meer

- WEBSITE WWW.ONDERWIJS.VLAANDEREN.BE 13-9-2014

Website 'onderwijs' voor ouders, leerlingen en cursisten online
Uit klantentevredenheidsonderzoek blijkt dat de informatie op de website van het ministerie van Onderwijs vooral geschreven is op maat van directies en schooladministraties. Daar komt nu verandering in. Voortaan vinden ouders, leerlingen, studenten en cursisten overheidsinformatie over onderwijs op één plaats: onderwijs.vlaanderen.be.
...
Lees meer

- WEEK VAN DE AFRIKAANSE ROMAN, EEN TRIOMFTOCHT 1-10-2014

www.weekvandeafrikaanseroman.nl/
Van 19 t/m 28 september 2014 vond in Nederland en Vlaanderen de Week van de Afrikaanse roman plaats.
...
Lees meer

- OPROEP 6-10-2014

Doe mee aan het onderzoek 'Beoordelen van schrijfcompetenties' (D-PAC)
Aan het Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen van de Universiteit Antwerpen loopt een grootschalig onderzoek naar het beoordelen van schrijfcompetenties van leraren, onder leiding van prof. dr. Sven De Maeyer. De onderzoekers zijn op zoek naar beoordelaars die schrijfproducten van leerlingen van 5 aso willen beoordelen volgens een nieuwe methode: taalleerkrachten die lesgeven in de t...
Lees meer

- PATRICK MODIANO WINT NOBELPRIJS LITERATUUR 2014 9-10-2014

De jury van de Nobelprijs bekroonde zijn werk "voor de kunst van het herinneren waarmee hij de meest ongrijpbare menselijke lotsbestemmingen weet op te roepen".
Modiano is de zoon van de Belgische actrice Louisa Colpeyn en een Joods-Italiaanse man. In 1972 ontving hij de Grand Prix du Roman van de Académie française voor zijn derde roman, 'Les Boulevards de ceinture'. Zes jaar later ontving hij de Prix Goncourt voor de roman 'Ru...
Lees meer

- VERDWIJNT HET TIJDSCHRIFT KLASSE HELEMAAL? 10-10-2014

Klasse in zijn verschillende edities is tot nu hét directe communicatiemiddel van het onderwijsbeleid met het onderwijsveld. Door de voorziene besparingen van de Vlaamse overheid dreigt het nu volledig te verdwijnen. Zelfs een digitale versie die toch nauwelijks geld kost, lijkt er niet echt in te zitten.
Welke definitieve beslissing over de verdere communicatie van het beleid met het ruime en veranderende onderwijsveld getroffen wor...
Lees meer

- PATRICK MODIANO – NOBELPRIJS VOOR EEN TIJDREIZIGER 11-10-2014

Karakterisering van zijn oeuvre
"In de loop der jaren heeft de auteur een indrukwekkend oeuvre bij elkaar geschreven, dat bovendien een grote samenhang vertoont. In wezen is zijn hele productie één eindeloze speurtocht naar identiteit. Zijn romans zijn als de stukken van een puzzel, die wellicht nooit helemaal in elkaar zullen passen. Vergeelde foto’s, adressen of toevallige ontmoetingen confronteren de personages met gebeurt...

Lees meer

- DE NAGEDACHTENIS VAN WARD RUYSLINCK 11-10-2014

De Vlaamse romanschrijver is op vrijdag 3 oktober 2014 op 85-jarige leeftijd overleden.
Ruyslinck was en blijft een belangrijke figuur uit onze letteren. Hij heeft een periode veel succes gekend vooral door de lectuur op school van zijn vroegere en wat kortere boeken. Het laatste decennium is het heel stil rondom hem geworden.
...
Lees meer

- DICHTER DES VADERLANDS 2014 CHARLES DUCAL 21-10-2014

http://www.dichterdesvaderlands.be/info/
...
Lees meer

- LIJST OF LEZER? 21-10-2014

Kom 11 november 2014 naar Dag van het Literatuuronderwijs in Rotterdamse Doelen
http://www.dagvanhetliteratuuronderwijs.nl/…/k…/Default.aspx
...
Lees meer

- FRIEDA MULISCH VOOR HET VOETLICHT IN DE MEDIA 22-10-2014

De tweede dochter van Harry Mulisch staat de laatste tijd volop in de belangstelling.
Ze treedt op in een televisieprogramma. Ze publiceert haar eerste dichtbundel ‘Nooit vergat ik jou’ waarin ze gedichten van haar vader beantwoordt. Ze werkt aan een dramaserie over haar vader. Ook is ze op de klassieke radio 4 Nederland te horen in een interview en kiest ze haar favoriete stukken uit delen van de werken van klassieke componisten....
Lees meer

