Contact: info@netdidned.be
Correspondentieadres: Netwerk Didactiek Nederlands (NDN): Eendrachtlaan 3 - 3500 Hasselt
Verantwoordelijke uitgever: G. Duchâteau, Eendrachtlaan 3 - 3500 Hasselt
30-1, september-oktober-november 2017
     
In deze nieuwsbrief:

NDN-Facebookpagina
 
Redactioneel
Netwerkmiddag 11 oktober 2017
Lerarenopleidingen versterken - Conceptnota aan Vlaamse Regering
Aanbevelingen voor reële autonomie van de leraren
Opleiding voor lerarenopleiders in Vlaanderen
Vernieuwde onderwijsinspectie in Vlaanderen
Standaardnederlands op school: Taaladvies
Dan toch maar liefst in de eigen taal, het Nederlands
Conferentie eerstetaalonderwijs in Talinn
ICT-bekwaamheid van de leraar. Hoe pak je dat aan?
Geletterdheid - Nieuws van het werkveld
Miep Diekmann, een informatiedocument
Koen Jaspaert overleden
Jaap de Rooij (+) en de ANS
De roman Julia en het sentimentalisme
Onderwijsonderzoek en klaspraktijk - van kloof naar brug
Presentatie boeken: BookTube
Maya Rispens verliet de Taalunie
'Dichter', een nieuw poëzietijdschrift voor kinderen
Eindexamen Nederlands in Nederland bekritiseerd
Taal in het paradijs:
3 lezingen over taal in Amsterdam

In de humariora kennismaken met het Afrikaans
Leerstoel Zuid-Afrika
aan Universiteit Gent

 
Recent op de NDN-Facebookpagina
 
 
Beschikbaar in ons NDN-archief -NDN-site pagina Nieuwsbrief
NDN-Nieuws 29-4
 
NDN-Nieuws 29-3
 
NDN-Nieuws 29-2
 
NDN-Nieuws 29-1
 
• NDN-Nieuws 28-4
 
NDN-Nieuws 28-3
 
NDN-Nieuws 28-2
 
NDN-Nieuws 28-1
 
NDN-Nieuws 27-4
 
NDN-Nieuws 27-3
 
NDN-Nieuws 27-2
 
NDN-Nieuws 27-1
 
NDN-Nieuws 26-4
 
• NDN-Nieuws 26-3
 
• NDN-Nieuws 26-2
 
• NDN-Nieuws 26-1
 
• NDN-Nieuws 25-5
 
• NDN-Nieuws 25-4
 
• NDN-Nieuws 25-3
 
• NDN-Nieuws 25-2
 
• NDN-Nieuws 25-1
 
• NDN-Nieuws 24-4
 
• NDN-Nieuws 24-3
 
• NDN-Nieuws 24-2
 
• NDN-Nieuws 24-1
 
• NDN-Nieuws 23-4
 
• NDN-Nieuws 23-3
 
• NDN-Nieuws 23-2
 
• NDN-Nieuws 23-1
 
• NDN-Nieuws 22-4
 
• NDN-Nieuws 22-3
 
• NDN-Nieuws 22-2
 
 
 
 
Redactioneel
 

Lectori salutem


Collega’s,

Met genoegen sturen wij u hier Editie 30-1 van het e-zine van het Netwerk Didactiek Nederlands naar uw digitaal leesscherm(pje). Jawel, het is al de 30ste editie. Op 9 februari 1985 ontstond op een statutaire vergadering de Vereniging Vlaamse Moedertaaldidactici vzw (VVM). Vanaf het begin heeft onze eerste voorzitter Hugo de Jonghe het initiatief genomen te communiceren naar het onderwijsveld van de didactici Nederlands, eerst in eenvoudige mededelingen en gewone brieven. Na 2004 toen Hugo het voorzitterschap overliet, kregen we de gelegenheid om het didactisch vuur onder collega’s van universiteiten en hogescholen levendig te houden en later digitaal te communiceren met Nieuwsbrieven vanuit de herbenoemde vzw Netwerk Didactiek Nederlands (NDN).

We bestrijken op het ogenblik een aandachtsveld van zowat 470 potentieel belangstellenden voor de didactiek van het Nederlands in Nederland en in Vlaanderen.  Met Editie 30-1 beginnen we de jaargang 2017-2018. Sinds nr. 29-4 verscheen in mei is er al heel wat gebeurd en hebben we een rijke oogst aan belangstellingsthema’s vergaard voor deze nieuwsbrief. U overloopt hiernaast in de linker kolom maar even de onderwerpen. Het zijn er wel enkele meer dan in de vorige editie. Dus digitaal leesvoer te over.

In de eerste plaats willen wij uw aandacht vestigen op de jaarlijkse netwerkmiddag van het NDN nu voor de eerste keer in de Arteveldehogeschool in Gent op woensdagmiddag 11 oktober e.k. De uitnodiging geldt voor ieder van u. Heel welkom. Maar … de accommodatie laat slechts 40 deelnemers toe. Stel uw inschrijving dus niet uit.

Verder bevat dit nummer artikelen die rechtstreeks betrekking hebben op de didactiek vanuit zowel een theoretische als vanuit een praktische invalshoek. Ook de literatuur krijgt in enkele artikelen voldoende aandacht. Bijzonder uitgesponnen is het informatiedocument rond de jeugdschrijfster Miep Diekmann, die onlangs op hoge leeftijd overleed, maar van wie een aantal jeugdboeken tot de klassiekers zijn gaan behoren. Ook in de lerarenopleiding kan ruim gebruik worden gemaakt van de gegevens. Bijzonder ook gedenken wij nog andere recent overleden persoonlijkheden die ruim bijgedragen hebben aan het onderwijs van het Nederlands of verdiensten hebben verworven door hun wetenschappelijke bijdrage aan de studie van het Nederlands. Koen Jaspaert overleed op 8 september en Jaap de Rooij op 24 augustus. Wij gedenken hen met veel respect en met veel dankbaarheid voor wat zij hebben gepresteerd voor het Nederlands en het onderwijsvak Nederlands.

Met dat alles mogen wij ook de praktische kant van de werking van onze vereniging niet uit het oog verliezen. Dat betekent concreet dat wij met deze nieuwe jaargang naar een nieuw werkjaar af stevenen en dat wij u hierbij ook heel vriendelijk verzoeken ofwel uw lidmaatschap te vernieuwen met uw contributie voor 2018 ofwel te overwegen onze initiatieven ook materialiter te ondersteunen door als lid toe te treden tot het Netwerk Didactiek Nederlands (NDN). De contributie blijft voor 2018 ongewijzigd en bedraagt voor een steunend lid € 25 en voor een gewoon lid € 20.
Wilt u die overschrijven op rekening IBAN = BE05 0011 4997 1675; BIC = GEBABEBB van NDN, Wilrijk? Alle informatie over het lidmaatschap vindt u op onze webpagina Lidmaatschap en in het colofon onderaan.

Tot slot wensen wij u nut en genoegen toe bij het doornemen van onze Nieuwsbrief 30-1. Uw respons is steeds welkom en kan een stimulans betekenen voor onze inzet en de werking van ons netwerk.

U kunt ons bereiken op info@netdidned.be


Ghislain Duchâteau –vicevoorzitter en redacteur NDN

namens het hele NDN-bestuur


 


Uitnodiging Netwerkmiddag van het Netwerk Didactiek Nederlands
woensdag 11 oktober 2017 - Arteveldehogeschool Gent


 

 

Het Netwerk Didactiek Nederlands (NDN)
neemt deel met een Netwerkmiddag
op woensdag 11 oktober 2017 - 14-17 uur


met als thema

Een visie op visies: over het onderwijs Nederlands in de 21ste eeuw

Waar moet het naartoe met het onderwijs Nederlands in de 21ste eeuw?

Arteveldehogeschool Gent

CAMPUS KATTENBERG

Kattenberg 9 - 9000 Gent 

Doelgroep: Docenten Hoger Onderwijs en Middelbaar onderwijs (S.O./VWO)
in Vlaanderen en Nederland


Tussen 2010 en 2014 werden nieuwe eindtermen ingevoerd voor het schoolvak Nederlands in het secundair onderwijs. Ook de leerplannen Nederlands kregen bijgevolg een opfrisbeurt. En toch … het debat over nieuwe eindtermen is de media niet uit, zodat de ‘nieuwe eindtermen’ van nog niet zo lang geleden straks misschien al ‘oude eindtermen’ worden. De heersende commotie leidt ons tot de vraag:

Waar moet het naartoe met het onderwijs Nederlands in de 21ste eeuw?


Tijdens de Netwerknamiddag van NDN leggen we de visietekst Iedereen taalcompetent van de Nederlandse Taalunie naast de eindtermen en de leerplannen van GO!, OVSG en KOV.

We geven ruimte aan Steven Vanhooren, Senior Adviseur Taalgebruik van de Taalunie, die de visietekst van de Nederlandse Taalunie toelicht.

We geven ook ruimte aan een ‘soms wel eens verwaarloosd segment’ in de hele discussie: het werkveld. Houden visietekst, leerplannen en eindtermen voldoende rekening met de wensen en noden van het werkveld? Zijn ze realistisch genoeg of moeten ze realistischer? Dragen ze voldoende of onvoldoende bij aan het streefdoel ‘Iedereen taalcompetent’.

We luisteren naar input van leraren Nederlands, zowel ‘in spe’ als ‘in service’. Wat verwachten leraren van eindtermen? Stroken de doelstellingen van eindtermen en leerplannen met de realiteit van de klas en van de 21ste eeuw? Welk advies kan het werkveld geven aan de overheid? Hoe staan lerarenopleiders ten opzichte van dat alles?

We luisteren naar Senior Adviseur Taalgebruik Steven Vanhooren en screenen de visietekst van de Nederlandse Taalunie als een critical friend.

