Contact: info@netdidned.be
Correspondentieadres: Netwerk Didactiek Nederlands (NDN): Eendrachtlaan 3 - 3500 Hasselt
Verantwoordelijke uitgever: G. Duchâteau, Eendrachtlaan 3 - 3500 Hasselt
29-4, mei-juni-juli 2017
     
In deze nieuwsbrief:

NDN-Facebookpagina
 
Redactioneel
Opvolging NDN-Lenteconferentie: thuistaal 21-4-2017
Netwerkmiddag 11 oktober 2017
Onderzoeksrapport
Staat van het Nederlands

Colleges in luistertaal -
alternatief voor (over)verengelsing

Vakbliotheek met lesmateriaal voor onderwijs Nederlands (NT2/NVT) gelanceerd
Universitaire graad Nederlands halen via afstandsonderwijs Leiden
Speciale edite Levende Talen over het schoolvak Nederlands
Hoe kunnen onderwijs, kritiek en onderzoek de letteren beter op de kaart zetten? Art. in Ons Erfdeel
Klappen v.d. arend - recensie De tolk van Java van Alfres Birney
Libris Literatuurprijs voor de roman 'Wil' van Jeroen Olyslaegers
BoekStart stimuleert voorlezen voor kleine kinderen
Afscheidscollege C.G.N. De Vooys herlezen
Goede redenen voor foute taal: een open symposium over taalregels - Leiden 24-2-2017
Ena Jansen, een beleving van afstand en verbintenis
Nieuwe vormgeving van autoriteit
Atlas van de Nederlandse taal
Recent op de NDN-Facebookpagina
 
 
 
Beschikbaar in ons NDN-archief -NDN-site pagina Nieuwsbrief
NDN-Nieuws 29-3
 
NDN-Nieuws 29-2
 
NDN-Nieuws 29-1
 
• NDN-Nieuws 28-4
 
NDN-Nieuws 28-3
 
NDN-Nieuws 28-2
 
NDN-Nieuws 28-1
 
NDN-Nieuws 27-4
 
NDN-Nieuws 27-3
 
NDN-Nieuws 27-2
 
NDN-Nieuws 27-1
 
NDN-Nieuws 26-4
 
• NDN-Nieuws 26-3
 
• NDN-Nieuws 26-2
 
• NDN-Nieuws 26-1
 
• NDN-Nieuws 25-5
 
• NDN-Nieuws 25-4
 
• NDN-Nieuws 25-3
 
• NDN-Nieuws 25-2
 
• NDN-Nieuws 25-1
 
• NDN-Nieuws 24-4
 
• NDN-Nieuws 24-3
 
• NDN-Nieuws 24-2
 
• NDN-Nieuws 24-1
 
• NDN-Nieuws 23-4
 
• NDN-Nieuws 23-3
 
• NDN-Nieuws 23-2
 
• NDN-Nieuws 23-1
 
• NDN-Nieuws 22-4
 
• NDN-Nieuws 22-3
 
• NDN-Nieuws 22-2
 
 
 
 
Redactioneel
 

Lectori salutem


Collega’s,

Met editie 29-4 krijgt u de laatste NDN-Nieuwsbrief van het academiejaar 2016-2017 op uw computerscherm. U ontvangt dit document net in de periode dat de examenproeven in het verschiet komen. Dat wordt een tijd van afronden, examens voorbereiden en later die proeven afnemen en verbeteren. Ondanks die drukte durft uw NDN-redacteur verwachten dat er voldoende aandacht geschonken kan worden aan de aangeboden artikelen.

We blikken terug op recente activiteiten en publicaties die voor didactici Nederlands van betekenis kunnen zijn. Van de NDN-Lenteconferentie bezorgen we in de nazorg relevante bruikbare informatie rond het conferentiethema. Ook geven we al een vooruitblik op onze eerstvolgende NDN-Netwerkbijeenkomst tijdens de Week van het Nederlands 2017 in oktober. Verder is er aandacht voor de Staat van het Nederlands met veel informatie over de huidige stand van zaken. Onderaan de nieuwsbrief sluit het artikel daarbij aan over de publicatie van de nieuwe Atlas van de Nederlandse taal.

Ook het symposium in Leiden ‘Goede redenen voor foute taal’ kreeg ruim de aandacht. Taalkundigen verkondigen hun mening over correct taalgebruik en zo komen we tot reflectie over taalnormen. Voor onderwijsmensen die het Nederlands moeten aanleren aan studenten en leerlingen en daarover met hen reflecteren is het begrip ‘norm’ van belang. In feite kunnen we er niet zonder om vastigheid te verwerven over het adequate taalgebruik. Wellicht is het goed hier in dat verband kort Peter Arno Coppen te citeren uit zijn column ‘De taalkundige, de Taalunie en de taalnorm’ in Levende Talen Magazine van mei 2017 – jg. 104 | 4 blz. 29:

‘De taalnorm kun je dus niet achteloos terzijde schuiven. Wat je wel kunt doen, en daar is het onderwijs geschikt voor, is de attitude van mensen ten opzichte van de norm beïnvloeden. Je kunt leerlingen ontwikkelen tot taalgebruikers die bewust en volwassen met de taalnorm kunnen omgaan. Niet slaafs volgen, maar ook niet categorisch verwerpen. …’
Hier is de pure didacticus aan het woord met toch een andere invalshoek dan de pure taalwetenschapper, van wie verwacht wordt dat hij enkel observeert en zijn onderzoeksresultaten kenbaar maakt.

Verder is in deze nieuwsbrief ook aandacht voor literatuur. Met genoegen signaleren we het initiatief om onderwijs, kritiek en onderzoek van de letteren beter op de kaart te zetten. Een artikel in Ons Erfdeel zet ons daarvoor op de goede weg. Ook de belangrijkste literaire prijzen die deze maand werden toegekend laten we niet onvermeld.

Aardig lijkt het ons ook eens terug te grijpen naar het afscheidscollege van prof. C.G.N. De Vooys, dat digitaal beschikbaar blijft en dat zeker bij de oudere collega’s reminiscenties oproept aan de hoogleraar die als laatste in Nederland zowel de taalkunde als de literatuur doceerde op universitair niveau.

En er valt nog wel meer te ontdekken in de nieuwsbrief.

Ghislain Duchâteau - vicevoorzitter en redacteur

namens het hele NDN-bestuur 
 

Opvolging Lenteconferentie NDN 2017 -
Het schoolvak Nederlands in een meertalige context
-
vrijdag 21 april 2017

't Brantijser - Stadscampus Universiteit Antwerpen

 

 

'Thuistaal op school geen goed idee'
Krantenartikels kanten zich tegen het gebruik van thuistaal op school
Pandora Versteden CTO Leuven in haar keynote overtuigt van de zin van het gebruik van thuistaal op school

Frans Daems en Nora Bogaert van het NDN-bestuur
discussiëren actief mee

Mieke Smits vd Taalunie besluit met de synthese en een reflectie over het conferentiethema

Op de pagina NDN-Activiteiten van de NDN-website vindt u nu het document met de opvolgingsdata van onze lenteconferentie van 21-4-2017.

