Het Netwerk Didactiek Nederlands, kortweg NDN, wil een bijdrage leveren aan de vakdidactiek Nederlands en het onderwijs Nederlands in het algemeen in Vlaanderen en Nederland.

NDN richt zich in eerste instantie tot vakdidactici Nederlands aan hogescholen en universiteiten, maar wil zeker ook de leerkrachten Nederlands aan secundaire scholen niet uit het oog verliezen. Ook zij behoren tot het doelpubliek van NDN.

Leuk, Leuker, Leukstlands

Rob Tempelaars werkte 36 jaar lang aan grote woordenboekprojecten: eerst aan het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT), het grootste woordenboek ter wereld, en daarna aan het Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW). Tijdens al dat woordenboekwerk schreef Tempelaars ook nog tal van artikelen, allemaal op een of andere manier gerelateerd aan lexicografie en allerlei ‘stukjes over taal’. Daarvan zijn er nu ruim tweehonderd, door Tempelaars zelf geselecteerd, verzameld in Leukerlands. Taalplezier in stukjes. De bloemlezing bestaat uit 6 thematisch geordende delen: krachttaal, namen, neologismen, taalspel, woordenboeken en woordherkomst. Lees verder

Handboek taalkunde

Bij mijn weten is het al een tijd geleden dat er nog een (bijna) alles omvattend boek over taalkunde verscheen in het Nederlands. Er was uiteraard Inleiding Nederlandse taalkunde voor aankomende neerlandici intra en extra muros (2021), dat echter in eerste instantie geschreven werd met studenten Nederlands, niveau B2, aan de Universiteit van Oldenburg, Duitsland in het achterhoofd. Maar dat is het dan ook.

Nieuwe publicaties over specifieke taalkundige domeinen (fonologie, morfologie, semantiek …) komen wel nog met een grotere regelmaat op de markt. Een voorbeeld daarvan is Morfologie en syntaxis (2019) van Hans Smessaert et al.. Specifiek over historische taalkunde verscheen in 2015 het Basisboek Historische taalkunde van Henk Bloemhoff en Nanne Streekstra. Een boek zoals Handboek Taalkunde dat alle domeinen, behalve orthografie dan, bestrijkt, is daarentegen eerder een witte raaf. Lees verder

Voluit Taal: een didactiek Nederlands voor de 21e eeuw


Het is heel lang geleden, vermoedelijk van toen de dieren nog spraken, dat er in Vlaanderen en/of Nederland nog een nieuw didactisch handboek Nederlands verscheen.

Er is uiteraard Nederlands in de onderbouw, het monument van Helge Bonset, Martien de Boer en Tiddo Ekens, waarvan in 2021 bij Coutinho een 7de geactualiseerde versie verscheen en waarvan in de bibliografie van Voluit Taal merkwaardig genoeg geen spoor te bekennen valt. Er is ook Handboek vreemdetalendidactiek eveneens van 2020 en Moderne vreemde talen in de onderbouw, 4de herziene druk van 2009. Dit zijn beide heel voortreffelijke boeken, weliswaar niet over Nederlands, wel over vreemdetalendidactiek, maar toch met heel veel raakpunten met de didactiek Nederlands. Ook die boeken zijn spoorloos in de bibliografie, evenals Naar taalkrachtige lerarenopleidingen. Bouwstenen voor taalbeleid van 2010.

Maar laten we focussen op wat er sinds 2 september 2022 wel aanwezig is: Voluit taal. Didactiek Nederlands voor de eerste en tweede graad van het secundair onderwijs, verschenen bij OWL PRESS, Borgerhoff & Lamberigts NV. Lees verder