We voorzien uiteraard ook de nodige ruimte voor een intens debat met actieve inbreng van de deelnemers.

Nuttige lectuur

- Iedereen taalcompetent
van de Nederlandse Taalunie
- Nederlands - Vakspecifieke trendanalyse van SLO - januari 2017
- Visietekst Netwerk Didactiek Nederlands

PRAKTISCH

- Wanneer: woensdag 11 oktober van 14.30 uur tot 17.00 uur (aanmelding vanaf 14.00 uur)
- Waar: Arteveldehogeschool, Kattenberg 9, 9000 Gent
- Deelname: 10 euro, vooraf te storten (koffie en thee inbegrepen). Maximum 40 deelnemers.
- Documentatie: alle deelnemers ontvangen een ‘netwerknamiddagmap’ (een neologisme).


Aanmelden: via dit aanmeldingsformulier

U kopieert het en plakt het ingevuld in het verzendvenster van uw e-mail en stuurt het naar
info@netdidned.be ten laatste op maandag 9 oktober 2017

Voornaam - Familienaam

 

Functie en onderwijsinstelling

 

E-mailadres

 


U stort uw kostenbijdrage van € 10 op rekening  nr. IBAN = BE05 0011 4997 1675; BIC = GEBABEBB
van NDN, Wilrijk.
De betaling geldt als inschrijving.
Let wel : het getal inschrijvingen is beperkt tot 40 deelnemers!

Van harte welkom

Het NDN-bestuur


LERARENOPLEIDINGEN  VERSTERKEN - WERVENDE EN KWALITATIEVE LERARENOPLEIDINGEN ALS BASISPIJLER VOOR HOOGSTAAND ONDERWIJS

CONCEPTNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING (26 pagina’s)
 


De belangrijkste vernieuwingen zijn:

- de nieuwe educatieve masters voor het secundair onderwijs aan de universiteiten
Die masters moeten worden opgericht. Zij moeten initieel beantwoorden aan strikte kwaliteitseisen.
Zie: 6. 1. BIJLAGEN p. 26
Niveaudescriptoren cfr art.II.141. Codex Hoger Onderwijs

- het Vlaanderenbreed netoverschrijdend stageregistratiesysteem voor de lerarenopleidingen secundair onderwijs

Een heikel doel is de versterking van de lerarenopleidingen. De realisering daarvan hangt niet in de eerste plaats af van een herstructurering en beleidsmatige maatregelen zoals hier in de nota wordt gestipuleerd, maar in de realisering binnen het werkveld zelf.

Ook blijft er grote twijfel over de integratie van de CVO’s in universiteiten en hogescholen en de realisering van de zij-instromen voor lerarenopleidingen. Heel wat moet nog worden geregeld binnen deze transitie.


SAMENVATTING

Vandaag kent Vlaanderen twee soorten lerarenopleidingen die door drie types instellingen worden aangeboden. De huidige lerarenopleidingen hebben hierdoor geen eenduidige plaats of niveau in het onderwijslandschap. De verschillende aanbieders beschikken over waardevolle maar verschillende expertise. Tevens verschilt de toegankelijkheid en flexibiliteit naargelang van de aanbieder. Niettegenstaande het feit dat ons onderwijs veel vertrouwen krijgt, kampen de lerarenopleidingen en het lerarenberoep al te vaak met een negatieve maatschappelijke beeldvorming. 

We versterken de instroom, hervormen onze lerarenopleidingen en positioneren ze duidelijk binnen het hoger onderwijs met als doel kwalitatief en faciliterend op te treden naar de studenten, de startende leerkrachten en het gehele werkveld.

De kwaliteit van ons onderwijs hangt in hoge mate af van de kwaliteit van de leerkrachten. Het beroep en de opleiding moeten wervend zijn voor alle potentiële instromers. Jongeren en zij-instromers met passie, ambitie, kunde en kennis moeten opnieuw met overtuiging kiezen voor het beroep van leraar. Met deze doelen voor ogen versterken en hervormen we de lerarenopleidingen.

Dat realiseren we aan de hand van de volgende beleidskeuzes:
- We versterken de instroom via een verplichte niet-bindende toelatingsproef.
- Alle toekomstige lerarenopleidingen worden bachelor- en masteropleidingen onder eindverantwoordelijkheid van respectievelijk de hogescholen, de universiteiten en de School of Arts. Dit impliceert onder meer dat jongeren als basisopleiding meteen kunnen kiezen om leraar te worden en dit zowel op bachelor- als masterniveau.
- Het toekomstige aanbod wordt transparanter en blijft op maat van (generatie)studenten en zij-instromers. Flexibiliteit en toegankelijkheid zijn daarbij kritische succesfactoren. Binnen iedere lerarenopleiding wordt zowel een traject voor (generatie)studenten als voor zij-instromers voorzien, zodat maximaal kan worden ingespeeld op de voorkennis en noden van beide doelgroepen. 
- Bij het uittekenen van de nieuwe lerarenopleidingen zetten we in op de kennis van de te onderwijzen vakinhoud net zoals op de noodzakelijke didactische vaardigheden alsook op klasmanagement. 
- We onderzoeken of een profiel in onderwijs op niveau 5 Vlaamse Kwalificatiestructuur noodzakelijk is. 
- De expertise van de huidige aanbieders wordt gebundeld binnen de hogescholen/universiteiten. Van daaruit krijgen de toekomstige lerarenopleidingen vorm.
- We faciliteren de lerarenopleidingen en het werkveld door het ontwikkelen van een Vlaanderenbreed stageregistratiesysteem met als doel samenwerking en minder planlast.

In dialoog met de belanghebbenden werken we deze conceptnota uit in een vernieuwd decreet. De volledige hervorming realiseren we door nog deze legislatuur het decretale kader te verankeren. Deze hervorming kent raakvlakken met de uitbouw van HBO5 als volwaardig onderdeel van het hoger onderwijs en de hervorming van het Volwassenenonderwijs.

***

5. VOORSTEL VAN  BESLISSING VLAAMSE REGERING (p. 25)

Op Voorstel van beslissing van de Vlaamse Regering

Deze conceptnota heeft geen budgettaire consequenties.

De Vlaamse Regering gaat akkoord met de principes in deze conceptnota en belast de minister, bevoegd voor Onderwijs met de verdere uitwerking ervan. 

Hilde CREVITS
Viceminister-president van de Vlaamse Regering
Vlaams minister van Onderwijs

***

CONCEPTNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

Betreft: LERARENOPLEIDINGEN VERSTERKEN

WERVENDE EN KWALITATIEVE LERARENOPLEIDINGEN ALS BASISPIJLER VOOR
HOOGSTAAND ONDERWIJS

 
Omhoog ^


AANBEVELINGEN VOOR REËLE AUTONOMIE VAN DE LERAREN


 

Zowel in zijn blog DUURZAAM ONDERWIJS als in DE STANDAARD VAN 14 JUNI 2017 bevestigt prof. K. Van den Branden het enthousiasme en de bevlogenheid voor de klas van het overgrote deel van de leerkrachten. Daarbij houdt hij ook een pleidooi voor meer consideratie van de leerkracht als autonome beoefenaar van zijn beroep. Daartoe verstrekt hij in zijn tekst acht (8) duidelijke aanbevelingen.

Luister naar de leraar!
OPLEIDING VOOR LERARENLOPLEIDERS IN VLAANDEREN

 

Met enige trots kondigt VELOV, Vereniging Lerarenopleiders Vlaanderen, de Opleiding voor en door Lerarenopleiders aan. Het voorbije jaar werkten een Vlaanderenbrede denktank en design team, gecoördineerd door VELOV, de contouren uit voor een Opleiding voor Lerarenopleiders. Dank aan de lerarenopleiders die hiertoe hun steentje hebben bijgedragen! Het dossier werd onlangs goedgekeurd, dus kan het van start gaan!

In 2017-2018 start de nieuwe opleiding voor lerarenopleiders. Dit vernieuwende project bouwt verder op de “masterclass”-initiatieven die de voorbije jaren werden georganiseerd in Leuven en Gent enerzijds, en de resultaten van een Vlaanderenbrede denktank rond een ‘opleiding voor lerarenopleiders’ anderzijds. Die ervaringen worden gebundeld, maar ook verder uitgewerkt, vernieuwd en geïntegreerd in een formele opleiding voor lerarenopleiders. 

Het initiatief wordt gedragen door een Vlaanderenbrede stuurgroep waarin alle Vlaamse instellingen voor lerarenopleiding vertegenwoordigd zijn (universiteiten, hogescholen, Centra voor volwassenenonderwijs), evenals VELOV. VELOV zal hier haar bindende rol verder zetten in het dagelijks bestuur van de opleiding.

Financieel wordt de opleiding gedurende vijf jaar ondersteund door de Vlaamse Minister van Onderwijs en Vorming. Namens de stuurgroep functioneert de KU Leuven als penvoerende instelling voor deze opleiding. Daarom gebeurt de tewerkstelling van de coördinator aan de KU Leuven (Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen – Centrum voor Onderwijsvernieuwing en de Ontwikkeling van Leraar en School COOLS; academisch verantwoordelijke/direct leidinggevende is prof. dr. Geert Kelchtermans)

F u n c t i e

De opleiding zoekt een voltijdse coördinator, die met enthousiasme en expertise, collegiaal wil meewerken aan het realiseren van deze unieke nieuwe opleiding voor lerarenopleiders. De functie omvat een breed en gevarieerd takenpakket van pedagogisch-onderwijskundige, curriculaire en organisatorische ondersteuning van die opleiding. 