U vindt er:

- De introductietekst
- Citaat Hans Bennis
- Referenties
- De topica van de powerpointpresentatie van Pandora Versteden
- De koppeling naar de ppt van Pandora Versteden
- De koppeling naar haar bijkomende literatuurlijst ‘Meertaligheid’
- De schematische synthese van het groepswerk in de namiddagsessie
- De koppelingen naar de referaten op de studieavond
'Welke (moeder)taal in de (multiculturele) klas?'
- De synthese en reflectie op het einde van Mieke Smits
- Doelpubliek en dagindeling
- Een praktijkvoorbeeld: Meertalig voorlezen versterkt de band met je leerlingen
- Tien foto’s van de NDN-Lenteconferentie 2017

De directe koppeling naar het opvolgingsdocument op de pagina Activiteiten van de website is:

http://www.netdidned.be/activiteiten.html#LENTECONF2017THUISTAAL

 


Volgende activiteit van het Netwerk Didactiek Nederlands:
zijn Netwerkmiddag


  

Onze volgende NDN-activiteit is al gepland. De netwerknamiddag 2017 vindt plaats op woensdag 11 oktober 2017 aan de Arteveldehogeschool, Gent van 14.30 tot 17.00 uur. De activiteit kadert in de Week van het Nederlands en verloopt in rechtstreekse samenwerking met de Taalunie.

Onderwerp: de visietekst van de Taalunie IEDEREEN TAALCOMPETENT! Visie op de rol, de positie en de inhoud van het onderwijs Nederlands in de 21ste eeuw wordt gepresenteerd en afgemeten aan de eindtermen Nederlands (aso), de leerplannen Nederlands van de drie netten en onze eigen visietekst. Steven Vanhooren van de Taalunie werd daarvoor gevraagd en hij heeft toegezegd.

Opzet: hoe kan/moet/zou kunnen/zou moeten het schoolvak Nederlands in de toekomst ingevuld worden?

We zullen ook secundaire scholen uitnodigen en studenten van de Arteveldehogeschool.


Onderzoeksrapport Staat van het Nederlands

Taalunie, Meertens Instituut, Universiteit Gent8 mei 2017 is het Rapport: Staat van het Nederlands gepubliceerd.
Ik kan er niet genoeg de nadruk op leggen, dat de bevindingen van het rapport van bijzonder grote betekenis zijn voor onze perceptie van het Nederlands in zijn huidige status.

Daarom ben ik zo vrij u meteen in kennis te stellen van wat deze publicatie oplevert.

U vindt de informatie daarover ook via deze URL.

1. Het rapport zelf. U kunt het downloaden via de website van het Meertens Instituut. Hier geef ik de directe koppeling ernaartoe.

2. Al enkele uren voorafgaand aan het rapport publiceert het Nederlandse blad Trouw een artikel over het rapport. Hier geef ik u de directe koppeling ernaartoe.

3. De positie van het Nederlands voor het eerst in kaart gebracht – Nieuwsbericht van de Taalunie 8-5-2017

4. Uit het rapport kopieer ik het besluit met de belangrijkste bevindingen en implicaties in een word-document. U vindt dit document via deze URL. Daarin zit een koppeling naar het word-document.

Ik kopieer nog even de laatste alinea van dit besluit:

“Met haar notitie Nederlands als taal van wetenschap en hoger onderwijs (2016) gaf de Taalunie een eerste aanzet tot het ‘beschermen’ van de status van het Nederlands in deze subdomeinen. Onze bevindingen suggereren dat er in het hoger onderwijs en de wetenschap een tendens is om het Engels te kiezen, ook waar het gaat om de Nederlandse taal en letteren. Enige maatschappelijke reflectie hierover kan geen kwaad.”

Het is aan ons, liefhebbers van onze taal, deze maatschappelijke reflectie tot stand te brengen, te stimuleren.

Ghislain Duchâteau,
Vicevoorzitter NDN, redacteur NDN-Nieuwsbrief

HET NEDERLANDS IS SPRINGLEVEND, MAAR …

Eerste reactie van de Taalunie op de Staat van het Nederlands

De Taalunie concludeert uit het onderzoeksrapport dat het Nederlands springlevend is. Onze taal wordt in alle maatschappelijke gebieden gebruikt en is in de meeste sociale situaties vanzelfsprekend de voertaal.

Maar het kan natuurlijk altijd beter. Met name de aanwezigheid van het Nederlands op het internet, in de muziek, aan de universiteiten en in de wetenschap verdient aandacht.

De eerste reactie van de Taalunie op de belangrijkste conclusies op een rij:

vijf (5) beleidsadviezen


•  Als het onderwijs jongeren goed wil blijven voorbereiden op de arbeidsmarkt, dan moet dat in de eerste plaats in het Nederlands blijven gebeuren, want ook de arbeidsmarkt zelf is in de eerste plaats Nederlandstalig.

•   Dit geldt ook voor de masteropleidingen en technische universiteiten, die met name in Nederland overschakelen op Engels. De Taalunie blijft daarom pleiten voor een weldoordacht talenbeleid in het hoger onderwijs waarin Nederlands naast Engels en andere talen een significante positie blijft behouden.

•   Voor informatievoorziening online heeft Engels een stevige positie naast Nederlands verworven, maar Nederlands wordt hierdoor niet bedreigd. Wel kan worden ingezet op een steviger verankering van Nederlands online, bijvoorbeeld door bestaande Wikipedia-artikelen te verrijken met nieuwe data en materialen, zodat ze lezers vollediger informeren en er minder nood is aan ook Engels. In april dit jaar heeft de Taalunie hierover een werkbijeenkomst georganiseerd.

•   Het is geen probleem dat Engels voor muziek de voorkeur geniet, zolang ook Nederlands aan bod blijft komen. Nederlandstalige muziek heeft een schare trouwe fans die blijvend moet worden bediend. Dan kan onder meer door te stimuleren dat Nederlandstalige muziek uit een bepaald deel van het taalgebied ook in andere delen een publiek weet te vinden. Met de Lage Landenlijst tijdens de Week van het Nederlands 2016 heeft de Taalunie hiertoe alvast een aanzet gegeven.

•   Voor een internationaal georiënteerd domein als de wetenschap is Engels noodzakelijk, maar dat mag niet geheel ten koste gaan van Nederlands. Het is belangrijk dat er ook in Nederlands wordt gepubliceerd zodat wetenschappelijke kennis ook voor de Nederlandstalige samenlevingen zelf beschikbaar komt. Dat vraagt om zowel Nederlandstalige terminologie als populariserende artikelen

Hiervoor kan de Taalunie de komende jaren nieuw beleid ontwikkelen.