- NIKSLEXIE: DE ALFABETCODE-FILM 22-10-2014

Nikslexie is het verhaal van Aude en de Alfabetcode.
De Vlaamse basisschool De Toontuin in Zoutleeuw leert dyslectische kinderen schrijven en lezen met behulp van de Alfabetcode. In 152 kleine leerstappen krijgen ze de spelling onder de knie. Vooral de klanken en de vormgeving van de letters spelen een rol in het leerproces. De film Nislexie duur 7’57” van Merlijn Moonen brengt een perfecte inleiding in de Alfabetcode.
...
Lees meer

- INSPIRATIEDAGBOEK 22-10-2014

Poëzie met Heleen Bosma
Wat is het? Hoe werkt het?
...
Lees meer

- DEBATTECHNIEK OP DE VRT – HET KAN VEEL BETER 24-10-2014

Opinie
Open brief aan de redactie van De Zevende Dag...
Lees meer

- CREATIEF SCHRIJVEN INZETTEN IN JE LESSEN NEDERLANDS OM JE LEERLINGEN BETER TE LEREN LEZEN? 28-10-2014

Ja, ja en ja. Dat zijn de antwoorden, nu de vragen:
Kan zelf schrijven ervoor zorgen dat leerlingen beter lezen?
Kunnen leerlingen door te schrijven lezen leuker gaan vinden?
...
Lees meer

- TIJDSCHRIFT MeerTaal 29-10-2014

Over de taalontwikkeling van kinderen in het onderwijs tot 12 jaar
MeerTaal is een praktijkgericht tijdschrift over taal, taalontwikkeling en taaldidactiek in het basisonderwijs. Het blad biedt verdiepende beschrijvingen van inzichten uit recent onderzoek, opiniërende stukken over actuele kwesties in het taalonderwijs, praktijkvoorbeelden, lessuggesties en inspirerende columns. MeerTaal verschijnt 3x per jaar. Vanaf oktober 2014 neemt het tijdschrift Meer...
Lees meer

- MAN OVER WOORD – NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN - AFLEVERING 4 - 4-12-2012 - 6’25”
1-11-2014


Pieter Embrechts praat met prof. Ludo Beheydt over de vraag waarom het Nederlands zo’n verrekt moeilijke taal is om te leren.
Alle uitzendingen:...
Lees meer

- IN DUIDELIJK NEDERLANDS 3-11-2014

Spreken en schrijven voor iedereen
publicatie van De Taaltelefoon [078 15 20 25]
...
Lees meer

- VERTELKUNST IN VLAANDEREN – NIEUWE WEBSITE 3-11-2014

Alden Biesen Vertelkasteel creëerde een nieuwe website over vertelkunst. Vertelleninvlaanderen is een centrale webstek waar je alles kan ontdekken over vertellen, vertelevenementen, actua en vertellers. Vertellers en vertelorganisaties kunnen zich registreren en hun eigen pagina beheren en de vertelagenda aanvullen.
Vertellen in Vlaanderen streeft naar...
Lees meer

- DAG VAN HET LITERATUURONDERWIJS OP 5 NOVEMBER IN ROTTERDAM 17-11-2014

Die dag bracht voor alle betrokkenen inspiratie en kennisoverdracht.
In De Doelen te Rotterdam vond de Dag van het Literatuuronderwijs plaats, het grootste symposium voor iedereen die zich bezighoudt met literatuureducatie. Docenten, wetenschappers, schrijvers en andere professionals uit het literatuuronderwijs kregen gerichte en praktische informatie aangereikt en wisselden hun kennis en ervaringen met vakgenoten.
...
Lees meer

- ‘THE HAPPY READER’ – NIEUW BRITS LITERAIR MAGAZINE 18-11-2014

De titel suggereert dat het een heel ander magazine wil zijn dan de tot dusver bekende gelijkaardige tijdschriften.
'The Happy Reader' is een initiatief van Penguin Books om klassieke literatuur op een aangename en originele manier te brengen. Het magazine verschijnt om de drie maanden en wil zowel qua inhoud als qua stijl aantrekkelijk en vernieuwend zijn. Niet pedant, wel met ruimte voor knipoogjes.
...
Lees meer

- VOORLEZEN AAN KLEUTERS EN BEGINNENDE LEZERTJES 19-11-2014

Zeker kunnen we bijtreden dat voorlezen flink bijdraagt aan de taalontwikkeling van de kinderen.
Uit onderzoek blijkt nu ook dat voorlezen van prentenboeken in de klas vooral bij meisjes maar ook bij jongens de wiskundige ontwikkeling bij kleuters opvallend versnelt.
...
Lees meer