Meer informatie met profiel en sollicitatie-ingang (tot 22 september 2017).VERNIEUWDE ONDERWIJSINSPECTIE IN VLAANDEREN
VANAF 1 JANUARI 2018

Onderwijsinspectie 2.0


 
De Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits het voorontwerp van decreet voor de onderwijsinspectie 2.0 goedgekeurd. Met een vernieuwde aanpak wordt de onderwijsinspectie vanaf 1 januari 2018 meer dan in het verleden de partner van de scholen- en CLB-teams. Scholen zullen om de 6 jaar worden doorgelicht in de plaats van om de 10 jaar. Er komt ook een samenwerking met de inspectie levensbeschouwelijke vakken in het kader van de erkenning van een nieuwe school of doorlichting van een bestaande school. De Vlaamse inspectie telt 140 inspecteurs. Zij bezoeken 4.400 instellingen.

Lees het volledige persbericht van het Kabinet Crevits

 


Standaardnederlands op school : Taaladvies

Alfabetische lijst van woorden en uitdrukkingen samengesteld door Jan Uyttendaele

 

Deze alfabetische lijst bevat een aantal woorden en uitdrukkingen die in Vlaanderen op school vaak foutief gebruikt worden.

De lijst is hoofdzakelijk gebaseerd op twee actuele, elektronische bronnen met een officieel karakter: taaladvies.net van de Nederlandse Taalunie en taaltelefoon van de Vlaamse overheid. 

Gebruik

De lijst is in de eerste plaats bedoeld voor Vlaamse leraren die vlug duidelijkheid willen hebben over het standaardtalige karakter van typisch Vlaamse woorden en wendingen. 

Toegankelijk via aanmelden of na registratie bij KlasCement - Leermiddelennetwerk:

- Woordenlijst

- Toelichting

Bron: https://www.klascement.net/docs/74188

 


DAN TOCH MAAR LIEFST IN DE EIGEN TAAL, HET NEDERLANDS

 
Presentator Paul van Liempt:

Als ik me goed voorbereid, red ik me in het Engels, ook als dagvoorzitter, maar op de beste momenten (als je improviserend op je top kunt komen) laat mijn taalbeheersing me in de steek. In voel me in mijn hoofd een stotteraar, die opeens niet meer in staat is snel te denken en te praten."

Lees zijn opiniestuk 'I did always the light out'

Het begint zo:

'Een tijdje terug moest ik een discussie leiden over hogerop klimmen in het onderwijs. Je begint op het VMBO en eindigt als hoogleraar. Toegegeven: het komt niet vaak voor, maar de mogelijkheid werd je wel geboden.

Ik had net een boek geschreven over het fenomeen stapelen en ging daarop gretig in op het verzoek. Vooral ook omdat de organisator me verleidde met de opmerking dat hij graag de diepte in wilde: het was een discussie voor een groep van vijftien, we hadden twee uur de tijd, mogelijkheden te over het onderwerp flink uit te diepen.

De voorbereiding was in orde, twee weken voor de discussie kreeg ik drie thema's met bijbehorende achtergrondinformatie toegestuurd. Er was ook niets mis met de locatie, een mooi negentiende eeuws zaaltje in de bossen, in de buurt van Den Haag. Opgeruimd wilde ik het podium betreden, tot de organisator me nog even iets in het oor fluisterde: "Oh, ja, dat was ik bijna vergeten te zeggen. De voertaal is Engels, er zit een Deen in het gezelschap."

Ik ontplofte bijna. Veertien Nederlanders en vanwege die ene Deen Engels spreken! Alle lol was op slag verdwenen. Ik had me er enorm op verheugd, maar wist dat dit een drama zou worden. ...'

Lees verder ...Trends in Tallinn: de 11e ARLE-conferentie over eerstetaalonderwijs

 

''In juni 2017 reisde een groep Nederlandstalige onderzoekers af naar Tallinn, waar de tweejaarlijkse ARLE-conferentie plaatsvond. De International Association of Research in L1 Education (ARLE) richt zich op alle facetten van eerstetaalonderwijs, van basisonderwijs tot en met lerarenopleidingen. Met het oog op de speerpunten van Neerlandistiek in de klas stelde ik mijzelf de vraag: wat hebben docenten en lerarenopleiders er eigenlijk aan dat onderzoekers bij elkaar komen op een internationale wetenschappelijke conferentie? En kunnen zij ook iets met de trends die we op het gebied van onderzoek naar eerstetaalonderwijs in Tallinn hebben gesignaleerd?'

mw M.S.T. (Marloes) Schrijvers MA

De Nederlandstalige onderzoekers die Tallinn bezochten, richtten zich grofweg op drie thema’s: schrijfonderwijs, fictie- en literatuuronderwijs en grammatica en taalkunde. Wat viel hen op aan het (internationale) onderzoek in hun eigen vakgebied?

Lees de hele tekst in Neerlandistiek (22 juni 2017)

Omhoog ^

ICT-bekwaamheid van de leraar: hoe pak je dat aan?

 

De inzet van ict op school vraagt om specifieke bekwaamheden van leraren. Maar hoe pak je dit aan in de praktijk? In deze publicatie voor lerarenopleiders en leraren zit meer over dit onderwerp en ze zet schoolbesturen op weg bij het maken van beleid. 


Inhoudsopgave

 1. Waarom is ict-bekwaamheid zo belangrijk?

 2. Bouwstenen voor beleid: aan de slag met vier ict-bekwaamheidsgebieden

 3. Aanbevelingen voor beleid

 4. Bronnen
Het gebruik van ict is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Het is belangrijk geworden in het leven, het werken én het leren van mensen. Bijna iedereen is het eens over de inzet van ict in het onderwijs en erkent het nut en de noodzaak. De leraar heeft een sleutelrol op dit gebied. Voor leerlingen geldt dat zij tot hogere leeropbrengsten, verbeterde motivatie en meer plezier bij het leren komen, als de leraar gebruik maakt van ict en digitaal leermateriaal. Maatschappelijk van belang: leraren zorgen ervoor dat ict voor iedere leerling toegankelijk wordt, onafhankelijk van de thuissituatie. …

Klik door naar de hele tekst op Kennisnet
Geletterdheid – Er is in dat werkveld heel veel te doen

 

De Week van de Geletterdheid liep van 8 tot 14 september 2017.
Het Centrum Taal Onderwijs van de KU Leuven (CTO) voerde actie onder de naam ‘Speel je troeven uit’

Goed kunnen lezen en schrijven, rekenen

en met de computer werken. Dat zijn

troeven. Speel ze uit en geef je gezin meer

kansen.

Meer weten? Bekijk de website

Daarvoor zet het CTO in op onderzoek naar geletterdheidspraktijken en -behoeften en vertaalt die inzichten in grensverleggende projecten. Technologie speelt daarbij een sleutelrol om bij laaggeletterde leerders zowel digitale als talige vaardigheden te versterken.


Onderzoek naar digitale geletterdheid

Hoe digitaal vaardig zijn laaggeletterde nieuwkomers? Welke digitale drempels ervaren zij om volwaardig te kunnen integreren binnen een maatschappij van verregaande digitalisering?
In opdracht van het Agentschap voor Integratie en Inburgering gingen het CTO en HIVA op zoek naar 'een inburgeringstraject dat klikt'.
Wat blijkt? Zelfs de minst geletterde deelnemers zijn digitaal actief. Tegelijk zijn er wel een aantal belangrijke drempels die dienen te worden weggewerkt. Ook verdere professionalisering van lesgevers is wenselijk.

Lees het rapport


Geletterdheid in Vlaanderen gewikt en gewogen

Laaggeletterdheid is een complexe problematiek, waaraan verschillende oorzaken ten grondslag liggen. Bijgevolg bestaat er geen one- size- fits- alloplossing of - strategie die in alle contexten bruikbaar is. Dat leren we uit de meest recente wetenschappelijke inzichten en studies rond laaggeletterdheid. Uit de screening van het Vlaamse beleid zelf blijkt dat er wel al heel wat good practices zijn ontwikkeld, maar dat die vaak nog beter verspreid kunnen worden. De aanbevelingen die we formuleerden vormen een vruchtbare voedingsbodem voor het nieuwe Plan Geletterdheid Verhogen.

Lees de aanbevelingen

Lees het volledige rapport


Online taalcoaching en taalstimulering op de werkvloer

Hoe kunnen we de bestaande methodiek van Nederlands op de werkvloer versterken met inzet van technologie? Dat is de inzet van het e-NodW-project.
Binnen verschillende werkcontexten heeft het CTO geëxperimenteerd met online taalcoaching d.m.v. apps zoals Whatsapp.
Het resultaat is een roadmap voor lesgevers en een website, die taalcoaches aanmoedigt om met blended learning aan de slag te gaan.
Wordt verwacht: een studiedag waarop de resultaten worden voorgesteld.


Nascholingen NT2-docenten in Leuven (oktober)

Ook onze nascholingstrajecten zitten op één lijn met de recente inzichten uit (geletterdheids)onderzoek. Wil je ook als leerkracht al je troeven uitspelen?
Ben je nog op zoek naar handvatten om je lespraktijk te versterken?
Schrijf je dan in voor een van deze workshops in Leuven:

Materiaal om in te zetten voor je (laaggeletterde) cursisten

Het afgelopen jaar begeleidde het CTO een OKAN-klas zwak gealfabetiseerde jongeren om hun eigen webwinkel op te zetten. Ontdek de inspiratiebundel op
de CTO-Pinterestpagina: Prikbord geletterdheid

Dag van het literatuuronderwijs

Wil je graag meer weten over recent literatuurwetenschappelijk onderzoek en kennismaken met hedendaagse literatuur in het Nederlands, Frans en Engels? Ben je op zoek naar nieuwe ideeën over hoe dit alles te vertalen naar de lespraktijk?
Op woensdag 8 november 2017 organiseert de Faculteit Letteren Campus Leuven de eerste Dag van het Literatuuronderwijs.