Bron: Een overzicht van de belangrijkste bevindingen uit het onderzoeksrapport met reactie van de Taalunie in het publieksrapport.


 
Omhoog ^


Colleges in luistertaal - alternatief voor (over)verengelsing?

 

College volgen in een taal die je niet spreekt, maar wel verstaat. Dat opent collegedeuren voor internationale én Nederlandstalige studenten. En niemand verliest de nuances van zijn moederstaal.

“Luistertaal verdient een kans op de universiteit.” 
Test met taaloverlap: colleges in luistertaal:  Elkaars taal niet  spreken, wel verstaan.

De Universiteit Utrecht experimenteert met een nieuwe manier om internationale studenten te bedienen: luistertaalcolleges. Daarbij kunnen studenten colleges volgen in instructietalen die ze niet goed spreken, maar wel verstaan. “Engels is niet altijd de beste keuze bij onderwijs aan buitenlandse studenten”, vindt initiatiefnemer hoogleraar Taalkunde Jan ten Thije.

Uittreksel:
ENGELS NIET ALTIJD DE BESTE KEUS

Hij vindt het jammer dat Nederlandse universiteiten nog nauwelijks gebruikmaken van luistertaal. “Engels is niet altijd de beste keuze om onderwijs toegankelijk te maken voor buitenlandse studenten.” Dat je steeds meer studies volledig in het Engels kunt volgen, is weliswaar aantrekkelijk voor buitenlandse studenten, maar er kleven ook nadelen aan. Studenten klagen over het belabberde Engels waarin sommige docenten zich uitdrukken, zelf beheersen ze het soms ook maar matig. Bovendien worden buitenlandse studenten die hun Nederlands willen verbeteren, nauwelijks bediend door universiteiten. Door de hoge taalvaardigheidseisen bij Nederlandstalige colleges, worden ze meestal van deelname uitgesloten. Dat geldt ook voor Nederlandse en internationale studenten die vakken in andere talen willen volgen: als ze die talen wel begrijpen, maar niet goed spreken of schrijven, mogen ze niet meedoen.
“Luistertaal is niet de oplossing voor alle meertalige situaties, maar verdient een kans op de universiteit”
Zelf spreek ik met Zuid-Afrikaners altijd zelf Nederlands en zij met mij Afrikaans.
De communicatie loopt steeds perfect.

Lees het artikel over luistertaal op de universiteit in het tijdschrift Transfer jg. 24 nr. 1 op bladzijde 12


Vakbibliotheek met lesmateriaal voor onderwijs Nederlands (NT2/NVT) gelanceerd


De vakbibliotheek voor lesgevers Nederlands voor anderstaligen (NT2/NVT) is op 28 april 2017 officieel gepresenteerd in Brussel. De Taalunie stelt haar collectie beschikbaar. Muntpunt is hiervoor de ideale locatie en bibliotheek en het Huis van het Nederlands Brussel maakt de brug tussen collectie en de Brusselse lesgevers en cursisten Nederlands. 

Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel, juicht deze samenwerking toe: ‘Zij brengen kennis over het Nederlands leren bij elkaar. Die samenwerking maakt de inspanningen effectiever. Brussel is officieel een tweetalige stad. Maar in de praktijk vooral een veeltalige wereldstad. Het Nederlands is naast de officiële taal ook een ‘buurtaal’ van de andere talen in Brussel. Dat biedt veel mogelijkheden.’

Samenwerken voor het Nederlands in Brussel

De vakbibliotheek omvat een collectie die zowel professioneel lesmateriaal voor onderwijs Nederlands binnen als buiten (NT2/NVT) het taalgebied bevat.

De collectie zal regelmatig worden herzien en aangevuld. Zij wordt sinds kort ook gekoppeld aan maandelijkse gratis consults. Hierbij wordt het lesmateriaal voorgesteld en voorzien van meer uitleg en tips.
Lesgevers NVT en NT2 konden op 28 april gratis workshops volgen, de unieke collectie lesmateriaal ontdekken en andere lesgevers ontmoeten. De workshops richtten zich op actuele thema's als interactief lezen, spreekvaardigheid en evaluatie & toetsen.

Lees over het nieuwe initiatief meer in het nieuwsbericht van de Taalunie op Taalunieversum.Universitaire graad Nederlands halen via afstandsonderwijs in Leiden

 

Bezig een eerstegraads te halen?
Aan de Universiteit Leiden wordt voor Nederlands vanaf januari onderwijs aangeboden in de MA, dat op afstand gevolgd kan worden.

Dit blended onderwijs betekent dat je thuis het grootste deel van het werk doet, en slechts 1x in de drie weken naar de universiteit komt voor face-to-face contact met je docent.
De inhoud van deze cursus is toegesneden op leraren Nederlands of op leraren-in-opleiding.
Meer cursussen volgen in 2018, zodat het hele MA-programma Nederlands vanuit huis gevolgd kan worden.

‘Maak mij niets wijs’ is de eerste cursus.
Intro "Mij maak je niets wijs!" - 6'15" (MA Nederlands, Universiteit Leiden) door Bram Ieven.

Op deze clip kan je precies horen wat je leert in deze MA-module over representatie-kritiek en cultuuranalyse.

Inschrijven via de studiegids.

 


Speciale editie Levende Talen over het schoolvak Nederlands

 

Het heeft enige tijd gekost voordat duidelijk was of de bekostiging van de LTM-special over het vak Nederlands in de toekomst rond zou kunnen komen. Het ziet er nu naar uit dat het zal gaan lukken.

In het najaar van 2016 en het voorjaar van 2017 wordt door verschillende bestuursleden gewerkt aan een LTM-special over het schoolvak Nederlands, waarin de nadruk ligt op de implicaties van meertaligheid op het onderwijs in het Nederlands. De beoogde verschijningsdatum ligt in het najaar van 2017.

 


Het Platform Literatuur en Samenleving

Hoe kunnen onderwijs, onderzoek en kritiek de letteren beter op de kaart zetten?

(Lars Bernaerts) ONS ERFDEEL – 2017, nr. 2, pp. 179–182

 
De PLISA-dag rond literatuur van 21 september 2016 in Brussel is uitgangspunt om vanuit het Platform constructieve initiatieven op te zetten om samenwerkingen te ontwikkelen, om vakkennis en opvattingen uit te wisselen om onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en literaire kritiek in staat te stellen de letteren in Vlaanderen beter op de kaart te zetten.


Dat het beslist nodig is blijkt uit de cultuurkritische stem van P.F. Thomése in zijn essaybundel ‘Verzameld nachtwerk’ (2016) die het literatuuronderwijs en de literatuurkritiek duchtig op de korrel neemt.