- TAALONWIKKELEND LESGEVEN IN HET HOGER ONDERWIJS. HOE DOE JE DAT? 25-11-2014

Om de didactiek van het taalontwikkelend lesgeven te leren toepassen in de eigen lespraktijk kunnen de docenten het liefst uitgaan van concrete voorbeelden. Het pakket ‘Taalontwikkelend lesgeven in het hoger onderwijs. Hoe doe je dat?’ brengt de didactiek op een toegankelijke en authentieke manier in beeld.
Het pakket bevat:...
Lees meer

- IN DE VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN IS EEN WET IN DE MAAK OM HET ARABISCH ALS TAAL TE BEHOUDEN EN TE BESCHERMEN 26-11-2014

"Law planned to preserve Arabic language in the UAE"
De minister van Onderwijs, Cultuur en Gemeenschapsontwikkeling, Sjeik Nahyan bin Mubarak, in de Verenigde Arabische Emiraten verheugt zich erover dat er een wet in de maak is die de Arabische taal in de emiraten moet behouden en beschermen tegen de opdringerigheid van het Engels.
...
Lees meer

- MEDE-WETE, NIEUWE DICHTBUNDEL VAN DE AFRIKAANSE SCHRIJFSTER ANTJIE KROG 27-11-2014

Krog is een van de meest vooraanstaande literatoren uit Zuid-Afrika. Al acht jaar heeft zij geen dichtbundel meer gepubliceerd. Nu komt ze met een veelomvattende bundel haar lezers verrassen.
Wat vernemen we over ‘Mede-wete’ ? Een beschrijving volgt hier.
...
Lees meer

- CONFERENTIEBUNDEL HSN 28 BRUGGE 14-15-11-2014 ONLINE BESCHIKBAAR 30-11-2014

Het conferentieboek van de 28e HSN-conferentie is online beschikbaar is op de portaalwebsite van de Nederlandse Taalunie Taalunieversum. De teksten zijn afzonderlijk raadpleegbaar (en downloadbaar). Ook zijn alle teksten beschikbaar in het doorzoekbare archief.
http://taalunieversum.org/…/conferentie_het_sch…/bundels/28/
...
Lees meer

- DE LERENDE LERARENOPLEIDER: STUDIEDAG BRUSSEL DONDERDAG 15 JANUARI 2015 6-12-2014

VELOV presenteert de resultaten van haar onderzoeksproject.
De opzet van het onderzoek omvat:...
Lees meer

- VAN TWAALF TOT ACHTTIEN -
VAKBLAD VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS (in NEDERLAND) 4-12-2014


Kent u het? Neem eens een kijkje wat het nu aan leesvoer aanbiedt.
...
Lees meer

- HÖLDERLIN OP HET EINDEXAMEN 8-12-2014

Dagboek van een leraar Duits
Eric Bolle is leraar Duits. Hij vindt Hölderlin de meest geschikte schrijver om jonge mensen bij te staan in hun ontwikkeling. Maar wat vinden de leerlingen er zelf van? Lees in dit dagboek wat zij van Hölderlins toneelstuk Der Tod des Empedokles vinden.
...
Lees meer

- HOE VLAAMS IS UW NEDERLANDS? 10-12-2014

Overpeinzingen bij een internetenquête over 'Vlaamse' woorden
in het Standaardnederlands
...
Lees meer

- GESPREK MET EEN STEEN 11-12-2014

Thomas Claus leest dat knappe gedicht voor van Nobelprijswinnares literatuur Wisława Szymborska
...
Lees meer

- BLOG VAN ONS ERFDEEL 14-12-2014

‘Berichten over taal, cultuur, literatuur en maatschappij in Vlaanderen en Nederland, plus nieuws over Ons Erfdeel vzw. We linken zoveel mogelijk naar artikelen uit het tijdschrift ONS ERFDEEL.’
http://www.onserfdeel.be/nl/blogs/categorie/ons-erfdeel
...
Lees meer

- DE KRACHT VAN COACHING 16-12-2014

“Een traject van twee jaar over klasmanagement laat een leraar meer groeien dan losse tips naar aanleiding van een voorval in je klas. Zo kunnen leraren een eigen professionele stijl ontwikkelen. Mentoren coachen vandaag meer en meer teams, maken de verbinding tussen oude en nieuwe collega’s en sturen aan op professionele leergemeenschappen waarin leraren samen leren, werken en in dialoog gaan met elkaar. Zo krijgt de mentor de rol van change maker en beleidsadviseur. En gaat de kwaliteit van de hele school erop vooruit.”
Lees de hele tekst over coaching in Klasse.be