Bekijk alvast het programma

(Bron: Nieuwsflash CTO Geletterdheid – Volwassenenonderwijs en Regulier onderwijs 12 en 13-9-2017)


Miep Diekmann (1925-2017), een informatiedocument

 
© Pien Hazenberg

--- Aanzet

Op zondagmorgen 9 juli 2017 overleed jeugdauteur en nog zoveel meer Miep Diekmann. Ze werd 92 jaar. Maandagmorgen 10 juli bracht nagenoeg de hele Nederlandse pers het bericht van haar overlijden. Zij was immers een heel bijzondere en belangrijke schrijfster, die heel wat verdiensten met haar schrijven en haar streven heeft vergaard.

Wellicht is het handig voor lerarenopleiders en leraren om over een pakketje (digitale) documenten te beschikken om vooral voor de klassen van vijftienjarigen en ouder de literatuur en de auteurspersoonlijkheid zo levendig mogelijk voor te stellen en beslist in te gaan op haar boeken die voor die leeftijdsgroep nog bijzonder relevant kunnen worden overgebracht.

Haar biografie moest al geschreven zijn, maar dat is ze nog niet. Haar archief is intussen overgemaakt aan het Letterenhuis in Den Haag en wacht op een potentiële schrijver ervan. Haar levensverhaal zou zeker in de vorm van een avonturenroman kunnen worden geschreven.

Beste lezer, je ziet maar wat je van dit digitaal document kunt meenemen voor je studenten of voor je leerlingen.


--- Concreta over Miep Diekmann in Wikipedia

Haar leven en werken
Haar bibliografie

https://nl.wikipedia.org/wiki/Miep_Diekmann  


--- Een rake karakterisering van haar schrijverspersoonlijkheid

Het werk van Miep Diekmann is van grote betekenis geweest voor het brede veld van de kinder- en jeugdliteratuur: baanbrekend in velerlei opzichten, krachtig anticiperend op turbulente maatschappelijke ontwikkelingen, en van een kwalitatief opmerkelijk niveau. Diekmann werd dan ook vele malen bekroond in binnen- en buitenland, waaronder reeds in 1970 met de Staatsprijs voor Kinder- en Jeugdliteratuur. Daarna zouden nog ruim twee productieve decennia volgen.

Naast het schrijven van kinder- en jeugdliteratuur was Miep Diekmann eveneens intensief betrokken bij de Antillen, onder andere middels het coachen van schrijvers en het adviseren van uitgevers.
Ook het promoten van de studie naar kinder- en jeugdliteratuur en het verbeteren van de financiële positie en status van auteurs van kinder- en jeugdboeken beschouwde zij als haar taak.

Met haar prikkelende ideeën over opvoeding in het algemeen en onderwijs in het bijzonder, het schrijven van boek- en filmbesprekingen, diverse journalistieke werkzaamheden en de introductie van auteurs vanachter het IJzeren Gordijn in Nederland, heeft Miep Diekmann het landschap van de Nederlandse kinder- en jeugdliteratuur grondig beïnvloed.

Bron: Bibliotheek Velsen

--- Een paar treffende artikelen n.a.v. haar recent overlijden

* Miep Diekmann (1925-2017): hardnekkig pleitbezorger van jeugdliteratuur over het échte leven

Het eeuwige leven: Miep Diekmann

In De Volkskrant 10 juli 2017

* Nieuws: Miep Diekmann (1925 – 2017) overleden

in Tzum, literair weblog


Een de groten uit de jeugdliteratuur is overleden: Miep Diekmann. Ze schreef de historische roman Marijn bij de lorredraaiers en De dagen van Olim voor de wat oudere jeugd waarin ook wel taboeonderwerpen (seks, slavernij) voorkwamen, maar schreef ook veel boeken voor jongere kinderen.


Een tamelijk recente foto van Miep Diekmann. In Tzum ook een treffend uittreksel uit het interview van 1985 met haar van Fernand Auwera. Ook de verfilming van de uitreiking van het ere-lidmaatschap van de Haagse Kunstkring is hier bereikbaar.

Tzum, literair weblog


*
Miep Diekmann (1925 - 2017), de 'kenau van de jeugdliteratuur'

in Trouw

Ze produceerde zo'n zeventig kinder- en jeugdboeken, waarvoor de in Assen geboren schrijfster vaak teruggreep op haar eigen jeugdjaren op de Antillen.

Strijdbaar, flamboyant en luidruchtig: zo werd Miep Diekmann vaak getypeerd

Afgelopen zondag overleed ze op 92-jarige leeftijd in Scheveningen. Annie M.G. Schmidt noemde haar de 'Kenau Simonsdochter Hasselaar van de jeugdliteratuur', omdat ze 'schreeuwt waar anderen gelaten mompelen, zij vloekt waar anderen goedig protesteren.' Volgens biograaf Aart Broek combineerde Diekmann 'verleidelijk geklede vrouwelijkheid' met 'een dreun met de vuist op tafel'.

Trouw


--- Het interview
Engagement of escapisme? uit 1985 met de schrijver Fernand Auwera in de dbnl

Uittreksel waaruit blijkt dat in de loop van Miep Diekmanns leven er een andere kijk ontstond op de jeugdliteratuur

‘Ik geef op die scholen veel lezingen, en merk dat zij ondertussen veel zijn gaan werken met boeken van jeugdauteurs. En die schrijvers komen nu ook meer aan bod omdat de scheidslijn tussen literatuur voor volwassenen en voor jeugd vager is geworden. Ze behoort nu niet meer bij de secundaire of trivialliteratuur. Dat wat dus de feiten betreft. De ideeën zijn niet veranderd. Ik zat toen blijkbaar niet verkeerd. Dat blijkt overigens ook wel uit het feit dat mijn werk van toen nog steeds herdrukt wordt. Dat kan alleen maar als de ideeën die ik erin ontwikkelde klopten. De tijd moet dat bewijzen. Ik lag toen wat voor op de tijd. Men moest steeds weer wennen aan de boeken die ik bracht. Elk boek veroorzaakte een nieuwe golf van protest. Steeds waren mensen verontrust en verontwaardigd. Na een jaar of drie, vier bleek dan wat ik gezegd had toch normaal te zijn. Het beste voorbeeld daarvan is De dagen van Olim. Het is ook mijn meest autobiografische boek. Het heeft acht à negen jaar geduurd voor het aansloeg, doorzette, maar daarna kreeg het de ene herdruk na de andere. Merkwaardig daarbij is ook dat het boek in het begin heel wat protest uitlokte tegen wat erin geschreven stond over erotiek en seks, terwijl het in feite een politiek boek is, en deze opwinding over de seks in het boek nu totaal verdwenen is.’

DBNL


--- Erelid van de Haagse Kunstkring

Maak in het echt kennis met de levende Miep Diekmann, een zelfverzekerde krachtige persoonlijkheid ook op hoge leeftijd toen ze al 88 was.

Miep Diekmann wordt erelid van de Haagse Kunstkring

Videoverslag van de feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van het erelidmaatschap van Miep Diekmann van de Haagse Kunstkring.

Gepubliceerd op 2 juni 2013

https://youtu.be/8ZfP9Ti0Qy8  32’55”

Een portret voor Miep 15’7”
https://youtu.be/1p6ovngexl0

Ze wordt met haar portret geconfronteerd:
https://youtu.be/1p6ovngexl0?t=882

Het door Pien Hazenberg gemaakte portret is door de Haagse Kunstkring aan Miep Diekmann aangeboden ter gelegenheid van haar ere-lidmaatschap.

Werk Miep Diekmann geëerd met bordje aan Dordtse Singel

1-7-2016

Wethouder Piet Sleeking en schrijfster Miep Diekmann onthulden gisteren op de gevel van Singel 226 in Dordrecht een bijzonder bordje. ,,Miep Diekmann schreef hier haar boek Marijn bij de lorre-draaiers'', staat erop.

Miep Diekmann (91): 'Dit bordje zie ik als een voltooiing van mijn schrijverschap'

--- Haar jeugdboeken die tot de klassiekers behoren

De boten van Brakkeput (Leopold)
Padu is gek (Leopold)
...En de groeten van Elio (Leopold) Marijn bij de Lorredraaiers (Leopold)
De dagen van Olim (Leopold) Total loss, weetjewel (Querido)


--- Vriend Dolf Verroen getuigt over Miep Diekmann

Kinderboekenschrijver en generatiegenoot Dolf Verroen schrijft op Facebook:  “Ik denk aan Miep Diekmann die gisterochtend is gestorven. Wij kenden elkaar vanaf 1955. Vanaf die tijd is ze tot grote betekenis voor de kinder- en jeugdliteratuur geweest. Er zijn weinig mensen aan wie ik zoveel herinneringen heb.”  
Verroen publiceerde in zijn vorig jaar verschenen boekje Kijken naar anderen een karakterschets van Diekmann. “Ze werd een diva die de strijd aanbond met de voor kinderen gebruikelijke pulp. Ze werd een voorvechtster van het literaire kinderboek. Overal gaf ze gevraagd en ongevraagd haar mening waaraan niet te tornen viel. De door Annie Schmidt bedachte titel ‘de Kenau Simonsz Hasselaar van de jeugdliteratuur’ klopte wel en niet, want Miep was een voyante verschijning. Wel een Kenau, maar ook een soort miss Dior.”


--- Boekwijzer interviewt Miep Diekmann

‘Ik ben, net als iedereen, ook maar op zoek naar het antwoord op die ene vraag:
wie ben ik nu feitelijk?’

‘Zij schreeuwt waar anderen gelaten mompelen, zij vloekt waar anderen goedig protesteren, zij laat niet af te waarschuwen. Waarschuwen tegen de geestelijke armoede, nivellering, commercialisering, bevoogding, verouderde ethiek, verstarring en vooral onverschilligheid.’ Zo is te lezen in de openingszinnen (geschreven door niemand minder dan Annie M.G. Schmidt ) van het juryrapport van de Staatsprijs voor Kinder- en Jeugdliteratuur die Miep in 1970 in ontvangst mocht nemen.