In zijn verder betoog sluit auteur Lars Bernaerts zich daarbij volmondig aan en betoogt hij hoe het met de genoemde domeinen maar evenzeer met de academische literatuurstudie niet lekker loopt. Om die ongunstige perceptie om te buigen wil juist het Platform die constructieve initiatieven opzetten. Zeker vanuit het onderwijs kijken wij uit naar de plannen van het Platform.

Met instemming en medewerking van de redactie van Ons Erfdeel kunnen wij dit interessante eindartikel van het meinummer toegankelijk stellen voor de lezers van de NDN-Nieuwsbrief. De tekst bereikt u op de website van Ons Erfdeel door hier te klikken.

Onze lezers kunnen daarbij ook  een proefnummer van het Vlaams-Nederlands cultureel tijdschrift aanvragen via deze koppeling.Klappen van de Arend – recensie van Kees ’t Hart van de bekroonde roman
‘De tolk van Java’ van Alfred Birney

 

Alfred Birney won maandagavond 8 mei 2017 met de roman ‘De tolk van Java’ de Libris Literatuur Prijs 2017. Kees ’t Hart, die nu in de jury zetelde, noemde het boek in ‘De Groene’ een ‘uitermate gedreven roman’. Lees hier de recensie die op 23 maart 2016 in De Groene Amsterdammer verscheen.

 

Juryrapport winnaar Libris Literatuur Prijs 2017


Omhoog ^

Fintro Literatuurprijs 2017 voor de roman ‘Wil’ van Jeroen Olyslaegers

 

Uit het Juryrapport:

‘Bijzonder overtuigend is de romanconstructie: de oude man vertelt zijn wederwaardigheden aan een achterkleinzoon. Dit geeft de schrijver de gelegenheid de lezer te confronteren met de vraag hoe hij of zij zich zou opstellen, mocht het ooit weer zover komen. Impliciet klinkt deze vraag door naar de maatschappelijke situatie van nu zonder dat dit leidt tot al te zwaar aangezet moralisme. Olyslaegers maakte van zijn hoofdfiguur een overtuigende anti-held, die weliswaar zwelgt in zelfmedelijden en alles probeert goed te praten, maar die toch steeds ongenadig met zichzelf in debat gaat. Zijn vertwijfeling wordt die van de lezer.’

Lees het volledige rapportBekijk en beluister de reactie van de auteur
BoekStart stimuleert voorlezen voor kleine kinderen

 

Lezen met je baby -

Haal je leeskoffertje –

Het begint met lezen

Samen een boekje lezen – plaatjes aanwijzen en verhaaltjes vertellen – versterkt de band met de baby. En kinderen die als baby al zijn voorgelezen, zijn later beter in taal. Je kan dus niet vroeg genoeg beginnen met voorlezen. Vanuit deze gedachte is BoekStart ontstaan:
een programma dat kinderen van 0 tot 4 jaar en hun ouders van boeken laat genieten.


BoekStart geeft:

...Na de geboorte een waardebon voor een gratis BoekStartkoffertje

...Een gratis lidmaatschap van de Bibliotheek voor je baby

...Adviezen om met je kindje te genieten van lezen

...Voorleesplezier in de Bibliotheek, maar ook in de kinderopvang

BoekStart is een leesbevorderend programma voor heel jonge kinderen én hun ouders. Het is actief sinds 2008. Het wordt in het kader van Kunst van Lezen in opdracht van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap in Nederland uitgevoerd door Stichting Lezen met Marijke Bos en de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag met Julienne van den Heuvel. BoekStart volgt de principes van de doorgaande leeslijin. Centraal daarbij staat een aanbod van ondersteunende en bij het taalonderwijs aansluitende activiteiten. Zo zijn einde 2016 samen met Stichting Taalvorming met Lisa van der Winden filmpjes ontwikkeld die via het bibliotheekwezen moeten leiden tot grotere ouderbetrokkenheid. Daarbij en bij alle activiteiten van BoekStart staat het leesplezier voorop.

De website: https://www.boekstart.nl/

De pagina ‘Professionals’ is nog gedeeltelijk in ontwikkeling, maar er is al heel veel informatie op aan te treffen met Quick-links over Bibliotheek - Jeugdgezondheidszorg - Kinderopvang - LocatiesAfbeeldingen om te gebruiken.

In het tijdschrift Lezen, jg. 12 nr. 1 van 2017 op blz. 12-13 vertellen Marijke Bos en Lisa van der Winden over de filmpjes over voorleeskunst.

Kleuterleiders en –leidsters en de studenten in opleiding zullen best kennismaken met het systeem van BoekStart en kunnen er beslist heel wat inspiratie in vinden voor hun eigen ontmoetingen met die jonge kinderen.


Het afscheidscollege van professor C.G.N. De Vooys (1873-1955) herlezen

 


Op 6 november 1955 stierf prof. De Vooys in een verkeersongeval in Utrecht toen hij terugkeerde van een vergadering in Gent van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal en Letterkunde. Een paar maanden voordien was ik in datzelfde Gent mijn studies in de Germaanse Filologie begonnen. Heel vaak werd prof. De Vooys genoemd door de hoogleraren Nederlands van wie we les kregen. Later heb ik prof. De Vooys gekend als auteur van een letterkundig en een taalkundig werk. In 1947 kwam de eerste druk uit van zijn “Nederlandse spraakkunst”, die hij later met M. Schönfeld publiceerde. In 1967 verscheen de 7de druk.
In 1908 verscheen zijn “Historische schets van de Nederlandse letterkunde”, die later gewoon “Schets van de Nederlandse letterkunde” werd getiteld. Dat werk werd veelvuldig in het onderwijs gebruikt en kende tot 1980 zijn 32ste druk (toen samen met Garmt Stuiveling). Prof. De Vooys was de laatste hoogleraar in Utrecht en wellicht in heel Nederland die nog zowel de taalkunde als de literatuur onderwees op universitair niveau. Hij schreef ook vlot en het getal van zijn publicaties in boek- en in artikelvorm overstijgt de 200.

Zijn afscheidscollege in Utrecht sprak hij uit net na de Tweede Wereldoorlog in 1946. Hij noemde het “Herdenking en Verantwoording”.

Toevallig werd ernaar verwezen in een van de dagelijkse berichten van het online tijdschrift Neerlandistiek en zo ontdekten we dat de hele tekst digitaal bereikbaar is online. De lectuur ervan leert niet alleen de geleerde en heel gewaardeerde hoogleraar kennen als persoonlijkheid, maar geeft ook een duidelijk beeld van de thema’s die hem in zijn carrière bezielden en de opvattingen die hij én naar de wetenschappelijke benadering van letterkunde én naar de taalkunde koesterde en verdedigde. Het afscheidscollege van De Vooys geeft ons een goed inzicht hoe een degelijke hoogleraar zijn taak opvatte en met veel engagement uitvoerde in de vooroorlogse tijd van de 20ste eeuw. Daarvan was voor de schrijver dezes heel wat herkenbaar in de periode 1955-1959 toen hijzelf de gelegenheid had dat universitair onderwijs te genieten met ook een stel professoren die nog steeds gedenkwaardig zijn. Bij het nalezen van wat Schönfeld en Van Haeringen n.a.v. De Vooys’ overlijden hebben geschreven over de hoogleraar viel me De Vooys’ contacten op met prof. dr. Frank Baur, die naast zijn senatorschap een uitermate welsprekende hoogleraar was in de Nederlandse literatuur en literatuurgeschiedenis aan de Gentse universiteit.

