OVER NDN

Doelstellingen van het NDN

Het Netwerk Didactiek Nederlands stelt zich tot doel de belangen te behartigen van de didactiek en het onderwijs van het Nederlands in België, met inbegrip van de Franstalige en Duitstalige gemeenschap, en in Nederland.

Daartoe neemt NDN zich voor:
a) tussen lerarenopleiders Nederlands, docenten Nederlands aan hogescholen en universiteiten, vakdidactici Nederlands, pedagogisch begeleiders, beleidsmedewerkers in het domein Nederlands, betrokkenen bij eindtermen en leerplannen Nederlands en leerkrachten Nederlands kennisdeling te bevorderen over taaldidactische ontwikkelingen in Vlaanderen en Nederland;

b) initiatieven inzake taaldidactische ontwikkelingen op het gebied van het Nederlands te ondersteunen en stimuleren;

c) structurele en organisatorische onderwijsontwikkelingen of beleidsvoornemens vanuit taaldidactisch oogpunt kritisch te onderzoeken en een deskundige gesprekpartner te vormen;

d) contacten voor de taaldidactiek te verzorgen met Nederland en de Frans- en Duitstalige gemeenschap in België;

e) congressen en colloquia te organiseren, mee te werken aan nascholingen, publicaties te verzorgen, contacten te onderhouden met personen of organisaties die gelijksoortige doelstellingen nastreven of die verantwoordelijkheid dragen inzake didactiek of onderwijs van het Nederlands.