Twee keer mocht ik op en neer naar Scheveningen de afgelopen maand. De eerste keer om Miep te interviewen, de tweede keer om mijn tekst aan haar voor te lezen. Door de slechte toestand van haar ogen is Miep niet meer in staat zelf te lezen.

We zaten in haar ‘alles-doen-hoek’, er was ‘fourage: kaasdingetjes, chocolaatjes, nootjes’, ik mocht tutoyeren (‘ik zeg altijd: in ons vak bestaan geen mevrouwen en meneren.’), er mocht gerookt worden (‘Eline, heb je er bezwaar tegen als ik rook? Nee? Oh, gelukkig’) en Miep gaf me een ongepubliceerd verhaal mee…

Het is mij een eer dat ik mijn interview met de negentigjarige Cassandra van de jeugdliteratuur met jullie mag delen.

Interview op Boekwijzer

Moordenaarskind

Een onuitgegeven oorlogsverhaal van Miep Diekmann

Miep vertelde me dat Moordenaarskind oorspronkelijk, samen met oorlogsverhalen van onder andere Dolf Verroen, Karel Eijkman, Ida Vos en Wim Hofman, als boek met de werktitel Een andere oorlog uitgegeven zou worden door Uitgeverij Scheffers. Het boek is nooit verschenen en Moordenaarskind bleef in een van de mappen van Miep zitten.
Tot vandaag, gelukkig.

--- In Memoriam Miep Diekmann / 26 januari 1925 – 9 juli 2017

door Aart G. Broek in Antilliaans Dagblad, 11 juli 2017.

Zondagochtend 9 juli jl. overleed Maria Hendrika Jozina Diekmann, ruim tweeënnegentig jaar oud. Tot kort geleden had zij nog zelfstandig in haar Scheveningse appartement gewoond, dat uitkeek op de zee. Als Miep Diekmann was zij van bijzondere betekenis geweest in het brede veld van de jeugd- en kinderliteratuur, zowel in Nederland als op Aruba, Bonaire en Curaçao.

In het Antilliaans Dagblad


--- Werken aan een biografie van Miep Diekmann

Heeft Miep Diekmann het imago dat zij een biograaf voor haar karretje zou weten te spannen? Waarschijnlijk wel ...

Lees hier verder – in pdf – over ons werken aan een biografie van Miep Diekmann: de kenau van de Nederlandse kinder- en jeugdliteratuur, ontleend aan het tijdschrift Literatuur Zonder Leeftijd, jrg. 27, nr. 92, winter 2013, pp. 7-21

Klasse-oplossingen.nl


--- 'Over grenzen. De betekenis van Miep Diekmann voor de jeugdliteratuur'(1998)–Anne de Vries

Miep Diekmann is een sleutelfiguur in de naoorlogse jeugdliteratuur. In 40 jaar heeft zij een groot en veelzijdig oeuvre opgebouwd: psychologische romans, historische verhalen, meisjesboeken, verhalen voor iets jongere kinderen, kleuterverhalen, non-fictie, poëzie. Haar grootste betekenis ligt in de vernieuwing van het realistische verhaal. Na de oorlog werd in dit genre de wereld steeds groter: er verschenen meer verhalen die in andere, vaak verre landen speelden; en ook de grens tussen de kinderwereld en die van de volwassenen begon te verdwijnen. Diekmann liep daarbij voorop: vanuit de gedachte dat alles wat kinderen in de werkelijkheid meemaken in hun boeken aan de orde moet kunnen komen, was zij meer dan eens de eerste die een verzwegen thema aansneed in de jeugdliteratuur. Daarbij besteedde zij veel aandacht aan de literaire uitwerking: ook in dat opzicht wordt de grens met de volwassenenliteratuur minder scherp.

Lees verder hoe de belangrijkste boeken van Miep Diekmann tot 1998 bij Anne de Vries de revue passeren.

Over grenzen in DBNL


Omhoog ^


KOEN JASPAERT OVERLEDEN (1956-2017)

 

Het Netwerk Didactiek Nederlands verneemt dat prof. dr. Koen Jaspaert na een lange ziekte op 8 september is overleden. Jaspaert was germanist, heeft gestudeerd aan de Katholieke Universiteit Leuven. Daarna was hij verbonden aan de universiteiten van Tilburg en Leuven als specialist op het gebied van de sociolinguïstiek, taalonderwijs, minderheidstalen en taalpolitiek.

Van 1990-1998 was hij directeur van het Steunpunt Nederlands als tweede taal in Leuven. Van 1998-2004 werkte hij als Algemene Secretaris bij de Nederlandse Taalunie, waar hij bepaalde van zijn opvattingen over taalbeleid in praktijk kon brengen. Daarna keerde hij terug naar Leuven, waar hij tot zijn dood aan de universiteit verbonden bleef.
 


Over zijn leven en zijn ideeën verscheen in 2002 een verhelderend interview in het Mededelingenblad van de Leuvense Germanisten Jg. 15.

Didacticus Nederlands KULeuven Kris Van den Branden schreef een treffend In memoriam.

Ook de Nederlandse Taalunie toont in een In memoriam haar eeuwige dankbaarheid aan Koen Jaspaert voor wat hij voor het onderwijs van het Nederlands en de Nederlandse taal heeft betekend.

Op 13 oktober van dit jaar verschijnt nog een boek van hem en Carolien Frijns over het leren van het Nederlands als tweede taal: Taal leren. Van kleuters tot volwassenen

Ons NDN-bestuurslid Jan Lecocq karakteriseerde zijn leermeester zo:

‘Van Koen Jaspaert heb ik zo veel geleerd: wat taalvaardigheidsonderwijs is, wat taakgericht werken is, maar vooral wat ‘gelijke onderwijskansen’ werkelijk betekent.

Hij heeft mij en zoveel anderen getoond hoe je zorg kan dragen voor elke leerling en hoe je door goed onderwijs – door goed taalonderwijs – ook aan de zwakste leerlingen kansen geeft.’JAAP DE ROOIJ EN DE ALGEMENE NEDERLANDSE SPRAAKKUNST (de ANS)


 

Terecht mag Jaap de Rooij de vader genoemd worden van die spraakkunst. De taalkundige overleed op 24 augustus 2017. Walter Haeseryn licht uitvoerig toe hoe de ANS is ontstaan, tot ontwikkeling kwam en welke fundamentele rol De Rooij daarin vervuld heeft. Ook de huidige aanpak van de ANS komt ter sprake op het einde van de tekst.

In Neerlandistiek

Website van de ANS

De Algemene Nederlandse Spraakkunst is een naslagwerk voor iedereen die streeft naar een correct en zorgvuldig gebruik van het Nederlands. De bijna 2000 pagina's die de tweede editie telt, bevatten samen een vrijwel volledige beschrijving van de standaardtaal. De ANS is uitstekend bruikbaar als een vraagbaak bij taalproblemen. Het boek is een must voor de geschoolde neerlandicus, maar richt zich ook op de geïnteresseerde leek: de gehanteerde terminologie sluit aan bij de traditionele schoolgrammatica.

Het grote naslagwerk voor Nederlands is:

- De neerslag van een decennium nieuw taalkundig onderzoek
- De meest complete beschrijving van het hedendaagse Nederlands
- Optimaal toegankelijk dankzij heldere doorverwijzingen en een gedetailleerd register.

De ANS is goed bruikbaar bij verdiepend grammaticaonderwijs in de lerarenopleidingen.Omhoog ^


JULIA, 19de-eeuwse roman van Rhijnvis Feith -
representatief voor het sentimentalisme


 

Toen Rhijnvis Feith (1753-1824) in 1783 de Julia het licht deed zien, was hij geen onbekende meer in de Nederlandse literaire wereld. Met zijn poëzie had hij reeds een aantal ereprijzen van dichtgenootschappen verworven, terwijl hij zich in 1781 met de (eveneens bekroonde) Verhandeling over het heldendicht tevens
gekwalificeerd had als vooraanstaand literair-theoreticus. Kort nadat Feith met de Julia als romancier debuteerde, waagde hij zich ook aan het drama; intussen ontplooide hij zich verder als dichter in uiteenlopende genres: lyriek, de romance, het leerdicht, terwijl hij tevens zijn theoretische opvattingen verder uitwerkte. De
Feith van de jaren '80 en '90 was derhalve een veelzijdig literator, en ofschoon tegen 1800 zijn productiviteit begon te verminderen en zijn register minder breed werd, bleef hij tot zijn dood in 1824 een van onze literaire coryfeeën.

Woord vooraf

Het ontbreken van een verantwoorde en recente Julia-editie werd door ieder die zich uit belangstelling en/of voor studiedoeleinden met deze tekst wilde bezighouden, als een gemis ervaren.1 Immers, deze tekst vertegenwoordigt een opmerkelijk verschijnsel in de literatuur van de 18e eeuw: het zg. sentimentele. De Julia draagt bovendien kenmerken van een experimentele tekst: Feith heeft zowel in het genre van de roman als in het literaire taalgebruik getracht ‘iets nieuws’ te brengen. De kritiek reageerde aanvankelijk positief, allengs negatiever en ontaardde in verguizing: de Julia werd soms zelfs gezien als een pathologische kunstuiting, waarmee men zich - ook in het recente verleden van het literatuuronderwijs - niet dan verontschuldigend-badinerend meende te kunnen bezighouden. Lange tijd heeft het dan ook ontbroken aan serieuze pogingen inzicht te krijgen in Feiths gevoels- en gedachtenwereld en in zijn literair-esthetische opvattingen. Het zijn vooral P.J. Buijnsters en W.A.P. Smit geweest die hierin verandering brachten.

Bron: DBNL

Julia als video

De makers van De alphaman maakten een samenvatting van Julia van Rhijnvis Feith: “Pak je zakdoekjes en leef mee met de tragische liefde tussen onze Eduard en Julia.”