Herdenking en verantwoording
Vooys, C.G.N. (Cornelis Gerrit Nicolaas) de
(1946) Utrecht University Repository
(Book)
Full Text

Open Access version via Utrecht University Repository

Naast de toegang tot de volledige gedigitaliseerde tekst van De Vooys’ afscheidscollege vindt u ook drie koppelingen naar de belangrijkste herdenkingsteksten over de voormalige Utrechtse hoogleraar. Voor wie echt belangstelling heeft voor zijn persoon en zijn werk zijn dat bijzonder boeiende bronnen voor verdere verkenning.

- Levensbericht


[p. 29]

Cornelis Gerrit Nicolaas de Vooys
(Gouda, 26 mei 1873 - Utrecht, 6 november 1955)

door C.B. van Haeringen

Klik op Levensbericht

- Bio- en bibliografisch lexicon van de neerlandistiek

Vooys, C.G.N. de
Vooys, Cornelis Gerrit Nicolaas de * 26 mei 1873 Gouda; † 6 november 1955 Utrecht, hoogleraar in Utrecht van 1915 tot 1946, laatste hoogleraar op het terrein van de Nederlandse taal- én letterkunde. Hij was actief op zeer breed terrein van zowel de taal- als de letterkunde, omdat hij meende dat een goede leraar zich niet vergaand diende te specialiseren.

door
Corrie de Haan [15 oktober 2003]

Klik op Lexicon

- Huygens Instituut – Koninklijk Nederlandse Academie voor Kunsten en Wetenschappen (KNAW)

Referentie

M. Schönfeld, Levensbericht C.G.N. de Vooys, in: Jaarboek, 1955-1956, Amsterdam, pp. 298-309

Klik op Referentie


Ghislain Duchâteau 22-3-17

Omhoog ^


Goede redenen voor foute taal: een open symposium over taalregels in het brein en in de maatschappij: Leiden 24 februari 2017

 

Onder deze titel van het verslag op de website van de Universiteit van Leiden staat dan te lezen:

“Foute taal? Bestaat niet!”

Een spontane reactie van mijzelf daarop:
Omdat taalkundigen verklaren waarom bepaalde taalfouten ontstaan, de achtergrond omschrijven, kunnen ze toch niet beweren dat taalfouten niet bestaan. Wellicht is de bewering “Foute taal? Bestaat niet!” figuurlijk bedoeld binnen deze symposiumcontext of een (loze) ‘kreet’.

Mijn bewering en met stelligheid: taalfouten bestaan wél!

Uit het verslag citeer ik graag het voorzichtige standpunt van Kevin De Coninck, hoofd Taalbeleid van de Taalunie:

‘Passend
‘Er bestaat niet zoiets als foute taal. Maar als je de spelling wilt volgen die we hebben afgesproken en de standaardtaal wilt gebruiken die door de taalgemeenschap wordt vormgegeven, dan kan je wel fouten maken tegen de regels en normen die gelden. En dan kan je daar ook op aangesproken worden.  Het is daarom goed om te weten wat al dan niet passend wordt geacht, zonder daarbij in een kramp te schieten.’’

Fouten maken tegen de regels en normen die gelden zijn fouten – hier taalfouten.

Dominiek Sandra (Universiteit Antwerpen) in zijn uiteenzetting stelt de interessante vraag: Is een verklaring een legitimatie? Hij beanwoordt ze ook uitvoerig.

Verder citeer ik:

‘De taalnorm is handig en nodig, zodat men weet of kan weten in welke sociale contexten welk taalgebruik wordt geaccepteerd.’

In een blokje worden nog verwijzingen of koppelingen gegeven naar Blogs & Reacties

 • Hun maken geen fouten: Blog van Lisette Hilhorst op ikzegookmaarwat.nl
 • Nog persoonlijkere voornaamwoorden. Blog van Gaston Dorren. 
 • Over de zin van taalnormen. Opinie van Miet Ooms. 
 • Finland: zijn, haar & hen. Blog van Wouter van Wingerden. 
 • Schokkende taalfoutjes in kinderliedjes. Blog van Milfje.
 • Symposium review by Martyn Jones (in English)

Tijdens het symposium kwamen de onderstaande ‘goede redenen voor foute taal’ aan de orde.

-Het onleerbare woordgeslacht Jenny Audring (Universiteit Leiden) met koppeling naar de presentatie

-Dt-fouten: onuitroeibaar Dominiek Sandra (Universiteit Antwerpen) met koppeling naar de presentatie

-Hen, hun en hullie Helen de Hoop (Radboud Universiteit Nijmegen) met koppeling naar de presentatie

-Meningen over taal Peter Arno Coppen (Radboud Universiteit  Nijmegen) met koppeling naar de prezipresentatie


Klik door naar het verslag

Het gaat hier over een boeiende materie. De taalkundigen vermeien zich in de verklaring van (het ontstaan van) taalfouten. Onderwijspractici zoals de docenten Nederlands brengen de normen bij van correct standaardtaalgebruik en correcte spelling. Elk zijn eigen terrein!

Ghislain Duchâteau
24-3-2017


Ena Jansen (°1951), een beleving van afstand en verbintenis

 

 

Zuid-Afrikaanse emeritus hoogleraar van de Universiteit Amsterdam


In LitNet van 11 mei 2017 worden haar levensloop, haar docentschap en haar boeken beschreven in een lang maar heel lezenswaardig stuk van Erika Terblanche.

Ena Jansen vormt een culturele band tussen Zuid-Afrika en Nederland. Diezelfde band vinden wij terug bij de Zuid-Afrikaanse dichteres Elisabeth Eybers, die eveneens in Amsterdam geleefd en gewoond heeft en met wie Ena Jansen intens bevriend is geweest. Meer nog … Ena Jansen heeft haar eerste boek gewijd aan ElIsabeth Eybers met de heel karakteriserende titel Afstand en verbintenis: Elisabeth Eybers in Amsterdam - in 1995 gepubliceerd.

Ook over de pas overleden Karel Schoeman heeft Ena Jansen een herhaaldelijk uitgegeven studiegids geschreven By fakkellig deur Karel Schoeman (laatste druk in 1985).

