Info

Het bestuur

José Vandekerckhove

Voorzitter

voorzitter@netdidned.be

Carl Brüsewitz

Vicevoorzitter
Secretaris

secretaris@netdidned.be

André Mottart

Penningmeester

andre.mottart@rug.ac.be

Nora Bogaert

Bestuurslid

bogaert.nora@gmail.com

Tamara Bollaert

Bestuurslid

tamara.bollaert@arteveldehs.be

Jan Lecocq

Bestuurslid

jan.lecocq@g-o.be

Kathleen Leemans

Bestuurslid

kathleen.leemans@g-o.be

Frans Daems

Erebestuurslid

frans.daems@uantwerpen.be

Ghislain Duchâteau

Erevoorzitter

ghislain.duchateau@telenet.be

Bij alle bestuursleden kan je informatie inwinnen over de vereniging.

Doelstellingen van het NDN

Met deze site vervult de NDN voluit zijn netwerkfunctie. De website functioneert dan ook met heel veel koppelingen naar relevante informatie voor het onderwijs in het Nederlands en nog zoveel meer.

Het Netwerk Didactiek Nederlands stelt zich tot doel de belangen te behartigen van de didactiek en het onderwijs van het Nederlands in de Vlaamse Gemeenschap en daarbuiten.

Daartoe neemt het zich voor:

a) zijn leden, het onderwijsbeleid, de inrichtende machten van het onderwijs en diverse groepen in de samenleving te informeren over taaldidactische ontwikkelingen in binnen- en buitenland;

b) initiatieven inzake taaldidactische ontwikkelingen en onderzoek te ondernemen of te stimuleren, zonodig te coördineren, en bekend te maken;

c) structurele en organisatorische onderwijsontwikkelingen of beleidsvoornemens vanuit het oogpunt van de taaldidactiek kritisch te onderzoeken, en in dat opzicht voor de onderwijsoverheden in Vlaanderen een deskundige gesprekpartner te vormen;

d) internationale contacten voor de taaldidactiek te verzorgen, en de Vlaamse taaldidactiek in het buitenland te vertegenwoordigen.

Om deze doelstellingen te realiseren kan het Netwerk Didactiek Nederlands onder meer congressen en colloquia organiseren, meewerken aan nascholingen, publicaties verzorgen, adviezen verstrekken aan het onderwijsbeleid, contacten onderhouden met personen of organisaties die gelijksoortige doelstellingen nastreven of die verantwoordelijkheid dragen inzake didactiek of onderwijs van het Nederlands.

Lidmaatschap

Contributie 2021

Die contributie voor het Netwerk Didactiek Nederlands voor 2021 bedraagt

  • voor een steunend lid € 25.

  • voor een gewoon lid € 20.

Wilt u die overschrijven op rekening IBAN = BE05 0011 4997 1675

Voor (onderwijs)instellingen en vakgroepen is een groepslidmaatschap mogelijk.

  • Voor een groepslidmaatschap moet een instelling ten minste drie NDN-leden tellen.

  • Per lid wordt binnen het groepslidmaatschap 3 euro korting gegeven, dus per lid wordt het dan 17 euro.

  • Voor drie leden binnen het groepslidmaatschap betekent dat de storting van 17 euro x 3 = 51 euro

  • Voor vijf leden binnen het groepslidmaatschap betekent dat 17 euro x 5 = 85 euro.

Het lidmaatschap is voorbehouden aan docenten uit de lerarenopleidingen van universiteiten en hogescholen, pedagogische begeleiders, aan mentoren Nederlands, aan schoolboekenauteurs, aan onderzoekers binnen de domeinen van het leervak Nederlands aan leerkrachten Nederlands secundair onderwijs/ voortgezet onderwijs ...

Zowel Vlaamse als Nederlandse didactici NEDERLANDS zijn heel welkom.

Schrijf uw contributie over en bezorg ons uw naam en adres, uw e-mailadres met de vermelding van uw werkplek en uw beroepsactiviteit. Wij zorgen er dan voor dat u er ook bij hoort.

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december - maar u kunt steeds toetreden tot het Netwerk Didactiek Nederlands door de bovenstaande bijdrage over te maken.

José Vandekerckhove, voorzitter