Bron: Neerlandistiek (animatie-video: 1'47")

Omhoog


ONDERWIJSONDERZOEK EN KLASPRAKTIJK: VAN EEN KLOOF NAAR EEN BRUG

Blog van Steven Delarue – 4 juli 2017

Steven Delarue geeft een stand van zaken met ook een aanwijzing voor een aanpak.

‘Als het beleid meer tijd, ruimte en middelen beschikbaar maakt om aan praktijkgericht onderzoek te doen, leraren zich (kunnen) openstellen om daar als partner in mee te stappen, en onderzoekers voldoende inspanningen (blijven) doen om projecten op te zetten die gericht zijn op de schoolpraktijk, dan kunnen we op termijn misschien van een kloof naar een brug tussen onderzoek en praktijk.’

Een boeiend thema in het recente juninummer van Klasse: hoe ontvankelijk zijn leerkrachten eigenlijk voor de bevindingen van wetenschappelijk onderzoek? Dat de leraar een onderzoeker is, dat staat letterlijk te lezen in het beroepsprofiel voor leraren, maar vaak lijkt de onderbuik het toch nog te halen van onderzoeksresultaten. In een bijzonder lezenswaardig interview betogen onderzoeker Jan Vanhoof (Universiteit Antwerpen) en Tim Surma (leraar en zelf met onderzoek bezig) dat de kloof tussen academici en leraren erg groot is.

Hoe komt dat eigenlijk? Volgens Tim Surma heeft dat vooral te maken met het overvolle takenpakket van leerkrachten: het schooljaar vliegt in een rotvaart voorbij, en leraren zijn eerder geneigd om intuïtief beslissingen te nemen op basis van wat in het verleden werkte, dan om zich te laten inspireren of professionaliseren door wetenschappelijk onderzoek. De berg met beschikbare kennis en resultaten is dan ook zodanig groot dat velen amper weten waar te beginnen.

Lees de volledige blogtekst van Steven Delarue

Reactie

Het thema behandelt een oud zeer in onderwijsland. Helge Bonset en Mariette Hoogeveen hebben voor SLO voor Nederlands al overzichten gemaakt van onderzoeken en van de resultaten ervan. Ook hielden zij geregeld presentaties daarover tijdens de HSN-Conferenties. Ook in Nederland heeft dat tot dusver wellicht heel weinig vruchten opgeleverd voor de onderwijspraktijk. Bijzonder jammer is dat voor de onderzoekers, maar nog veel erger is dat de leraren in het veld hun praktijk daarmee niet optimaliseren. Deze blogtekst brengt dan toch wat praktische belangstelling voor deze problematiek. Drie bronnen zelfs geven signalen naar een dichting van de kloof. Steven Delarue geeft in een overzichtelijke en helder geformuleerde tekst de aanzet om dit aspect van de onderwijspraktijk een duw in de rug vooruit te geven. Uitstekend dat dit op deze wijze onder de aandacht van de onderwijsmensen wordt gespeeld.


Ghislain Duchâteau

 

Omhoog
PRESENTATIE VAN BOEKEN

BookTube

De studenten Nederlandse letterkunde Universiteit Antwerpen zijn een eigen boekenprogramma begonnen. Niet op één of op Canvas, maar op YouTube.

De eerste drie afleveringen staan online:
- Aflevering 1, De Consequenties Niña Weijers
- Aflevering 2, Een honger Jamal Ouariachi
- Aflevering 3, Ivanov Hanna Bervoets

Neerlandistiek

Omhoog


MAYA RISPENS, AFDELINGSHOOFD TAALGEBRUIK, VERLIET DE NEDERLANDSE TAALUNIE


Zeventien (17) jaar werkte ze er. In een interview kijkt de beminnelijke Vlaamse terug op hoe het was, en vooral, hoe het wat haar betreft worden zal. Rode draad: fundamenteel nadenken over taalbeleid.
Heel opmerkelijk is wat ze zegt over onze taal, het Nederlands


Waarom is het Nederlands eigenlijk zo belangrijk?

Taal is zo elementair voor mens-zijn en je moedertaal is wezenlijk onderdeel van wie je bent. Dat kun je niet opzij schuiven, niet als individu en niet als maatschappij. Dat moet je koesteren. Als je nonchalant omgaat met het Nederlands, verlies je veel meer dan je denkt. Denk aan de ontwikkeling van vaardigheden, participatie, organisatie van de werkvloer, ze hebben allemaal met taal te maken.

Neem de toename van colleges in het Engels in het hoger onderwijs. Ik begrijp de wens om te internationaliseren en ondersteun die zelfs, maar de meeste afgestudeerden functioneren straks wel in een Nederlandstalige context. Stel je komt voor de klas te staan en je geeft aardrijkskunde, lukt dat dan als je dat in het Engels onderwezen hebt gekregen? Mensen mogen zich daar wel wat bewuster van zijn.

Taaluniebericht

 

Omhoog

‘Dichter’, een nieuw poëzietijdschrift voor kinderen


Kinderen van 6 tot 106 kunnen hun hart ophalen bij dit nieuwe tijdschrift vol gedichten. DICHTER. verschijnt vier keer per jaar, de eerste uitgave kwam in de maand oktober 2016 uit.

In DICHTER. vind je werk van 25 dichters, die samen meer dan 75 gedichten schreven voor deze eerste uitgave. De gedichten zijn nooit eerder gepubliceerd. Onder andere Joke van Leeuwen, Erik van Os, Koos Meinderts, Bette Westera, Diet Groothuis en Johanna Kruit schreven mee.

De eerste editie verscheen in de Kinderboekenweek en heeft ook hetzelfde thema: opa´s en oma´s, voor altijd jong. Voor € 5,95 is het tijdschrift te koop. Het eerste nummer kost nu € 3,60. Een jaarabonnement kost € 15,00. Illustrator Eline Rijnvos heeft tekeningen gemaakt bij de gedichten.

Het eerste nummer van 'Dichter' gaat over Opa’s en oma’s - Voor altijd jong. Het tweede nummer gaat over School en het derde over Vakantie - De wijde wereld & de tijd van elastiek. Het vierde nummer gaat over Dieren.

Meer info en bestellen: Plint.nl

Meer gedichten lezen? Kijk eens in de lijst Poëzie en leen een paar mooie bundels uit de bieb!

Nog meer en anderen over 'Dichter'

- Uitgeverij Plint kennen we van (raam)posters, kussenslopen, serviezen en agenda’s met poëzie, gecombineerd met werk van beeldend kunstenaars. De nieuwe uitgave DICHTER. onderscheidt zich van al deze genoemde uitgaven, omdat het hier gaat om nieuwe gedichten. In het tijdschrift, dat eruitziet als een schoolschriftje, komen we werk tegen van ongeveer vijfentwintig dichters, waaronder Hans Hagen, Joke van Leeuwen, Hans Kuyper, Johanna Ruit en Ted van Lieshout.

Door werk van verschillende dichters in één tijdschrift te publiceren, bestaat het risico dat het geheel leidt tot een onsamenhangend allegaartje. In DICHTER. is dit voorkomen door te kiezen voor een overkoepelend thema. Voor het eerste nummer is dat Voor altijd jong, in aansluiting op de Kinderboekenweek 2016. Nu kun je met een dergelijk thema veel kanten op, maar in DICHTER. heeft dit thema vooral geleid tot gedichten over opa’s en oma’s. Sommige daarvan zijn grappig, zoals ‘Vuilniszakken’. In dit gedicht beschrijft Ted van Lieshout heel plastisch hoe zijn oma na haar dood in vuilniszakken wil worden gestopt om een dure begrafenis te besparen. Of ‘Dansen’ van Joke van Leeuwen, over een oma die lichamelijk misschien niet zo best meer is, maar in haar gedachten nog steeds kan huppelen. Lief is Hans Kuypers gedicht ‘Paradijs’, over de dromen van oma. ‘Lijstje’ van Gil vander Heyden over de liefde van opa voor oma is dan weer van een zeldzaam ontroerende kwaliteit.

Samenhang tussen de diverse gedichten is ook ontstaan door slechts één illustrator aan het werk te laten. In dit eerste nummer is dat Eline Rijnvos. Zij rijgt de gedichten aaneen met droge, humoristische tekeningen waarin een teckel de hoofdrol speelt. De poëzie is veelzijdig van toon en kleur, maar Rijnvos weet ze een gemeenschappelijke sfeer mee te geven.

Uitgeverij Plint stelt zich tot doel om poëzie toegankelijk te maken voor een groot publiek. DICHTER. is een zeer geslaagde poging om kinderen op een luchtige manier kennis te laten maken met de rijkheid van poëzie. En niet alleen hen; in al haar eenvoud weet de poëzie in het nieuwe tijdschrift ook menig volwassen lezer in het hart te treffen.

Boekenkrant

- Dichter. Een nieuw poëzietijdschrift voor kinderen van 6 tot 106 jaar

Stichting Plint, de producent van onder meer heel was gedichtenposters, -kussenslopen, -zakdoeken, -tafelkleden, ... heeft een nieuw poëzietijdschrift op de rails gezet, Dichter.

Naar analogie van de rest van de Plint-producten, richt Dichter zich ook tot "kinderen van 6 tot 106 jaar". Elke aflevering bevat nieuwe gedichten van gevestigde waarden en nieuw talent.

Het thema van het eerste nummer was 'opa en oma' en bevat gedichten van 25 dichters, met onder meer Gerard B. Berends, Frank Eerhart, Tim Gladdines, Diet Groothuis, Hans Hagen, Gil vander Heyden, Mary Heylema, Johanna Kruit, Hans Kuyper, Joke van Leeuwen, Ted van Lieshout, Riet Wille, Bette Westera.

Nummer 2 van DICHTER. verschijnt in januari en gaat over school. De juf, de sportdag, lastige dictees, rapporten en overgaan, hakken over sloten, vochtige jassen in de gang, en de eerste keer verliefd. De eerste keer liefdesverdriet ;-( grote toekomstplannen en nog veel en veel meer.