In deze periode vertaalt zij haar recente boek in het Engels Soos familie: stedelike huiswerkers in Suid-Afrikaanse tekste (2015). Over Soos familie: "Dit is verhale wat ek aangryp om ’n verhaal van afstand en verbintenis te vertel, met die huiswerker as stilfiguur, tolk en ambivalente kontakpersoon tussen wit en swart, ryk en arm, stad en platteland." (Netwerk24, 17 Mei 2016)

Neem nu ruim de tijd om de voorstelling van Ena Jansen in de tekst van Terblanche niet enkel gewoon te lezen, maar indringend naar je te laten toekomen. Een heel leven en een hele sfeer van afstand en verbintenis van Zuid-Afrika en Amsterdam via de merkwaardige intellectuele persoonlijkheid van Ena Jansen krijgt tijdens het lezen werkelijk gestalte.

http://www.litnet.co.za/ena-jansen-1951/ (Tekst in het Afrikaans)


Omhoog ^


Nieuwe vormgeving van autoriteit

 

Met autoriteit loopt er heel wat verkeerd, op school en bij ouders. Hoe komt dat, en wat eraan te doen? Paul Verhaeghe weet raad. Hoogleraar en psychoanalyticus Paul Verhaeghe schetst op treffende wijze de evolutie van autoriteit in onze samenleving: van aftakeling tot heropbouw door een nieuwe vormgeving, die samen leven en opvoeding opnieuw goed mogelijk kan maken.

Bewerkte en ingekorte versie van zijn Kohnstammlezing in de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam
(24 maart 2017)

Echt aanbevolen lectuur!!!

De volledige tekst en ook de videoregistratie kunt u downloaden

De volledige tekst IDENTITEIT, AUTORITEIT, ONDERWIJS (pdf)

Videoregistratie


Omhoog

ATLAS VAN DE NEDERLANDSE TAAL

 

Het is een ruim bemeten stevig ingebonden en rijkelijk geïllustreerd prachtig boekwerk geworden. Op het voorplat van de kaft staan kopjes getekend soms wel van bekende figuren. Die zijn elk verbonden met een themavraag van telkens een onderdeel in het boek.

Vier auteurs hebben eraan meegewerkt: Mathilde Jansen, Fieke Van der Gucht, Johan De Caluwe en Nicoline van der Sijs. Het ontwerp en de (getekende) illustraties zijn van Steven Theunis & Stijn Fabri.
Het werk is bij Uitgever Lannoo gepubliceerd. Het kost € 39,99.

 

Aan het begin van haar inleiding ‘Geen boek maar een atlas’ karakteriseert prof. Nicoline van der Sijs heel treffend deze publicatie:

Voor u ligt niet zomaar een boek over het Nederlands, maar een ‘Atlas’ van de Nederlandse taal. Dat betekent dat we voor een ietwat andere insteek hebben gekozen dan gebruikelijk is. Zowel qua vorm als qua inhoud wijkt deze uitgave af van een doorsneeboek: het grote formaat valt direct op, met daarin een aantal geografische kaarten, maar vooral veel kleurrijke illustraties die uitnodigen om verder op verkenning te gaan. Zoals een klassieke atlas de geografische wereld ontsluit, zo willen wij de wereld van het Nederlands in kaart brengen. We willen de lezer laten kennismaken met gebieden waarvan hij of zij misschien al wel ooit de naam hoorde, maar die tot nu onbekend of onverkend terrein zijn gebleven. Het is een boek geworden om in te grasduinen: we hopen dat het lezen van het ene onderwerp uitnodigt om door te lezen over een ander onderwerp, in of buiten deze Atlas. De uitgebreide index en de vele verwijzingen naar interessante bronnen op papier of digitaal wijzen daarbij de weg.” (p. 9)

Een ruime voorproef (13 MB) geeft de belangstellende kandidaat-lezer een inkijk in dit monumentale werk.
Een betere kennismaking is niet mogelijk.

Nagenoeg alle bestuursleden van het Netwerk Didactiek Nederlands (NDN) zijn het eens dat een Nederlandse en een Vlaamse editie werkelijk niet gepast is zeker niet in het licht van de didactische benadering van het Nederlands in het onderwijs. Al te nadrukkelijk proberen de auteurs in de media deze dubbeleditie te verantwoorden o.m. op grond van een vermeende taalkundige emancipatie van de Vlamingen, die nu in hun nopjes mogen zijn dat het zg. ‘Belgisch-Nederlands’ evenwaardig is aan het ‘Nederlands-Nederlands’.

Daardoor wordt het dominante eenheidskarakter van onze taal, die gehanteerd wordt van Groningen tot in West-Vlaanderen, verdoezeld en het Standaardnederlands krijgt daardoor onvoldoende dimensie. Zelf heb ik de Nederlandse editie gekocht. Mogelijk loont het de moeite wel om de verschillen tussen beide uitgaven te bekijken, maar in het licht van de totaliteit van de ruime en gediversifieerde inhoud is dat wellicht niet nodig.

Deze Atlas van de Nederlandse taal kan een sieraad zijn in de bibliotheek van elke taal minnende Nederlandssprekende in Nederland en in Vlaanderen.


Ghislain Duchâteau


Omhoog

De recente berichten op de Facebookpagina van het NDN

De onderwijskundige actualiteit Nederlands in informatieve berichten
taal, didactiek, literatuur...


Klik links op >
BERICHTEN AAN PAGINA

 
 


NDN-Facebookpagina


We vestigen de aandacht op de vele interessante artikelen op de Facebookpagina van het NDN. Het gaat hier om 20 nieuwe berichten vanaf 11 april tot 18 mei 2017. Het nieuwste bericht staat eerst, het oudste laatst.

Klik op het Facebookicoontje of log in met je Facebookaccount. Geef Netwerk Didactiek Nederlands of NDN in op het invulvak bovenaan. Kies in de menukolom links
Berichten en klik dan in de kolom rechts bovenaan op Berichten van bezoekers

 • WORDT TAMARA DE BESTE LERAAR NEDERLANDS VAN DIT JAAR?
  18-5-17

  Tamara Stojakovic kwam als 11-jarige in België aan als oorlogsvluchtelinge uit Bosnië. Het was de bedoeling om maar twee maanden te blijven -tot de oorlog voorbij was-, maar intussen zijn we 20 jaar verder en staat ze al 7 jaar voor de klas in Merksem. Met succes, zo blijkt. Ze is nu één van de drie kandidaten die genomineerd zijn voor beste leraar Nederlands van Nederland en Vlaanderen. De uitslag wordt op zaterdag 20 mei... bekendgemaakt in een bijzondere uitzending van “De Taalstaat” op NPO1. De prijs wordt uitgereikt door de Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker.

  Lees, bekijk en beluister wat de VRT heeft opgenomen over Tamara.