- SPRANKELENDE VERZEN VAN ANNIE M.G. SCHMIDT 16-12-2014
'DIE VAN DIE VAN U' - oktober 2014

Deze recente bloemlezing van verzen van de bekende dame kan beslist een heel ruim publiek bekoren. We brengen ze daarom graag onder de aandacht van de bezoekers van deze pagina.
...
Lees meer

- OVER SCHOOL AAN ZET IN NEDERLAND 19-12-2014

School aan Zet is een landelijk onderwijsprogramma waaraan
meer dan 3.000 scholen uit het primair, voortgezet en speciaal
onderwijs meedoen. Deze scholen willen een lerende organisatie...
Lees meer

- GOOD PRACTICE DAY TALEN - LEIDEN – VRIJDAG 30 JANUARI 2015 30-12-2014

Op vrijdag 30 januari 2015 organiseert de Sectie Nascholing Talen van het ICLON voor de vijftiende keer een Good Practice Day Talen. Deze nascholingsdag is bestemd voor docenten Nederlands, Chinees, Duits, Engels, Frans en Spaans.
...
Lees meer

- ANNEKE BRASSINGA OVER TAAL 31-12-2014

Uit een interview van Koen Van Baelen met dichteres en PC Hooft-prijs 2015 Anneke Brassinga ‘Wijn drinken met de doden’
Anneke Brassinga:
...
Lees meer

- TALEN EN HUN TRANSPARANTIE 5-1-2015

– een doctorale dissertatie van Sterre Leufkens
Of dat nu echt de titel is van het proefschrift dat Sterre Leufkens op 25 januari 2015 zal verdedigen aan de Universiteit van Amsterdam blijkt niet uit de vele artikels die aan dat gebeuren gewijd worden. De media baseren zich op een heel beperkt artikel over het onderzoek van Leufkens dat in het tijdschrift Onze taal is verschenen. Die journalistieke artikels geven aanleiding tot allerlei vaak loze spec...
Lees meer

- GOUDEN GANZENVEER 2015 VOOR GEERT MAK 12-1-2015

Die onderscheiding wil de relevantie van het geschreven woord in deze multimediale tijden onderstrepen.
Geert Mak zette de Nederlandstalige literaire non-fictie op de kaart.
...
Lees meer

- DEBAT OVER ENGELSTALIG ONDERWIJS 13-1-2015

ACASA Debat - 15 jan 2015 15:00 - 16:30 – Amsterdam
Het Engels verdringt zienderogen het Nederlands aan de universiteiten in Nederland. Het is de hoogste tijd dat daartegen verzet wordt opgezet. Daarom is het hier weergegeven initiatief van grote betekenis.
...
Lees meer

- EEN LITERAIRE CANON VOOR ONZE LITERATUUR 14-1-2015

Uit goede bron blijkt dat de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde (KANTL) heel ijverig werkt aan een canon van de Zuid-Nederlandse literatuur.
Moeten we het erg vinden als heel wat lezende Vlamingen zo weinig feiten kennen over onze literatuur?
...
Lees meer

- POËZIEWEEK OP SCHOOL 17-1-2015

Op donderdag 29 januari 2015 luidt Gedichtendag de Poëzieweek in. Het motto van deze editie is ‘Met zingen is de liefde begonnen’. En als een dichter de liefde bezingt, dan krijg je poëzie.
Ook in de klas kunt u de liefde voor poëzie overbrengen. Met de lestips bijvoorbeeld. Of haal een auteur de klas in of bezoek met de leerlingen een van de vele activiteiten.
...
Lees meer


 
Colofon
Bestuur van het Netwerk Didactiek Nederlands:
  • José Vandekerchove, voorzitter
  • Ghislain Duchâteau, vicevoorzitter
  • Carl Brüsewitz, secretaris
  • Nora Bogaert , bestuurslid
  • Jan Lecocq , bestuurslid
  • André Mottart, bestuurslid

  • Hugo de Jonghe, erevoorzitter
  • Frans Daems, erebestuurslid

Contributie

- Gewoon lid worden van het Netwerk Didactiek Nederlands kunt u door storting van 20
- Steunend lid zijn kunt u door storting van € 25
op rekening IBAN = BE05 0011 4997 1675; BIC = GEBABEBB van NDN, Wilrijk

Wie nu stort is lid voor het hele jaar 2015.

Donaties zijn heel welkom

 
Redactie van de Nieuwsbrief van het NDN :
Ghislain Duchâteau
Tel. : 0032(0)11/22 86 25
E-post : info@netdidned.be
 
Afmelding
Wie deze nieuwsbrief liever niet ontvangt, kan zich afmelden met een berichtje naar info@netdidned.be