Nummer 3 komt uit in april en heeft vakantie, zomer en op reis gaan als thema. Over vakantie in je achtertuin, met je voeten in het gras, madeliefjes tussen je tenen, bergen beklimmen, verdwalen in China, hoog aan de wind zeilen en hoe belangrijk het is dat je iets van de wereld ziet.

Nummer 4 verschijnt in juli en gaat over dieren. Over okapi’s in de dierentuin, leeuwen in Afrika, poezen in de vensterbank en de vergadering van naaktslakken in je moestuin. Over dieren die je liever niet zou kennen (!) en dieren die met het blote oog niet eens te zien zijn. Over puppies, jonge zwanen en vogels die naar het zuiden trekken.

Nieuwsgierig? Hier vind je alle info, of bestel een exemplaar in de Poëzieshop!

Artikel van Jan Van Coillie in de Poëziekrant  Jg. 41 nr. 4 juli-augustus 2017 pp. 64-65

Van Coillie bespreekt vooral nummer 2 over School.

Hij besluit: ‘Dichter’ is een fantastisch initiatief. Voor géén geld krijg je een gevarieerde schotel gedichten, verre van schools maar wel uitermate welkom om saaie of sombere schooldagen een poëtisch kleurtje te geven’.

Omhoog

TAAL IN HET PARADIJS – DRIE LEZINGEN OVER TAAL IN AMSTERDAM

 

Taal kan verbinden, taal kan scheiden. Taal kan leiden tot beter begrip of juist verwarring veroorzaken. Met taal benoemen, duiden en structureren we de wereld om ons heen. Door middel van taal proberen wij ons met elkaar te verstaan. In de mini-serie ‘Taal in het Paradijs’ bespreken drie taalwetenschappers taal op verschillende niveaus: structuur, brein en communicatie.(1) zondag 29 oktober 2017

Prof. dr. Peter-Arno Coppen

Leve het lijdend voorwerp?
Wat leer je eigenlijk op school van de grammatica? Zijn al die regeltjes wel nodig? 

In zijn lezing zal Coppen het verschijnsel taal inleiden vanuit verschillende perspectieven, vertrekkend vanuit de herkenbare schoolgrammatica.

Peter-Arno Coppen is hoogleraar Vakdidactiek aan de Letterenfaculteit van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij publiceerde over computerlinguïstiek en Nederlandse grammatica en houdt zich tegenwoordig bezig met het grammatica-onderwijs op school. Coppen zit in de redactie van het Genootschap Onze Taal, en is op internet actief als Taalprof. 

(2) zondag 17 december 2017

Prof. dr. Peter Hagoort

Over sprekende auto’s, communicerende marsmannetjes en breintaal

Wat leren versprekingen ons over taal? Hoe hangen taal en bewustzijn met elkaar samen? Wat zijn we – dankzij onderzoeksmethoden om hersenwerking in beeld te brengen – te weten gekomen over het menselijk taalvermogen?

Peter Hagoort is hoogleraar cognitieve neurowetenschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is oprichter en directeur van het F.C. Donders Centre for Cognitive Neuroimaging, en is daarnaast een van de directeuren van het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek. Zijn onderzoek is gericht op de neurobiologische fundamenten van het menselijk taalvermogen. In 2005 ontving Peter Hagoort de Spinozapremie

(3) zondag 21 januari 2018

Prof. dr. Pieter Muysken

Terug naar Babel

Waarom verschillen talen zo van elkaar en waarom zijn het er ruim 6.000? Wat is het met het taalvermogen dat er zoveel verschillen tussen talen mogelijk zijn, gegeven het taalklare brein? Hebben de verschillen tussen talen ook een functie in het overleven van de mensheid? Wat zijn de consequenties van meertaligheid binnen onze maatschappij?

Pieter Muysken is hoogleraar Taalwetenschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn specialisme is het contact tussen talen en zijn onderzoek verricht hij zowel in Nederland als Zuid-Amerika. De Spinozapremie die hij in 1998 ontving, besteedde Pieter Muysken aan het helpen beschrijven van alle dertig talen in Bolivia. In 2007 werd Muysken benoemd tot Akademiehoogleraar bij de KNAW. In 2008 ontving hij een ERC Advanced Grant.

De Paradisolezingen worden georganiseerd door Verstegen & Stigter culturele projecten en Paradiso

Paradiso, Weteringschans 6 Amsterdam
Zaal open: 10.30 uur
Aanvang: 11.00 uur
Prijs: e-ticket: € 12 / € 10 / € 5

Kaartverkoop


Omhoog

‘LAAT LEERLINGEN IN HUMANIORA KENNIS MAKEN MET HET AFRIKAANS’


Belangwekkend pleidooi van prof. dr. Yves T’Sjoen Universiteit Gent.

‘Terugkijkend op De Dubbelfluit, maar dan in een compleet ander tijdsgewricht veertig jaar later, houd ik met Marc le Clercq een pleidooi voor een eerste kennismaking met (de literatuur van) het Afrikaans in de humaniora. Indien de minister van onderwijs Hilde Crevits en de Vlaamse minister-president Geert Bourgeois daar oren naar hebben, zal ik mijn pleidooi graag verder toelichten. Op geen enkele manier spelen ideologische drijfveren een rol. Taal en literatuur zijn voldoende redenen om mijn pleitrede ten aanzien van de excellenties te voeren.’ …

‘Afrikaans is zonder meer een Afrikataal. Ze plaveit voor Nederlandstaligen een unieke toegangsweg naar dat fantastische continent.’

Knack.be

Omhoog
DOCENTENCURSUSSEN VOOR DOCENTEN NEDERLANDS BUITEN ONS TAALGEBIED

Taalunie Docentencursus NVT en Neerlandistiek: actueler en breder

Docenten Nederlands die buiten ons taalgebied actief zijn, kunnen deze maand weer alle nieuwe ontwikkelingen, inzichten en methodes op het vlak van onderwijs Nederlands als Vreemde Taal leren kennen. De docentencursussen vinden plaats in Utrecht, Amsterdam of Leuven. Voor het eerst richt een docentencursus zich ook op onderzoekers.

Taaluniebericht


Omhoog

LEERSTOEL ZUID-AFRIKA AAN DE UNIVERSITEIT GENT


Vanaf het nieuwe academiejaar 2017-2018 richt de Universiteit Gent een ambtelijke leerstoel op met de titulatuur Zuid-Afrika: talen, literaturen, cultuur en maatschappij. De leerstoel Zuid-Afrika richt zich expliciet op het Afrikaans in een meertalige maatschappij, op de Zuid-Afrikaanse taal- en letterkunde als een polyfoon en complex geheel en op andere geesteswetenschappelijke vakgebieden met betrekking tot Zuid-Afrika.

Hein Willemse (prof. Afrikaanse literatuur in Pretoria) zal de Gentse leerstoel bekleden in het academiejaar 2017-2018.


De oprichting van die leerstoel is bijzonder heuglijk nieuws.

Lees het volledige communiqué daarover van
het Gents Centrum voor het Afrikaans en de Studie van Zuid-Afrika.


Omhoog
 

De recente berichten op de Facebookpagina van het NDN

De onderwijskundige actualiteit Nederlands in informatieve berichten
taal, didactiek, literatuur...


Klik links in het menu op >
BERICHTEN

 
 


NDN-Facebookpagina


We vestigen de aandacht op de vele interessante artikelen op de Facebookpagina van het NDN. Het gaat hier om 20 nieuwe berichten vanaf 4 augustus 2017. Het nieuwste bericht staat eerst, het oudste laatst.

Klik op het Facebookicoontje of log in met je Facebookaccount. Geef Netwerk Didactiek Nederlands of NDN in op het invulvak bovenaan. Kies in de menukolom links
op Berichten en klik dan in de kolom rechts bovenaan op Berichten van bezoekers

VIOT 2018: DUURZAME TAALBEHEERSING 17 TOT EN MET 19 JANUARI 2018 RU GRONINGEN

13-9-2017

Veertig jaar Taalbeheersing! Dat nodigt uit tot een terugblik en tot vragen over de toekomst, over de vitaliteit en over de houdbaarheid van ons vakgebied. De eerstvolgende VIOT-conferentie (VIOT staat voor Vereniging Interuniversitair Overleg Taalbeheersing) biedt hiertoe met het thema Duurzame Taalbeheersing ruim de gelegenheid. De conferentie zal plaatsvinden van 17 tot en met 19 januari 2018 in ...


‘VERDRIET IS HET DING MET VEREN’ DEBUUTROMAN VAN DE BRITSE SCHRIJVER MAX PORTER

12-9-2017

Recensie van de roman die de Europese Literatuurprijs 2017 heeft gewonnen.
‘Het mooie van Verdriet is het ding met veren, het debuut van de Engelse schrijver Max Porter, is dat hij poëzie en proza erin weet te verenigen. Het boekje bevat alle mogelijke genres en taalregisters: soms is het verhalend op een bijna realistische manier, er zijn sprookjes en volksverhalen in terug te vinden, er staan toneelachtige dialogen in, soms is het pure poëzie. Er is een overkoepelend verhaal, of misschien kun je beter zeggen: een situatie, maar het drama bestaat uit de achtbaan van emoties waar de hoofdpersonen zich in bevinden, en een metafoor die tot leven komt, die zelf ook een personage wordt.’

TWEE PRAKTISCHE TIPS VOOR DE FORMATIEVE EVALUATIE

12-9-2017

Deze zogeheten formatieve evaluatie werkt. Maar hoe doe je dit in je klas? We zien op leerKRACHT-scholen docenten twee praktische manieren uitvoeren die we graag met jullie willen delen.
1. Het verbeterbord in de klas – met twee korte filmpjes bij de idee...