 • WERKEN AAN EEN NIEUWE ELEKTRONISCHE EN HERZIENE VERSIE VAN DE ALGEMENE NEDERLANDSE SPRAAKKUNST
  9-5-17

  Sinds 1 oktober 2015 wordt gewerkt aan een herziening van de Algemene Nederlandse Spraakkunst, de ANS. Het project loopt tot 2019. Graag willen we u hierbij informeren over de stand van zaken in het project. Het doel van het project is, kort samengevat, zowel de inhoud in overeenstemming te brengen met de huidige stand van kennis van de individuele grammaticale verschijnselen en in...zicht in de samenhang daarvan als de toegankelijkheid en bruikbaarheid voor diverse doelgroepen te verhogen. De nieuwe E-ANS – de elektronische versie van de ANS – moet op die manier een betrouwbare en geactualiseerde grammaticale beschrijving van de hedendaagse taalrealiteit bieden, binnen een flexibele digitale omgeving met zoek- en navigatiemogelijkheden voor de verschillende categorieën van gebruikers.


 • VERKIEZING VAN DE ‘BESE LERAAR NEDERLANDS VAN 2017’
  8-5-17

  De afgelopen maanden hebt u in het KRO-NCRV radioprogramma De Taalstaat op NPO Radio 1 en het programma De Bende van Annemie op VRT Radio 1 kunnen kennismaken met twaalf docenten die door hun omgeving kandidaat waren gesteld voor de titel 'Beste leraar Nederlands van Nederland en België 2017'. Een vakjury, bestaande uit Trudy Coenen, Peter-Arno Coppen en Frans Daems, heeft drie van die docenten genomineerd voor de titel. Nu ...is de keus aan u! Stem hieronder op de genomineerde die volgens u de titel 'Beste leraar Nederlands van 2017' verdient. Dit kan tot vrijdag 19 mei, 18.00 uur. De uitslag wordt op zaterdag 20 mei in een bijzondere uitzending van De Taalstaat bekendgemaakt.

 • DE HUIPOT VAN P.C. HOOFT
  5-5-17

  Hooft had naast het Slot van Muiden ook een huis in Amsterdam. In die tijd hadden huizen geen nummer, wel een naam. Het huis in Amsterdam van Hooft heette ‘In den huypot’. Wat is een ‘huipot’? Je verneemt er alles over in de leuke tekst van het Instituut voor de Nederlandse taal.

 • REEKS NEDERLANDSE DIALECTATLASSEN
  4-5-17

  De 141 dialectzinnen uit de verschillende regio’s van het Nederlandse taalgebied zijn nu gedigitaliseerd en zijn raadpleegbaar op het internet.

  Prof. dr. E. Blancquaert van de Universiteit Gent was de initiator van dit opzet. Het project nam zowat 50 jaar in beslag. Pas nu zijn voor het gehele taalgebied de zowat 250.000 dialectische zinnen digitaal ter beschikking gesteld.

  ... http://www.dialectzinnen.ugent.be/

 • MEERTALIG VOORLEZEN VERSTERKT DE BAND MET JE LEERLINGEN
  4-5-17

  Woensdagochtend, het eerste lesuur in de Sint-Salvatorschool, een basisschool vol anderstalige kinderen. Alle kinderen zitten na het belsignaal in hun klas. Mohammed (13), Adno (12) en Hibaal (11) nog niet. Zij beginnen hun dag in de onthaalklas van Juf Marijke. De kinderen zijn nog maar net in het land. Vorige week stapten ze de Gentse school binnen. Hun eerste school ooit.

  In de Gentse Sint-Salvatorschool zetten ze met anderstalige voorleesmama’s in op moedertalen. Zij komen voorlezen of ze vertalen kinderboeken naar hun eigen taal. “Thuistalen zijn geen taboe. Ze geven nieuwe leerlingen een goed gevoel”, vertellen juf Marijke en juf Els.

 • ZUID-AFRIKAANSE SCHRIJVER KAREL SCHOEMAN OVERLEDEN
  3-5-17

  Het ziet ernaar uit dat hij zijn dood zelf heeft gekozen. Hij wilde de laatste tijd niet meer eten of drinken.
  Zijn heengaan is een enorm verlies voor de literatuur van Zuid-Afrika.
  ...
  Een vorm van In Memoriam brengt het Nederlandse Reformatorisch Dagblad.

 • VERNIEUWDE NIEUWSBRIEF VAN DBNL
  [DIGITALE BIBLIOTHEEK VOOR DE NEDERLANDSE LETTEREN]
  3-5-17

  Vandaag is de nieuwe maandelijkse nieuwsbrief van de Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren (DBNL) gelanceerd. Die moet de rijkdom van de DBNL-collectie onder de aandacht brengen en de bekendheid van de DBNL in Vlaanderen en Nederland vergroten.
  …...

  Het doel is om zoveel mogelijk literatuur- en taalwetenschappers, historici, studenten en docenten en liefhebbers van de Nederlandse taal en cultuur, uit Nederland, Vlaanderen en daarbuiten, deze collectie te laten ontdekken.

 • VIDEO MEERTALIGHEID: 3 OUDERTIPS
  2-5-17

  Moeten anderstalige ouders thuis altijd Nederlands praten met hun kind? En hoe zorgen ze ervoor dat hun kind snel mee is met de schooltaal? In dit filmpje krijgen ouders 3 tips om hun kind te begeleiden. Deel jij dit met jouw ouders op school?

  Bron: Klasse
  ...

  De videofilm kan in het Nederlands, het Frans, het Engels en het Arabisch bekeken worden.

 • LESBRIEF: MAAK JE EIGEN TAAL
  29-4-17

  Taalbeschouwing in een aanvankelijk stadium middelbare school.
  Lesduur: 90 minuten.
  ...

  U vindt de lesbrief in pdf-formaat in de didactische sectie van de website van het Netwerk Didactiek Nederlands (NDN) Bint – Taalbeschouwing
  http://www.netdidned.be/bint_taalbeschouwing.html

  Rechtstreeks:
  http://www.taalcanon.nl/…/06/LESBRIEF-Maak-je-eigen-taal.pdf

 • BOND GENTSE GERMANISTEN SPOT MET DE DISCUSSIE OVER TAALFOUTEN
  29-4-17

  De achterklap van de achterflap
  Hun zijn slim
  ...
  Als je opperhoofd wordt van een instituut als De Taalunie, moet je van je laten horen. Dat begreep ook kersvers Taaluniebaas Hans Bennis, toen hij verklaarde dat een constructie als “hun hebben” nu eenmaal het resultaat is van tolereerbare taalverandering en nog niet eens zo’n dwaze, aangezien je door die “hun” weet dat het over personen gaat, wat je met “ze” niet weet. Hun is/zijn dus slim.
  Er kwam een boze reactie in De Morgen, want de slimme “hun” is in Vlaanderen nog onbegrijpelijk verfoeilijk. Waarop blogger Delarue pareerde dat De Morgen beter onterechte “moest”-constructies kon vermijden als de krant op zijn taal wilde letten.

  Moesten hun elkaars gevoeligheden beter kennen, dan zouden hun die fouten aan elkaar vergeven, zegt Achterflap. (Begrijp je het nog?)

