Activiteiten

HSN-34 kon niet plaatsvinden wegens de COVID-problematiek. Daarom organiseren we dit jaar een digitale conferentie.

Over dit evenement

Een succesvolle HSN-33 in Zwolle is achter de rug. HSN-34 kon niet plaatsvinden wegens de COVID-problematiek.

Om een meer dan dertig jaar lange traditie niet te onderbreken, organiseren we deze digitale conferentie want ook in coronatijden blijft het onderwijs Nederlands in de kern van elk onderwijscurriculum.

En dat is meer dan terecht! Is het niet via taal dat mensen betekenissen en dus kennis – een niet onbelangrijk goed in onze kennismaatschappij – construeren? Binnen de HSN Onderwijs Conferentie Nederlands trachten de deelnemers in de vele bijdragen antwoorden te zoeken op de vaak complexe en moeilijke oefening die het onderwijs Nederlands met zich meebrengt, vaak in een multilinguale context. De HSN Conferenties Onderwijs Nederlands zijn een ambitieuze poging om kennis te construeren in een interactie van mensen uit de theorie met mensen uit de praktijk; in een confrontatie van onderzoek met theorievorming en empirie én in communicatie met leraren uit diverse onderwijsniveaus.

NDN-lenteconferentie 2021

Begrijp je kans

Er roert weer heel wat in onderwijsmiddens. Er heerst bovendien ongerustheid. Er bereiken ons onheilstijdingen over het niveau van begrijpend lezen van leerlingen uit zowel het basis- als secundair onderwijs.

De Vlaamse resultaten van PISA 2018 wijzen op een steeds verdere achteruitgang. Eén op de vijf leerlingen haalt het minimumniveau niet. 60% van de leerlingen geeft aan enkel te lezen als het moet. De helft van de Vlaamse 15-jarigen bestempelt lezen als tijdverlies. (De Morgen van 5/12/2019).

De NDN-lenteconferentie houdt de vinger aan de pols en gaat integraal over begrijpend lezen.

Didactisch Vaardig

Een organisatie van Netwerk Didactiek Nederlands

De prijs wordt verschoven naar het Academiejaar 2020-2021

Beste lerarenopleider,

Het vak Nederlands staat stevig onder druk. Uit onderzoek blijkt dat de inhoud ervan steeds minder goed aansluit bij de verwachtingen van leerlingen. Er wordt ongegeneerd aan het urenpakket geknabbeld, de interesse van neerlandici om voor de klas te staan neemt af, enz. Om het tij te keren heeft het Netwerk Didactiek Nederlands (NDN), met steun van de Nederlandse Taalunie, een nieuwe prijs in het leven geroepen: de DIVA-prijs. Met de prijs wil NDN aankomende leraren Nederlands stimuleren om kwaliteitsvolle lessen te ontwikkelen die leerlingen uitdagen en enthousiasmeren voor het vak Nederlands en voor de Nederlandse taal. De wedstrijd staat open voor studenten aan Vlaamse en Nederlandse lerarenopleidingen Nederlands. Schiet dus uit uw slof, breng dit nieuwe initiatief onder de aandacht van uw studenten en verover een plaats in ons hart.

Poëzieweek 2021

Poëzie verdient het hele jaar door aandacht in de klas. Toch is er één week waarin poëzie heer en meester mag zijn, namelijk tijdens de Poëzieweek.

De negende Poëzieweek vindt plaats van 28 januari tot 3 februari 2021. Het thema is SAMEN. Poëzie verbindt ons en voedt ons, inspireert en brengt ons samen.