TAALGEBRUIK IN EEN WERKCONTEXT

11-9-2017

In welke taal praten we met collega’s? Hoe presenteren bedrijven zich aan de buitenwereld? En welke taal spreken werknemers tegen klanten? De Nederlandse Taalunie presenteert enkele onderzoeksresultaten over meertaligheid op het werk. En ze organiseert een debat over dit onderwerp, op 26 september in Brussel en op 29 september in Utrecht. **
Heel interessante cijfers of percentages krijgen we hier te lezen.
...

UNIVERSITEIT VAN VLAANDEREN … OP KOMST

6-9-2017

“Profs voor de camera: Alles voor de wetenschap”
De laatste handtekeningen ontbreken nog, maar de vijf rectoren van de Vlaamse universiteiten en de VRT zijn informeel alvast overeengekomen om hun schouders te zetten onder de Universiteit van Vlaanderen. Dat bevestigen verschillende bronnen ons. De Universiteit van Vlaanderen wordt geen onderwijsinstelling die diploma’s aflevert, maar een vzw die hoorcolleges van professoren opneemt in een sfeervolle setting en vervolgens verspreidt via het internet.

INTERNATIONALISERING ALS SPLIJTZWAM IN HOGER ONDERWIJS NEDERLAND

‘Het Engels is zo’n extraatje’

6-9-2017

Steeds vaker schakelen Nederlandse universiteiten over op het Engels in hun slag om de buitenlandse student. Keert de academie daarmee haar rug naar de Nederlandse samenleving?
...

‘DE ONDERGANG VAN NEDERLAND. LAND DER NAÏEVE DWAZEN’ (1990)

6-9-2017

De miljoenste download in e-vorm van de DBNL is het boek De ondergang van Nederland. Land der naïeve dwazen (1990) van Mohamed Rasoel (pseudoniem). Ruim tien jaar voor de opkomst van Pim Fortuyn schreef Rasoel al over de gevaren van de oprukkende islamisering en de verdringing van de Nederlandse cultuur die op handen zou zijn. Het is een rechts-populistisch geluid waaraan we inmiddels bijna gewend zijn geraakt, maar dat in de vroege jaren negentig veel ophef teweegbracht en er uiteindelijk toe leidde dat het boek vrijwel volledig uit de handel werd gehaald.

DAT BOEK HEEFT ME ECHT BIJ HET NEKVEL GEGREPEN

28-8-2017

Stijn Meuris heeft het over de roman ‘De Correcties’ van Jonathan Frantzen
‘Voor de Amerikaanse auteur Jonathan Franzen was 2001 het jaar van de waarheid. Na twee lauw ontvangen romans brak hij internationaal door met het fel bejubelde De correcties. Franzens sprankelende satire over het ontwrichte Amerikaans middenklassegezin Lambert leverde hem de National Book Award, een nominatie voor de Pulitzer Prize en een miljoenenverkoop

WEINIG REFERENTIES IN HANDBOEKEN LERARERENOPLEIDING NAAR WETENSCHAPPELIJK GEBASEERDE STRATEGIEËN

28-8-2017

‘Vorig jaar in februari publiceerde de Amerikaanse National Council on Teacher Quality een vernietigend rapport over de handboeken die in de Verenigde Staten gebruikt worden in de lerarenopleiding. De onderzoekers namen zes inzichten over leren waarover nauwelijks nog discussie bestaat en die makkelijk in te voeren zijn, en keken vervolgens na of deze in de handboeken stonden en h...

‘DE KUUR’ TWEEDE ROMAN VAN EMILY KOCKEN, EEN BRUISEND SCHRIJFTALENT

26-8-2017

‘De kuur is een zoektocht naar identiteit in de moderne corrupte economische tijd, een duister sexy sprookje en een familiesaga over liefde in alle vormen.’
Hij is Yves. Yves Altman, zakenman en vader van vier. Twee uit het eerste, en twee uit een tweede huwelijk. En allemaal wonen ze bij hem. En allemaal kennen ze De toverberg van Thomas Mann. Yves heeft het ze met de paplepel ingegoten, zoals ook hij het do...

IN HET FRANS VERTAALDE NEDERLANDSE LITERATUUR IN FRANSE BOEKWINKELS

24-8-2017

De constateringen van prof. Yves T'Sjoen (UGent) zijn hoegenaamd niet bemoedigend – al was het maar één steekproefje in Frankrijk.
'Hoeveel Nederlandstalige literatuur zullen de Erasmusstudenten aantreffen in de boekhandels in de steden waar ze dit jaar verblijven' vraagt de literatuurprofessor zich samen met ons af.

HET HANDSCHRIFT VAN DE GROTESKE VAN PAUL VAN OSTAYEN ‘HET BORDEEL VAN IKA LOCH’

23-8-2017

De schrijver schreef de groteske tijdens zijn soldatentijd. Daarna nam hij het handschrift mee naar huis en liet het drie jaar in de lade liggen. …

HET NEDERLANDS VERSUS HET ENGELS: WELKE TAAL TREKT AAN HET LANGSTE EIND?

16-8-2017

Wordt het oprukken van het Engels de ondergang van het Nederlands? Loopt het niet zo’n vaart?
In het bijgaande artikel geeft prof. dr. Johan De Caluwe, hoogleraar taalkunde aan de Universiteit Gent in een vraaggesprek zijn mening.

PROFESSIONALISERINGSTRAJECT DOCENTEN NEDERLANDS: SPREEKVAARDIGHEID

16-8-2017

Voor nog slechts enkele gegadigden
Voor docenten Nederlands start Universiteit Leiden in september 2017 een professionaliseringstraject over spreekvaardigheid in de bovenbouw van havo en vwo. De acht bijeenkomsten richten zich op het vergroten van de vakinhoudelijke en vakdidactische kennis van deelnemers over spreekvaardigheidsonderwijs, met een bijzondere focus op het gebruik van feedback. Er zijn nog slechts enkele plekken vrij, dus meld u snel aan!

HOE MAKEN WE HET BEROEP VAN LERAAR NOG AANTREKKELIJKER?

16-8-2017

Het beroep van leraar is voor velen nog steeds een zeer aantrekkelijk beroep, maar om nog meer studenten aan te trekken in de lerarenopleiding en, vooral, om meer van onze bevlogen beginnende leraren in het beroep te houden, is een weldoordacht en samenhangend beleid nodig. De volgende elementen lijken mij daarin onontbeerlijk:
– Een aantrekkelijk startstatuut...

AMBASSADEURS VOOR ONZE MOEDERTAAL, DAT ZIJN JULLIE!

13-8-2017

door Anne de Paepe, rector Universiteit Gent en Yves T’Sjoen (Vakgroep Letterkunde – Afdeling Nederlands)
Onderstaande tekst werd vrijdag 11-8-2017 uitgesproken tijdens de slotbijeenkomst van de Taalunie Zomerschool Nederlands voor buitenlandse studenten in Gent....

POLSSTOK-HOOGTESPRONG

10-8-2017

Aanloop en afstoot waren welberekend
voordat hij zich verhief tot deze reis,
glanzend-wit staat zijn smalle lijf getekend...

Gedicht van Han G. Hoekstra
Bijzonder treffende observatie

HOMMAGE AAN ZIJN GELIEFDE LEERMEESTER JAN KAMERBEEK JR.(1905-1977)

8-8-2017

'Hij was een bijzonder mens: beminnelijk, bescheiden en buitengewoon erudiet.'
Een mooi verhaal in Neerlandistiek van Peter van Zonneveld

WAT SCHEELT ER TOCH AAN HET EINDEXAMEN NEDERLANDS VWO IN NEDERLAND?

6-8-2017

Niemand op de duizenden abituriënten haalt een 10.
Dat heeft ook een invloed op de studiekeuze: het aantal studenten dat Nederlands gaat studeren aan de universiteiten vermindert drastisch. De nefaste gevolgen daarvan in de toekomst zijn niet te overzien.
Marc van Oostendorp is boos en slaakt een wanhoopskreet.

DE ONBESUISDE OVERVERENGELSING KRITISCH BENADERD 2

5-8-2017

Mare is het Leids universitair weekblad
22 juni 2017 – 40ste jg. nr. 32...


 
Colofon
Bestuur van het Netwerk Didactiek Nederlands:
 • José Vandekerchove, voorzitter
 • Ghislain Duchâteau, vicevoorzitter
 • Carl Brüsewitz, secretaris
 • Nora Bogaert , bestuurslid
 • Pieterjan Bonne, bestuurslid
 • Jan Lecocq , bestuurslid
 • André Mottart, bestuurslid

 • Hugo de Jonghe +, erevoorzitter
 • Frans Daems, erebestuurslid

Contributie

- Gewoon lid worden van het Netwerk Didactiek Nederlands kunt u door storting van 20
- Steunend lid zijn kunt u door storting van € 25
op rekening IBAN = BE05 0011 4997 1675; BIC = GEBABEBB van NDN, Wilrijk

Voor (onderwijs)instellingen en vakgroepen is een groepslidmaatschap mogelijk.
Dat houdt in:
- Om van een groepslidmaatschap te genieten moeten minimum drie (3) leden van een instelling toetreden.
- Per lid wordt binnen het groepslidmaatschap 2,5 euro korting gegeven, dus per lid wordt het dan 17,5 euro.
- Voor drie leden binnen het groepslidmaatschap betekent dat de storting van 17,5 euro x 3 = 52,5 euro
- Voor vijf leden binnen het groepslidmaatschap betekent dat 17,5 euro x 5 = 87,5 euro.

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december 2018.

Donaties zijn heel welkom

 
Redactie van de Nieuwsbrief van het NDN :
Ghislain Duchâteau
Tel. : 0032(0)11/22 86 25
E-post : info@netdidned.be
 
Afmelding
Wie deze nieuwsbrief liever niet ontvangt, kan zich afmelden met een berichtje naar info@netdidned.be