 • NOOIT IN MIJN LEVEN BEN IK EEN SAAIE GRAMMATICAREGEL TEGENGEKOMEN
  28-4-17

  Dat zegt de Taalprof en hij toont dat met een voorbeeld aan.

 • NIEUWE WOORDEN IN DE VAN DALE …
  28-4-17

  Van Dale heeft 999 nieuwe woorden opgenomen. In het tv-programma De wereld draait door bespraken hoofdredacteur Ton den Boon en ‘woordenverzamelaar’ Ronald Snijders de opvallendste: decolletéportemonnee bijvoorbeeld, en troostbeer. Wat betekenen die woorden en waarom zijn uitgerekend zij in het woordenboek opgenomen? Ronald Snijders gaf verder nog wat voorbeelden van woorden die eigenlijk ook vermeld zouden moeten worden. De nieuwe woorden die ...zullen worden toegevoegd aan de Dikke van Dale. Uitgekozen en officieel toegelaten tot de Nederlandse taal.

 • LERARENOPLEIDING IN TURNHOUT BEGON 100 JAAR GELEDEN
  27-4-17

  Mia Van den Nieuwenhuyzen was één van de studenten uit de beginjaren zowat 80 jaar geleden.. Zij is nu 101 en getuigt van hoe en waar het was.

 • MIJN HOOGLERAAR NEDERLANDSE LETTERKUNDE AAN DE UGENT FRANK BAUR EN DE NEERLANDISTIEK
  24-4-17

  Prof. Yves T’Sjoen publiceert een bijzonder belangwekkend artikel in het digitaal ts. Neerlandistiek over de figuur van professor Frank Baur en de ontwikkeling van de wetenschappelijke literatuurstudie aan de universiteit van Gent.

  Zelf was ik student van professor Baur in de jaren 1955-1957 en ik heb veel genoeglijke en respectvolle herinneringen aan mijn contacten met de prof. Hij is een va...n de weinigen die ik tot de allergrootsten reken in Nederlandse welsprekendheid. Zijn beheersing van onze taal is nagenoeg onvergelijkbaar. Ook blijkt dat zijn wetenschappelijk werk inzake Nederlandse literatuur een aanzienlijke invloed heeft gehad op zijn opvolgers in de letterenfaculteit.

  Met genoegen verwijs ik u naar het artikel ‘De Baur die niet sterft’ van prof. T’Sjoen.

 • AANLOOP TOT DE WEEK VAN HET NEDERLANDS 2017 7 T/M 14 OKTOBER
  24-4-17

  Vanzelfsprekend is het Netwerk Didactiek Nederlands (NDN) weer van harte uitgenodigd om in deze week een activiteit te organiseren om de Nederlandse taal onder de aandacht te brengen.
  ...

  Voorafgaand aan de Week van het Nederlands vinden er enkele interactieve pr-workshops plaats.

  Het NDN organiseert op 11 oktober 2017 zijn netwerkmiddag in de Arteveldehogeschool Gent rond de visie van de Taalunie en die van NDN zelf op het onderwijs van het Nederlands nu en morgen.

 • "DE PRAKTISCHE RELEVANTIE VAN VAKDIDACTISCH ONDERZOEK MVT EN NEDERLANDS”
  OPROEP voor speciaal nummer Levende Talen Magazine
  20-4-17

  Dit is een oproep voor een Speciale Editie over vakdidactisch promotieonderzoek en het praktisch nut daarvan voor talendocenten. De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor vakdidactisch onderzoek. Daarbij gaat het vaak om de vraag hoe een specifiek schoolvak onderwezen kan worden zodat leerlingen kennis , vaardigheden en attitudes met bet...

 • RECENSIE VAN ‘FUZZIE’, NIEUWE ROMAN VAN HANNA BERVOETS
  19-4-17

  Fuzzie is een parabel, of een sprookje. In ieder geval een verhaal met een begin en een einde, ten dienste van een moraal. Het pluizige bolletje heeft een betoverende werking: het stelt de juiste vragen op het juiste moment, het maakt mensen ontvankelijk, van zichzelf bewust, het zet ze op een spoor. …

  Oké, zo’n pratend bolletje is vreemd, en in principe ondenkbaar, maar hier wordt het ondenkbare zonder veel gedoe heel n...

 • LEONARD NOLENS ZEVENTIG
  11-4-17

  We kunnen de Vlaamse dichter niet beter vieren en eren dan met de lectuur van zijn gedichten.
  Lees zijn Liefdes verklaringen

  http://www.dbnl.org/t…/nole001lief02_01/nole001lief02_01.pdf

 • MADOC. TIJDSCHRIFT OVER DE MIDDELEEUWEN

  Traditiegetrouw sluit Madoc. Tijdschrift voor de Middeleeuwen het redactiejaar af met een bijzonder nummer dat op een bijzondere plaats ten doop gehouden wordt. Dit jaar (vrijdag, 7 april 2017) was gekozen voor de Artis Bibliotheek UvA. Zou zo gauw geen betere ambiance weten om een aflevering te presenteren die gevuld is 30 middeleeuwse dierenportretten, geschreven door 30 auteurs.

  Informatie over Madoc


 
Colofon
Bestuur van het Netwerk Didactiek Nederlands:
 • José Vandekerchove, voorzitter
 • Ghislain Duchâteau, vicevoorzitter
 • Carl Brüsewitz, secretaris
 • Nora Bogaert , bestuurslid
 • Pieterjan Bonne, bestuurslid
 • Jan Lecocq , bestuurslid
 • André Mottart, bestuurslid

 • Hugo de Jonghe +, erevoorzitter
 • Frans Daems, erebestuurslid

Contributie

- Gewoon lid worden van het Netwerk Didactiek Nederlands kunt u door storting van 20
- Steunend lid zijn kunt u door storting van € 25
op rekening IBAN = BE05 0011 4997 1675; BIC = GEBABEBB van NDN, Wilrijk

Voor (onderwijs)instellingen en vakgroepen is een groepslidmaatschap mogelijk.
Dat houdt in:
- Om van een groepslidmaatschap te genieten moeten minimum drie (3) leden van een instelling toetreden.
- Per lid wordt binnen het groepslidmaatschap 2,5 euro korting gegeven, dus per lid wordt het dan 17,5 euro.
- Voor drie leden binnen het groepslidmaatschap betekent dat de storting van 17,5 euro x 3 = 52,5 euro
- Voor vijf leden binnen het groepslidmaatschap betekent dat 17,5 euro x 5 = 87,5 euro.

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december 2017.

Donaties zijn heel welkom

 
Redactie van de Nieuwsbrief van het NDN :
Ghislain Duchâteau
Tel. : 0032(0)11/22 86 25
E-post : info@netdidned.be
 
Afmelding
Wie deze nieuwsbrief liever niet ontvangt, kan zich afmelden met een berichtje naar info@netdidned.be