Diva-prijs

Didactisch Vaardig

Een organisatie van Netwerk Didactiek Nederlands

De prijs wordt verschoven naar het Academiejaar 2021-2022

Beste lerarenopleider,

Het vak Nederlands staat stevig onder druk. Uit onderzoek blijkt dat de inhoud ervan steeds minder goed aansluit bij de verwachtingen van leerlingen. Er wordt ongegeneerd aan het urenpakket geknabbeld, de interesse van neerlandici om voor de klas te staan neemt af, enz. Om het tij te keren heeft het Netwerk Didactiek Nederlands (NDN), met steun van de Nederlandse Taalunie, een nieuwe prijs in het leven geroepen: de DIVA-prijs. Met de prijs wil NDN aankomende leraren Nederlands stimuleren om kwaliteitsvolle lessen te ontwikkelen die leerlingen uitdagen en enthousiasmeren voor het vak Nederlands en voor de Nederlandse taal. De wedstrijd staat open voor studenten aan Vlaamse en Nederlandse lerarenopleidingen Nederlands. Schiet dus uit uw slof, breng dit nieuwe initiatief onder de aandacht van uw studenten en verover een plaats in ons hart.

Wedstrijdreglement

Artikel 1 - Doelstelling

De DIVA-prijs is ingesteld door het Netwerk Didactiek Nederlands (NDN) en wordt uitgereikt aan voorlaatste- of laatstejaars bachelorstudenten of aan masterstudenten Nederlands uit Vlaanderen of Nederland die lesmateriaal ontworpen hebben dat voldoet aan de in artikel 4 vermelde voorwaarden en dat door een professionele jury als beste wordt beoordeeld.

Met de DIVA-prijs wil NDN enerzijds de didactische vaardigheden van bachelor- en masterstudenten Nederlands stimuleren.

Artikel 2 – De prijs

NDN voorziet drie prijzen:

 • de eerste prijs, de DIVA-prijs: gratis deelname aan de HSN-conferentie 2020 (inschrijvingsgeld + 1 overnachting)
  + een NTU-taalpakket + 150 euro

 • de tweede prijs: een NTU-taalpakket + 100 euro

 • de derde prijs: een NTU-taalpakket + 50 euro

Artikel 3 - Doelgroep

De wedstrijd is bedoeld voor voorlaatste- en laatstejaars bachelorstudenten en masterstudenten Nederlands uit Vlaanderen of Nederland

Artikel 4 – Lesonderwerp

 • De deelnemer ontwerpt een les Nederlands van één of twee lesuren en geeft die ook effectief tijdens een lesstage.

 • De les is bestemd voor leerlingen in de eerste en/of tweede graad van het secundair onderwijs (Vlaanderen) of in de onderbouw en/of het eerste jaar van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs (Nederland).

 • De keuze van het lesonderwerp is vrij. De les mag eventueel gebaseerd zijn op bestaand materiaal (uit een handboek, van een website ...), maar dat moet duidelijk in de lesvoorbereiding vermeld worden en de les moet een aantoonbare meerwaarde bieden ten opzichte van het gebruikte bronnenmateriaal. In de les wordt de ontwikkeling van taalcompetentie nagestreefd zoals omschreven in de publicatie Iedereen Taalcompetent van de Nederlandse Taalunie.

Artikel 5 – Criteria

Het inzending wordt beoordeeld op:

 • originaliteit, creativiteit, innovativiteit

 • effectiviteit: zijn de leerdoelen bereikt?

 • reflectievaardigheid van de deelnemer

Artikel 6 – Jury

Uit de inzendingen selecteert een commissie bestaande uit 5 juryleden de prijswinnaars.

Artikel 7 – Inzendingen

De onderstaande documenten worden ten laatste tegen 30 april 2020 digitaal doorgestuurd aan netdidned@gmail.com:

 • de uitgewerkte lesvoorbereiding met vermelding van de doelstellingen

 • een reflectieverslag waarin de deelnemer onder andere reflecteert op de effectiviteit van de les,

 • een kopie van het gedrukte bronnenmateriaal en/of de URL van het digitale bronnenmateriaal,

 • de personalia van de deelnemer,

 • een bewijs dat de les effectief tijdens een lesstage werd gegeven.

Artikel 8 - Auteursrechten

Deelname aan de wedstrijd impliceert dat de deelnemer het recht geeft aan NDN om het lesontwerp op te nemen in een gedrukte/digitale publicatie.

Artikel 9 – Reglement

NDN behoudt zich het recht voor het reglement te wijzigen.